31.05. TOP poplatníci daně z příjmů

MF a GFŘ již popatnácté ocenili poplatníky, kteří odvedli na dani z příjmů právnických osob v uplynulém roce do státního rozpočtu nejvíce. Pořadí TOP 10: 1. ŠKODA AUTO a.s., 2. Skupina ČEZ, 3. Skupina České spořitelny, 4. Skupina ČSOB, 5. Komerční banka, a.s., 6. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 7. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 8. Lesy České republiky, s.p., 9. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 10. Česká pojišťovna a.s.

29.05. Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

GFŘ připravilo Informaci k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Týká se pokut ve výši 10.000 Kč (§ 101h/1/b ZDPH – za podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě na základě výzvy správce daně), 30.000 Kč (§ 101h/1/c – za nepodání kontrolního hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů v kontrolním hlášení) nebo 50.000 Kč (§ 101h/1/d – za nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně). Cílem informace je shrnutí základních postupů souvisejících s podáním žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Rozsah prominutí a podrobný postup řízení upravuje Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

26.05. Promíjení příslušenství daně

Od 1. 1. 2015 může daňový subjekt žádat správce daně o prominutí příslušenství daně. Generální finanční ředitelství vydalo pokyn GFŘ-D-21, který upravuje postup orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně. Při podání žádosti by měl daňový subjekt věnovat pozornost zejména následujícím okolnostem:

  1. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč, pokud je žádáno o prominutí částky vyšší než trojnásobek sazby poplatku.
  2. Ke dni podání žádosti musí být uhrazena daň, k níž se příslušenství váže.
  3. Žádost o prominutí penále musí být podána včas, tj. nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.
  4. Daňový subjekt by měl svou žádost precizně odůvodnit a svá tvrzení doložit.
  5. Prominutí příslušenství není možné, pokud daňový subjekt v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy.

25.05. Přehled o platbě pojistného – ePodání

Měsíční Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele lze z Účta zaslat zdravotní pojišťovně dvojím způsobem: odesláním souboru přes portál ZP nebo datovou schránkou.

24.05. ePodání pro Finanční správu

Druhy daňových ePodání. Povinná elektronická forma. Postup v Účtu i na daňovém portálu. Datová schránka. Chyby a podpora.

22.05. Paušální výdaje pro roky 2016 až 2018

Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2016 až 2018. Podmínky použití.

19.05. Žádost o stanovení záloh jinak

Máte povinnost placení vysokých záloh na dani z příjmů a očekáváte oproti předešlému zdaňovacímu období nižší základ daně? Požádejte místně příslušného správce daně o stanovení záloh jinak.

18.05. EET – neziskové organizace

Finanční správa aktualizovala metodiku EET pro veřejně prospěšné poplatníky. Zvyšuje se limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost na 300 tis. Kč ročně nebo 5 % celkových příjmů. Do limitu jsou zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti či kartou.

16.05. Dohoda o pracovní činnosti

Příjem z dohody o pracovní činnosti podléhá zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 2.500 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

15.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

12.05. Dohoda o srážkách ze mzdy

Dohodu o srážkách řeší občanský zákoník v § 2045 a následujících. Dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu (omezující podmínka „ve výši nepřesahující jejich polovinu“ od 28. 2. 2017 již neplatí). Nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele.

11.05. Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

10.05. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2017. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG.

09.05. Žádost k paušální dani

O paušální daň může žádat poplatník, který kromě příjmů ze závislé činnosti, příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně, má příjmy z podnikatelské činnosti (dle § 7/1a až /1c ZDP) a jejich roční výše za předcházející tři zdaňovací období nepřesáhla 5 mil. Kč. Může spolupracovat s manželkou, může mít zaměstnance, nesmí být společníkem společnosti. Pro stanovení paušální daně za rok 2017 je nutné požádat správce daně do 31. 5. 2017. Více v upozornění GFŘ.

05.05. Zákonné pojištění zaměstnavatele

Jak vzniká a k čemu slouží zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výpočet pojistného, splatnost, sankce. Postup v Účtu.

03.05. Penzijní připojištění placené zaměstnavatelem

Penzijní připojištění z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. Postup ve mzdové agendě Účta – jiné dávky, srážky. Nadlimitní částky, zvýšení základu.

02.05. Životní pojištění placené zaměstnavatelem

Životní pojištění z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. Postup ve mzdové agendě Účta – jiné dávky, srážky. Nadlimitní částky, zvýšení základu.