30.09. Režim přenesení daně u služby elektronických komunikací

Finanční správa vydala Informaci k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací. Účinnost je od 1. 10. 2016.

27.09. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. XML soubory. Kontroly.

26.09. Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

23.09. EET – konference

V Brně se uskutečnila konference Evidence tržeb v praxi a veletrh pokladních řešení k elektronické evidenci tržeb. Prezentované materiály:

  1. Obecné informace k EET
  2. Technické aspekty, kontroly a sankce
  3. Přihlášení k EET
  4. Katalog konference Evidence tržeb v praxi

21.09. EET – harmonogram

Povinnost evidovat tržby poplatníkem je rozdělena do 4 fází s termíny 1. 12. 2016, 1. 3. 2017, 1. 3. 2018 a 1. 6. 2018. Záleží na činnosti poplatníka, resp. zařazení do klasifikace NACE.

19.09. Informace k nemocenskému pojištění

ZÁKLADNÍ INFORMACE
    - Nemocenské pojištění

ZAMĚSTNANEC
    - Co by měl vědět zaměstnanec
    - Uplatňování nároku a výplata dávek nemocenského pojištění

ZAMĚSTNAVATEL
    - Jak postupuje zaměstnavatel
    - Přehled povinností zaměstnavatele
    - Vzory příkladů správného vyplnění tiskopisu „Příloha k žádosti o dávku“ OSVČ

OSVČ
    - Co by měly vědět OSVČ

16.09. Rozšíření RPDP

Nařízením vlády 296/2016 Sb. se rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti o telekomunikační služby. Pro tyto služby je připraven kód plnění 21. Účinnost je od 1. 10. 2016. Podrobněji v tiskově zprávě GFŘ.

14.09. Žádost o vrácení DPH z EU

Tuzemský plátce má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě. Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím Daňového portálu. Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně.

12.09. EET – autentizační údaje

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. Žádat lze od 1. 9. 2016. Autentizační údaje slouží k přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si bude podnikatel na portále spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, zejména pak údaje o provozovnách.

08.09. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

06.09. EET – metodika

Generální finanční ředitelství vypracovalo Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb. Materiál (verze 1.0 ze dne 31. 8. 2016) obsahuje celkem 42 stránek a slouží pro potřebu subjektů evidence tržeb i pro správce daně.

05.09. Prominutí pokuty za kontrolní hlášení

Generální finanční ředitelství vydalo Pokyn GFŘ-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Pokyn upravuje postup Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí pokuty (10, 30 a 50 tisíc Kč) za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH. Žádost o prominutí je nutno podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru o pokutě. Žadatel nesměl v posledních 3 letech závažným způsobem porušit daňové nebo účetní předpisy. Důvody, které se zohledňují, jsou např. nepříznivý zdravotní stav žadatele, živelní pohroma či nefunkční daňový portál. Správce daně vydá rozhodnutí ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správci daně.