úterý 2.   - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za březen 2017

       - sociální    - při zpracování přiznání za rok 2016 
        pojištění	    daň. poradcem předložení plné moci OSSZ
                - OSVČ - přehled o příjmech a výdajích 
                 za r. 2016, pokud daňové přiznání 
                 nezpracovává daňový poradce
        
       - zdravotní    - při zpracování přiznání za rok 2016 daň. 
        pojištění     poradcem předložení plné moci ZP
                - OSVČ - přehled o příjmech a výdajích 
                 za r. 2016, pokud daňové přiznání 
                 nezpracovává daňový poradce

       - pojištění    - zákonné pojištění odpovědnosti 
        odpovědnosti   zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu 
                 (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2017

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 9.   - zdravotní    - záloha za 4/2017
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 10.  - spotřební    - splatnost daně za březen 2017 
         daň       (mimo spotřební daň z lihu)

       - sociální    - OSVČ - platba pojistného nebo doplatku 
        pojištění     pojistného za rok 2016 
                 (do 8 dnů od podání přehledu)
                 
       - zdravotní    - OSVČ - platba pojistného nebo doplatku 
        pojištění     pojistného za rok 2016 
                 (do 8 dnů od podání přehledu)      

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 22. - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob 
                 ze závislé činnosti

       - sociální    - záloha za 4/2017
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 25. - daň       - daňové přiznání a daň za duben 2017 
        z přidané    - souhrnné hlášení za duben 2017
        hodnoty     - kontrolní hlášení za duben 2017

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za duben 2016

       - spotřební    - splatnost daně za březen 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za duben 2017 
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 31.  - daň       - splatnost celé daně 
        z nemovitých   (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
        věcí      - splatnost 1. splátky daně 
                 (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč 
                 s výjimkou poplatníků provozujících 
                 zemědělskou výrobu a chov ryb)

       - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za duben 2017