17. 06. 2015, Ing. Petr Kučera
Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

LEGISLATIVA

Právní úpravu dohod o provedení práce (DPP) řeší zákoník práce v § 74 § 75, § 77, § 109, § 111 a § 194. Rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Dohoda musí mít písemnou formu. V dohodě by měl být vymezen pracovní úkol (druh dohodnuté práce), sjednaná odměna, doba v níž má být úkol proveden a rozsah práce (vymezení pracovního úkolu v hodinách). Od 1. 1. 2012 musí v ní být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. Na DPP se vztahuje ustanovení o minimální mzdě. V DPP lze sjednat čerpání cestovních náhrad i stravného.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Příjem z DPP podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/a ZDP. Z odměny odvede plátce srážkovou daň (hrubý příjem do maximální výše 10000 Kč a současně nepodepsané prohlášení) nebo zálohovou daň (příjem nad 10000 Kč nebo podepsané prohlášení). V roce 2013 byla hranice pro srážkovou daň 5000 Kč.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Měsíční příjem z DPP do 10000 Kč nepodléhá nemocenskému a důchodovému pojištění. Měsíční příjem od 10001 Kč podléhá nemocenskému a důchodovému pojištění.

Zaměstnanec je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku 10001 Kč.

Další informace k DPP na stránkách ČSSZ.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Měsíční příjem z DPP do 10000 Kč nepodléhá zdravotnímu pojištění. Měsíční příjem od 10001 Kč podléhá zdravotnímu pojištění.

Při výkonu činnosti na základě více DPP uzavřených s týmž zaměstnavatelem se příjmy sčítají. Pokud by souhrn příjmů ze všech DPP v jednom měsíci dosáhl 10.001 Kč a více, musí být ze všech příjmů odvedeno pojistné.

V roce 2014 platil jiný postup: Pokud v jednom kalendářním měsíci zaměstnanec vykonával u téhož zaměstnavatele více DPP, z hlediska odvodu pojistného na zdravotní pojištění se výše dosaženého příjmu posuzovala u každé dohody o provedení práce samostatně.

Podrobné informace k DPP z hlediska zdravotního pojištění na stránkách VZP.

ÚČTO

 1. Kategorie: Pro příjem z dohody o provedení práce použijte (založte) kategorii DPP. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců do /Číselník kategorií zadejte řádek takto:
  Kat Název          Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
  --------------------------------------------------------------
  DPP dohoda o provedení práce P  P  T  P  N  01.01.2012
  
 2. Vzor dohody: Vzor najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Pracovní smlouvy po stisku kláves AltF2. Předlohu převezměte klávesou Enter.
 3. Příklady mezd (odměn) z DPP do 10000 Kč a od 10001 Kč
  Mzda              do 10000    od 10001
  -----------------------------------------------------------------
  Hrubá mzda             10000      12000
  Zdravotní zaměstnanec         0       540
  Sociální zaměstnanec          0       780
  Zdrav. a soc. zaměstnavatel      0      4080
  Základ daně zaokrouhlený      10000      16100
  Daň (nepodepsal prohlášení)     1500 srážková  2415 zálohová
  Čistá mzda             8500      8265
  
 4. Souběh příjmů: Možné varianty souběhu příjmů zaměstnance v jednom měsíci u jednoho zaměstnavatele:

  1. Poplatník podepsal prohlášení k dani. Ze součtu všech příjmů se uplatní zálohová daň.
  2. Poplatník nepodepsal prohlášení k dani, jedním z příjmů je odměna na základě DPP nad 10.000 Kč. Ze součtu všech příjmů se uplatní zálohová daň.
  3. Poplatník nepodepsal prohlášení k dani, jedním z příjmů je odměna na základě DPP nepřesahující 10.000 Kč. Z příjmů na základě se DPP se uplatní srážková daň, z ostatních příjmů ze závislé činnosti se uplatní zálohová daň.
 5. Potvrzení o příjmech: Existuje dvojí potvrzení o příjmech.

  1. Při příjmech podléhajících zálohové dani vydává zaměstnavatel zaměstnanci „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách a daňovém zvýhodnění“.
  2. Při příjmech podléhající srážkové dani vydává „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě DPP a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“. Obě potvrzení najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů.
  Zahrne-li poplatník příjmy z DPP do daňového přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.
 6. Odpracované hodiny: Ke kontrole počtu vykázaných hodin za rok u kategorie DPP můžete využít sestavy Odpracované hodiny (/Archiv /Tiskové sestavy /Kontroly /Odprac.hodiny DPP).
 7. Zákonné pojištění zaměstnavatele: Příjem z dohod od měsíční výše 10001 Kč program zahrne do výpočtu pro odvod zákonného pojištění zaměstnavatele.
 8. ELDP: Zaměstnavatel vede ELDP pouze pro osoby účastné důchodovému pojištění. Pro DDP se používá kód T++. V Účtu nutno zkontrolovat/opravit ve formuláři ELDP.