17. 01. 2018, Ing. Petr Kučera
Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

Roční vypořádání předepisuje § 76/7 zákona o DPH.

Po skončení kalendářního roku plátce provede vypořádání odpočtu daně v krácené výši za všechna zdaňovací období tohoto roku. Vypořádání uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet daně u krácených plnění z údajů za celé vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně u krácených plnění v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Vypočtený nárok na odpočet daně u krácených plnění je součtem daně na vstupu za tato krácená plnění za celé vypořádávané období vynásobený koeficientem, který je vypočten z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období.

V programu Účto postupujte takto (předpokládáme čtvrtletní zdaňovací období)

1) V /Přiznání k DPH /Přiznání vzor 20 zadejte zdaňovací období 01. 01. 2017 až 31. 03. 2017 volte /Vypořádací koef. ř53 /Plnění s nárokem na odpočet. Po opuštění sestavy program nabídne "Přidat řádek do tabulky Údaje opsané z daňových přiznání?, potvrďte A.

2) Opakujte pro další zdaňovací období roku 2017.

3) V /Vypořádací koef. ř53 /Údaje opsané z daňových přiznání zkontrolujte, případně opravte přenesené údaje získané postupem podle předchozích odstavců. Zejména se zaměřte na údaje ze sloupců r51s, r51b a r52, které se přebírají z /Ručně zadaných údajů (přes menu /Tisk daňového přiznání) a mohou se v jednotlivých zdaňovacích obdobích lišit. Řádky za jiné období než vypořádaného roku odznačte (klávesa F8).

Příklad:

Období     PNO  r46k   r50  r51s  r51b  r52
----------¦-------------------------------------------------
2017/1.Q ¦ 20000  2100  20000    0  3000  1680
2017/2.Q ¦ 80000  3150  30000    0    0  2520
2017/3.Q ¦ 110000  10500  50000  2000    0  8400
2017/4.Q ¦ 105000  6750  10000    0    0  5400
-----------------------------------------------------------
      315000  22500 110000  2000  3000  18000

¦  ... jen takto označený řádek vstoupí do výpočtu koeficientu
PNO ... uskutečněná plnění s nárokem na odpočet
r46k ... řádek 46, krácený odpočet daně celkem
r50 ... řádek 50, plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
r51s ... řádek 51, plnění nezapočítávaná do koeficientu s nárokem
     na odpočet
r51b ... řádek 51, plněná nezapočítávaná do koeficientu bez
     nároku na odpočet
r52 ... řádek 52, odpočet z plnění krácených koeficientem, součin
     r46k a zálohového koeficientu (v našem příkladu 0.80)

4) Volte /Vypořádací koef. ř53 /Koeficient a roční vypořádání ř53. Sestavu vytiskněte.

Příklad:

Výpočet koeficientu

      PNO-ř51s
ř53 = ------------------- = 75 (zaokrouhleno na celá procenta
    PNO-ř51s+ř50-ř51b     nahoru)

Vypořádání za celé období

46k celková suma pro krácení nároku na odpočet      22500
  nárok na odpočet (suma krácená vypoř. koeficientem)  16875
52 dosud uplatněné odpočty podle záloh. koeficientu   18000
  rozdíl = vypořádání nároku na odpočet         -1125

Plátce měl za rok 2017 nárok na odpočet částky 16.875 Kč, nárokoval však 18.000. Rozdíl -1125 je vypořádáním.

5) V nabídce /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje doplňte v řádku 53 (vypořádání odpočtu) koeficient a vypořádání (včetně znaménka).

53 Vypořádání odpočtu daně, vypořádací     75     -1125

6) Vytiskněte přiznání za IV.Q.2017.

Zálohový koeficient v roce 2018

Vypořádací koeficient roku 2017 bude zálohovým koeficientem roku 2018. Poprvé za zdaňovací období leden nebo 1. čtvrtletí 2018 jej uveďte v celých procentech do řádku 52 (/Ručně zadané údaje) a řádek 53 nezapomeňte vynulovat.

                  Koeficient
52 Část odpočtu v krácené výši  zálohový 75 %

Neuplatněný odpočet a daňové výdaje

O částku neuplatněného odpočtu nezapomeňte navýšit výdaje nejlépe prostřednictvím uzávěrkových operací. V našem příkladu byla celková suma nároku 22.500 Kč, nárok byl 16.875 Kč. O rozdíl, tj. 5.625 Kč je možné zvýšit výdaje.

V /Přehledy /Účetní výkazy /Uzávěrkové operace /Editace s aktualizací odpisů zapište větu:

Datum   Text              Typ Částka DoDeníku?
---------------------------------------------------------------
31.12.2017 neuplatněná část odpočtu DPH   V 5625.00   A

Další pomocné sestavy najdete v /Ostatní /Daň z příjmů /Podklady z účetnictví /Speciality /Krácení odpočtu DPH nebo /-"- podle Data DPH.