25. 01. 2018, Ing. Petr Kučera
V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce-odběratel.

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje mezi plátci s místem plnění v tuzemsku. PLÁTCE–DODAVATEL

 1. je povinen vystavit daňový doklad, na kterém uvede sdělení „daň odvede zákazník“. Daň je povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (odběratel).
 2. je povinen uvést plnění do ř25 daňového přiznání.
 3. je povinen uvést do oddílu A1 kontrolního hlášení DIČ odběratele, evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a kód předmětu plnění.

PLÁTCE–ODBĚRATEL

 1. je povinen v evidenci pro účely DPH doplnit výši daně a za správnost vypočtené daně odpovídá,
 2. je povinen uvést základ daně a daň na výstupu do ř10/ř11 a nárok na odpočet může uplatnit v ř43/ř44 přiznání.
 3. je povinen uvést do oddílu B1 kontrolního hlášení DIČ dodavatele, evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, daň a kód předmětu plnění.

ŘEŠENÍ V ÚČTU: DODAVATEL

Příklad zápisu v deníku

---------------------------DatumDPH---Sazba-----BezDaně------Daň-
 Datum 16.04.18      10.04.18   21%     .    .
Doklad f/2018055,b/4          15%     .    .
 Text stavební práce          0%  10000.00 10000.00
 Druh PDP  / P10 přenesení daně dodavatel------Záloha   .
 Firma 00304 / Stavíme a.s.           Částka 10000.00
 Výkon    / .....               Platba  +Banka

nebo

---------------------------DatumDPH---Sazba-----BezDaně------Daň-
 Datum 16.04.18      10.04.18   21%  10000.00   .
Doklad f/2018055,b/4          15%     .    .
 Text stavební práce          0%     .  10000.00
 Druh PDP  / P10 přenesení daně dodavatel------Záloha   .
 Firma 00304 / Stavíme a.s.           Částka 10000.00
 Výkon    / .....               Platba  +Banka

Důležitým údajem pro kontrolní hlášení je kód předmětu plnění. Ten zapište do poznámky věty ve financích ve tvaru kód=xx, kde xx je příslušný kód.

Tip: Ve větě financí stiskněte klávesy Shift+TAB, dostanete se do poznámky. Pomocí AltF2 vyvolejte vzorový číselník „údaje pro KH do poznámky“, vyberte /kód=xx a následně konkrétní kód. Např. kód=4 v případě stavebních a montážních prací.

Kódy předmětu plnění

Předmět plnění                    Kód plnění
-----------------------------------------------------------------
zlato                           1
zprostředkování investičního zlata            1a
dodání nemovité věci                   3
dodání věci v nuceném prodeji               3a
stavební práce                      4
-"- poskytnutí pracovníků                 4a
zboží uvedené v příloze č.5 - odpady           5
dodání zboží, původně jako záruka             6
-"- postoupení výhrady vlastnictví            7
emisní povolenky                     11
obiloviny a technické plodiny              12
kovy                           13
mobilní telefony                     14
integrované obvody                    15
přenosná zařízení pro zpracování dat           16
videoherní konzole                    17
převod záruky původu                   18
dodání elektřiny obchodníkovi              19
dodání plynu obchodníkovi                20
telekomunikační služby                  21

Číselník druhů (/Finance /Číselníky /Druhy)

Druh NazevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH Spec  Krac
----------------------------------------------------Zkr-Řád------
PDP přenesení daň.pov. příjem 10  Příjmy  B  A PDP

Poznámka: Údaj Spec Zkr PDP zajistí, že částka za uskutečněné plnění se načte do řádku 25 daňového přiznání.

ŘEŠENÍ V ÚČTU: ODBĚRATEL

Odběratel je povinen „dodanit“ nakoupená plnění v ř10/ř11 přiznání, současně může nárokovat odpočet v ř43/ř44.

Příklad zápisu v deníku

---------------------------DatumDPH---Sazba-----BezDaně------Daň-
 Datum 15.04.18      10.04.18   21%  10000.00   0.00
Doklad F/2018065,v/2018055,b/4     15%     .    .
 Text stavební práce          0%     .  10000.00
 Druh PDV / V16 přenesení daně odběratel-------Záloha   .
 Firma 00305 / Stavba a.s.            Částka 10000.00
 Výkon    / .....               Platba  -Banka

Číselník druhů (/Finance /Číselníky /Druhy)

Podle potřeby upravte číselník druhů.

a) plný odpočet

Druh NazevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH Spec Krac
----------------------------------------------------Zkr-Řád------
PDV přenesení daň.pov. výdaj 16  Výdaje  B  A PDP
IMP PDP dlouhodobý majetek  22  Ost.výd. B  A PDP

Poznámka: Údaj Spec Zkr PDP zajistí, že částka vypočtené daně se načte do ř10/ř11 a ř43/ř44 přiznání. V tabulce DPH musí být daň ve výši 0.

b) krácený odpočet koeficientem

Druh NazevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH Spec Krac
----------------------------------------------------Zkr-Řád------
PD3 PDP s krác. odpočtem   16  Výdaje  B  A PDP    3
IM3 PDP DHM s krác. odpočt.  22  Ost.výd. B  A PDP    3

c) bez odpočtu

Druh NazevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH Spec Krac
----------------------------------------------------Zkr-Řád------
PD2 PDP bez odpočtu      16  Výdaje  B  A PDP    2
IM2 PDP DHM bez odpočtu    22  Ost.výd. B  A PDP    2

Druhy PD? jsou z hlediska daně z příjmů zdanitelnými výdaji, druhy IM? jsou ostatními výdaji bez vlivu na zisk (nákup dlouhodobého majetku).

Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek pomocí AltF2 vyvolejte „vzory pro číselník druhů“ a požadovaný druh převezměte klávesou Enter (Přidat xxx do číselníku druhů? A) do svého číselníku.

PŘIJATÁ ZÁLOHA V REŽIMU PDP

V režimu přenesení daňové povinnosti se povinnost přiznat daň při přijetí úplaty (zálohy) neuplatní a příjemce zálohy nevystavuje daňový doklad.

NESPRÁVNÉ OBDOBÍ

§ 104/1 ZDPH: Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a nesnížil tím v tomto období daň, správce daň za období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří (ani nepředepíše žádnou sankci).

RPDP – OBECNĚ

Trvalému použití režimu přenesení daňové povinnosti podléhá:

Pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije k tomuto plnění režim přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.

Dočasnému použití režimu přenesení daňové povinnosti podléhá dodání zboží či poskytnutí služeb uvedených v příloze číslo 6 a stanovené nařízením vlády:

 1. převod povolenek na emise skleníkových plynů b) dodání certifikátů elektřiny
 2. dodání plynu a elektřiny obchodníkovi
 3. poskytnutí telekomunikačních služeb

Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100.000 Kč. Dodavatel s odběratelem se mohou písemně dohodnout, že dodání vybraného zboží za cenu nižší 100.000 Kč bude režimu přenesení daňové povinnosti také podléhat.

Vybraným zbožím se rozumí:

 1. obiloviny a technické plodiny, včetně semen a cukrové řepy,
 2. kovy, včetně drahých kovů,
 3. mobilní telefony,
 4. integrované obvody,
 5. přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,
 6. videoherní konzole.