05. 02. 2018, Ing. Petr Kučera
Vyúčtování zálohové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

Formulář vyúčtování daně

Tiskopis MFin 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebyl pro rok 2017 upraven, platí vzor 22. Drobně byly změněny povinná příloha číslo 1 Počet zaměstnanců k 1. 12. 2017 – MFin 5490/1 vzor 16 i příloha číslo 2 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona – MFin 5530 vzor 14.

Platné tiskopisy najdete v Účtu 2018.

Termín podání

Povinnost předložit vyúčtování správci daně je do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do 1. března 2018. V případě elektronického podání je lhůta prodloužena do 20. března.

Povinné elektronické podání

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku (nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem), je povinen podání učinit pouze elektronicky (datovou zprávou).

Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v § 2/3 (nerezidentům), má povinnost podat vyúčtování elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.

Zpracování v Účtu

Vyúčtování za rok 2017 proveďte v Účtu 2018, případně v Účtu 2017.

Příslušný tiskopis najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Období (nastavte 01. 01. 2017 až 31. 12. 2017 /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně.

 1. Přes volbu /Převzít data z mezd naplňte tiskopis údaji z archivu mezd, peněžního deníku atd.
 2. V /Údaje pro tiskopis zkontrolujte převzatá data, případně je opravte a doplňte.
 3. Údaj 05 Počet zaměstnanců podle mzdových listů k poslednímu dni kalendářního měsíce program vyplní podle počtu mezd v daném měsíci, tj. včetně odměn z DPP. Viz též /Souhrnné sestavy /Počet zaměstnanců /Počtu mezd v měsíci /Všechny mzdy.
 4. Formulář vytiskněte jako čtyřstránkový /Pdf tiskopis. Po spuštění Adobe Readeru zkontrolujte či nastavte v /Soubor /Tisk (/Tisknout) /Velikost na „přizpůsobit“ (ve starších verzích /Měřítko „přizpůsobit“), zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF „bez zatržítka“ a parametr /Orientace na /Automaticky na výšku/šířku, (ve starších verzích zapněte /Automaticky otáčet a vystředit). V případě velikosti (skutečná velikost) nebo měřítka „žádné“ se stránky 2 a 3 nemusí vejít na papír velikosti A4.
 5. Nezapomeňte na povinnou přílohu číslo 1 /Počet zaměstnanců, kterou lze také v Účtu kompletně vyplnit a vytisknout. Na údaji Obec, Kód ZÚJ či Okres využijte číselník (klávesa F7). Připomínáme, že se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. 12. 2017, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně). Příloha Počet zaměstnanců je vždy součástí souboru xml vytvořeného Účtem pro podání přes daňový portál nebo datovou schránkou.

Daňový bonus

Daňový bonus vyplacený finančním úřadem na základě Žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech účtujte druhem PP. Při účtování pomocí druhu DM s minusovým znaménkem upravte podle potřeb parametr Přenos z deníku do sloupce 11 ročního vyúčtování záloh: započítat věty DM s minusem? (/Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně /Parametry). Správcem daně vyplacený daňový bonus zapište do řádku 5 části II. (strana 4) tiskopisu.

Vrácený přeplatek z ročního vyúčtování

Přeplatek z vyúčtování za předchozí rok se může skládat z přeplatku na dani po slevě a doplatku na daňovém bonusu. Pokud jsou tyto částky uvedeny ve mzdě v údaji DopZúč, program je do tiskopisu převezme.

Příklad: Za měsíc březen byl zaměstnanci vrácen přeplatek z vyúčtování 800 Kč, který se skládal z přeplatku na dani po slevě 500 Kč a doplatku na daňové bonusu 300 Kč. Při převzetí dat z mezd program převezme:

 1. Na první stranu formuláře:

  1. částku 500 Kč do oddílu 06 Úhrn přeplatků,
  2. částku 500 Kč od oddílu 06 Z toho byl přeplatek vrácen v měsíci duben (měsíc, v jehož průběhu by přeplatek vrácen),
  3. částku 300 Kč do oddílu 06a Úhrn doplatků na bonusu.
 2. Na druhou stranu formuláře:

  1. částku 500 Kč do sloupce 4 za měsíc březen,
  2. částku 300 Kč do sloupce 5 za měsíc březen.

Kontroly

Kontrolní sestava (/Vyúčtování zálohové daně /Kontroly) pro tiskopis MFin 5459 vypíše řádky, které nesplňují podmínku stanovenou v pokynech: částka ve sl. 5 nesmí být menší než 0.

Příloha číslo 2 Přehled souhrnných údajů – cizinci

Přílohu číslo 2 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst.3 zákona o daních z příjmů (tj. nerezidentů) vyplňují zaměstnavatelé zaměstnávající cizince. Nelze ji z Účta vytisknout. Podklady najdete v /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Údaje ze mzdových listů). Přílohu však program připraví pro ePodání (přes daňový portál či datovou schránkou), pokud najde u zaměstnance v osobní evidenci Cizinec? A. Po stisku /e-Podání DPZVD6 se zobrazí hláška „Vyplněná příloha číslo 2 Údaje ze mzdových listů – cizinci (x)“.

Příloha „cizinci“ se z Účta naplní takto:

Další přílohy k ročnímu vyúčtování

Odevzdávají pouze zaměstnavatelé, pokud prováděli opravy daně, daňového zvýhodnění či vyplacených bonusů.

Příloha číslo 3 O dodatečných opravách záloh na daň (MFin 5490 vzor 16)

Příloha číslo 4 O dodatečných opravách bonusů (MFin 5531 vzor 11)

Přílohy číslo 3 až 4 v programu nenajdete. V interaktivní podobě jsou k dispozici na webu finanční správy: příloha číslo 3 a příloha číslo 4.

ePodání přes daňový portál

ePodání najdete v Účtu v /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně. V /FÚ a poplatník zkontrolujte/doplňte údaje o finančním úřadu (využijte klávesy F7 číselník), poplatníkovi (zejména údaje typ daňového subjektu, obec a stát, kde funguje F7 číselník), případně zástupci a sestaviteli.

Po /e-Podání DPZVD6 se objeví hláška „Vyúčtování zálohové daně – vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2018\{MAIL}\DPZVD6.XML (Ctrl-V)“. Takto vytvořený soubor obsahuje i přílohu číslo 1 Počet zaměstnanců, případně přílohu číslo 2 Přehled souhrnných údajů (cizinci).

Poznámka: Vlastní název souboru i cestu program umožní zadat po změně parametru „Zadávat jména a umístění XML souborů?“ (/Ostatní /Parametry /Další... /Programy) na A.

Postupte na menu /e-Podání na internetu. Na daňovém portálu vytvořený soubor načtěte (/Načtení souboru), zkontrolujte (/Protokol chyb), doplňte/opravte (/Úprava ve formuláři) a odešlete (/Odeslání písemnosti).

ePodání datovou schránkou

Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

Volte /e-Podání DPZVD6 a vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Odeslaný soubor obsahuje i přílohu číslo 1 Počet zaměstnanců, případně přílohu číslo 2 Přehled souhrnných údajů (cizinci).