17. 12. 2018, Ing. Petr Kučera
Bezplatné poskytnutí auta zaměstnavatelem zaměstnanci podléhá dani ze závislé činnosti i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Příklad v Účtu. DPH.

Daň z příjmů

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1.000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1.000 Kč.

Zdravotní a sociální pojištění

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch.

Postup v Účtu

Příklad: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci k soukromým účelům osobní automobil, jehož pořizovací cena byla 450.900 Kč včetně DPH. Hrubá mzda zaměstnance činí 30.000 Kč.

1) Osobní evidence

V osobní evidenci zaměstnance do kolonek „zvýšení základu pojistného i zvýšení základu daně“ zadejte 1 % z pořizovací ceny, tj. 4.509 Kč.

2) Mzdy ve formuláři

Při zpracování mzdy program přebere částku 4.509 do údajů zvýšení pojistného i zvýšení základu daně.

Daň z přidané hodnoty

  1. Odpočet při nákupu auta: Zaměstnavatel by měl uplatnit odpočet daně na vstupu pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro svou ekonomickou činnost (§ 75/1 zákona o DPH).
  2. Odpočet při nákupu PHM: Pokud zaměstnanec, který používá služební vůz pro soukromé účely, nakupuje pohonné hmoty za prostředky zaměstnavatele (např. kartou CCS), dochází při jejich spotřebě ke zdanitelnému plnění a zaměstnavateli vzniká povinnost odvést DPH (dokladem o použití). Druhou možností je neuplatnit si nárok na odpočet u části PHM připadajících na soukromé cesty.