14. 02. 2018, Ing. Petr Kučera
Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

Podmínky slevy

Podle § 35ba/1/a zákona o daních z příjmů (ZDP) platného pro rok 2017 má poplatník nárok na roční slevu ve výši 24.840 Kč na manželku/manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč. Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (49.680 Kč). Manželem/manželkou se rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Poplatník může uplatnit slevu na vyživovanou manželku/manžela o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.

Poplatník, který u dílčího základu daně z podnikání či pronájmu uplatňuje výdaje procentem z příjmů a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně:

  1. nemůže slevu na vyživovanou manželku/manžela uplatnit, pokud použije vyšší limity paušálních výdajů
  2. může slevu na vyživovanou manželku/manžela uplatnit, pokud použije nižší limity paušálních výdajů

Co patří do příjmů

Namátkový výčet příjmů, které se do příjmů manželky/manžela zahrnují:

Co nepatří do příjmů

Úplný výčet příjmů, které se do příjmů manželky/manžela nezahrnují:

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu manželky/manžela pro účely slevy nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitá věc ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku) a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku, se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich.

V případě, že rodiče nežijí spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného. Toto výživné je určeno jen dítěti a do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnuje. Částky přijaté nad rámec takto stanoveného výživného se do vlastního příjmu započítávají.

Zdaňovací období

Do jakého zdaňovacího období se pro účely posouzení vlastního příjmu manželky/manžela zahrnují dávky např. nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné obdržené manželkou/manželem poplatníka v průběhu ledna 2018.

Do příjmu manželky/manžela se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o dávky jako je mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti či jiné příjmy. To znamená, že mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené v lednu 2018, se započítávají do vlastního příjmu manželky/manžela ve zdaňovacím období roku 2018.

K tomu ještě připomínáme, že u příjmů ze závislé činnosti se postupuje podle § 5/4 o daních z příjmů, v němž se uvádí: „Příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období.“ To znamená, že příjmy ze závislé činnosti za prosinec 2017 vyplacené v lednu 2018 se zahrnují do vlastního příjmu manželky/manžela do zdaňovacího období roku 2017.

Sleva v daňovém přiznání

Sleva na vyživovanou manželku/manžela uplatněte prostřednictvím řádku 65a, případně řádku 65b je-li manželka/manžel držitelkou průkazu ZTP/P. Dále je nutno vyplnit jméno, příjmení a rodné číslo manželky/manžela v tabulce číslo 1 na začátku třetí strany formuláře přiznání.

Při uplatňování výdajů procentem z příjmů s využitím možnosti slevy na manželku/manžela nezapomeňte v přílohách číslo 1 i číslo 2 zakřížkovat „uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů“.