22. 02. 2018, Ing. Petr Kučera
Termín odevzdání, vyměřovací základ, osvobození od záloh, stanovení minimálního základu. Tisk z Účta, pokyny, ePodání. Doplatek pojistného, nové zálohy. Seznam zdravotních pojišťoven.

Termín pro odevzdání

Přehled za rok 2017 podává OSVČ nejpozději do 3. května 2018, případně do 2. srpna 2018 zpracovává-li přiznání daňový poradce (nutno doložit do 30. 4. 2018).

Kódy a zkratky zdravotních pojišťoven

Údaj /Pojišťovna ve formuláři vyplňte pomocí číselníku (F7) /Z číselníku zdravotních pojišťoven nebo /Z loňských přehledů.

V České republice působí 7 zdravotních pojišťoven:

Identifikace pojištěnce

Identifikační údaje se přebírají z přiznání k dani z příjmů za podmínky použití stejného čísla poplatníka. IČO lze převzít z loňského přehledu (CtrlF4).

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % příjmu z podnikání po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Příjmy (ř1) a výdaje (ř2) program převezme z daňového přiznání.

Do vyměřovacího základu nemají vstupovat některé uzávěrkové operace. Půjde například o dodanění pohledávek při přechodu ze skutečných na procentní výdaje. Úpravu je nutné provést ručně.

Počet měsíců a minimální vyměřovací základ

V řádku 6 uveďte počet měsíců, pro které platil minimální vyměřovací základ.

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2017 nebyl stanoven v měsíci, ve kterém po celý měsíc:

  1. byl plátcem pojistného i stát (například důchodce),
  2. v zaměstnání bylo odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu,
  3. OSVČ pobírala nemocenské (nutno doložit potvrzením OSSZ),
  4. OSVČ byla osobou s postižením (průkaz ZTP nebo ZTP/P),
  5. OSVČ dosáhla věku pro starobní důchod, ale ten nebyl přiznán,
  6. OSVČ celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let nebo nejméně 2 děti do 15 let.

Platby záloh za rok 2017

Jako podklad pro řádek 41 (Úhrn zaplacených záloh) využijte sestavy /Přehled VZP za rok 2017 /Zálohy 2017, druh ZPN, období 09. 01. 2017 až 08. 01. 2018, /Peněžní deník (před uzávěrkou), případně /Archiv deníku (po uzávěrce).

Výpočet nových záloh

Pro výpočet nových záloh v řádku 51 je nutné správně zodpovědět otázky:

  1. Je stanoven minimální vyměřovací základ? A/N (podrobnosti viz odstavec Počet měsíců a minimální vyměřovací základ)
  2. Osvobození od záloh? A/N

Osvobozena od platby záloh je OVSČ:

  1. v kalendářních měsících, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a podnikání pro ni nebylo hlavním zdrojem příjmů,
  2. za celé kalendářní měsíce, ve kterých byla OSVČ uznána práce neschopnou.

Tisk z Účta

1) /Přehled VZP za rok 2017 /Tisk /PDF tiskopis

Zde je připraven Přehled za rok 2017 pro VZP.

Tento tiskopis je možné použít i pro podání Přehledu pro jiné zdravotní pojišťovny. Vyplývá to z § 28 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění: „Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vydává tiskopisy potřebné k hlášení údajů stanovených tímto zákonem. Tyto tiskopisy jsou plátci pojistného povinni používat.“

2) /Přehled VZP za rok 2017 /Tisk /PDF formulář OSVCxxx

Zde jsou k dispozici přehledy pro všechny pojišťovny. PDF formulář OSVCxxx se oproti /PDF tiskopisu liší pouze originálním logem v záhlaví formuláře.

Pokyny k vyplnění přehledu

Pokyny k vyplnění přehledu OSVČ za rok 2017 najdete v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2017 /Pokyny.

ePodání datovou schránkou

Vyplněný přehled lze z Účta poslat příslušné pojišťovně datovou schránkou ve formátu pdf. V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP 2017 /Tisk volte /Datová schránka. Tiskopis se pro kontrolu zobrazí na monitoru. Křížkem jej zavřete. Dále v /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci, tj. příslušné ZP. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové stránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslané podání v /Odeslané zprávy.

Vytvořený pdf soubor najdete v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL}, pod názvem OSVC_xxx.pdf, kde xxx je kód příslušné pojišťovny.

Doplatek/přeplatek pojistného

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu. V Účtu (/Přehled VZP za rok 2017 /Tisk /Doplatek do závazků nebo /Přeplatek do pohledávek) využijte možnosti převodu do závazků/pohledávek.

Nové zálohy

Nové zálohy platí od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2017. Záloha je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce. V Účtu (/Přehled VZP za rok 2017 /Tisk /Nové zálohy do závazků) využijte možnosti převodu nových záloh do závazků.

Minimální, maximální záloha 2018

Minimální měsíční záloha činí 2.024 Kč. Maximální záloha není stanovena.