26. 02. 2018, Ing. Petr Kučera
Termín odevzdání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku, doplatek/přeplatek pojistného, nové zálohy. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání.

Přehled 2017

Přehled najdete v Účtu 2018 v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2017.

Termín pro odevzdání

Přehled za rok 2017 podává OSVČ nejpozději do 2. května 2018, případně do 1. srpna 2018 zpracovává-li přiznání daňový poradce (nutno doložit OSSZ do 2. 5. 2018).

Kód a název OSSZ, variabilní symbol

Na údaji Kód nebo Název OSSZ využijte číselník (F7), odkud převezměte klávesou Enter. Variabilní symbol můžete převzít z loňského přehledu (klávesa F7).

Identifikační údaje

Základní identifikační údaje (ř1 až ř11) se přebírají z daňového přiznání za podmínky použití stejného čísla poplatníka. Máte-li datovou schránku uveďte do údaje DatSchr její identifikátor (sedmiznakový údaj) nebo převezměte z přehledu za rok 2016 (CtrlF4).

Vedlejší samostatná činnost

Podnikání bylo v roce 2017 výdělečnou činností vedlejší (ř18), pokud OSVČ:

  1. v roce 2017 vykonávala zaměstnání (ř19),
  2. měla nárok na starobní důchod nebo nárok na výplatu invalid. důchodu (ř20),
  3. měla nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství atd. (ř21, ř22)
  4. osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči (ř23),
  5. je nezaopatřeným dítětem (ř25).

Skutečnost vykonávání vedlejší činnosti je třeba oznámit v den podání přehledu a doložit do konce měsíce následujícího po měsíci podání přehledu. Dokládat je nutné jen, pokud ČSSZ nemá údaje ve své evidenci, ani nemá možnost si údaje obstarat v elektronické podobě dálkovým přístupem.

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem OSVČ je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů. Daňový základ (ř26) Účto převezme z daňového přiznání. Maximální vyměřovací základ za rok 2017 (ř37) může činit 1.355.136 Kč.

Vedlejší činnost a rozhodná částka

Pokud OSVČ vykonávala pouze vedlejší samostatně výdělečnou činnost a zisk nedosáhl rozhodné částky, tj. 67.756 Kč, v ř31 až ř38 se uvádí 0. V Účtu v řádku „Vedlejší činnost a příjem nedosáhl rozhodné částky 67756?“ (mezi ř30 a ř31) uveďte A.

Podnikání po část roku

Podniká-li OSVČ pouze část roku, nezapomeňte toto zohlednit v řádku Snížení měsíců pro ř33 (mezi ř32 a 33). Například při podnikání po dobu 8 měsíců sem uveďte 4, neboť snížení je o 4 měsíce.

Platby záloh za rok 2017

Jako podklad pro ř39 Úhrn zaplacených záloh na DP využijte sestavy /Přehled OSSZ za rok 2017 /Zálohy 2017.

Doplatek/přeplatek pojistného

Doplatek pojistného (ř40) je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu. V Účtu (/Přehled OSSZ za rok 2017 /Tisk /Doplatek do závazků) využijte možnosti převodu doplatku do závazků či přeplatku do pohledávek.

Vrácení přeplatku (oddíl F)

Číslo účtu, kód banky, variabilní symbol program převezme z loňského přehledu, případně číslo účtu a kód banky z parametrů firmy.

Nová výše zálohy na důchodové pojištění

Program vypočte novou výši zálohy do ř42. Minimální výše činí 2.189 Kč u hlavní činnosti, resp. 876 Kč u vedlejší činnosti. Maximální výše je 35.016 Kč.

Nové zálohy platí od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2017. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího měsíce. V Účtu (/Přehled OSSZ za rok 2017 /Tisk /Nové zálohy do závazků) využijte možnosti převodu nových záloh do závazků.

Nová výše zálohy na nemocenské pojištění

Za předpokladu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění (meziřádek mezi ř42 a ř43) program vypočítá maximální výši záloh na nemocenské pojištění (ř43). Částku lze přepsat. Minimální měsíční částka činí 115 Kč.

Přehled můžete tisknout „na čistý papír“ jako /PDF tiskopis nebo do přineseného formuláře jako /Tisk do formuláře.

Pokyny k vyplnění

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 i základní informace k důchodovému pojištění OSVČ najdete v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2017 /Pokyny.

ePodání přes VREP

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2017 /Tisk /e-Podání OSVC2017 volte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat. Hlášku „Hotovo, podání můžete odeslat“ potvrďte OK a volte /Odeslat data.

Následuje hlášení „Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx.“ Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem většinou do několika minut.

Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

ePodání datovou schránkou

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2017 /Tisk /e-Podání OSVC2017 /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové stránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves Ctrlv) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy. Protokol o výsledku zpracování obdržíte do Vaší datové schránky.

Kontrola ePodání na portále ČSSZ

Kontrolu vytvořeného xml souboru můžete provést na stránkách ČSSZ. Po /e-Podání OSVC2017 /Portál ČSSZ se spustí stránky eportálu ČSSZ. Klikněte na Procházet a do Název souboru nalistujte soubor OSVC2017.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves Ctrlv), Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data) a bude-li bez chyb odešlete (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze přes datovou schránku či s elektronickým podpisem. Před odesláním lze vložit elektronickou přílohu. Data lze uložit (jako OSVC_2017.xml).

Vytvoření xml souboru k odeslání emailem

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = Ctrlv).

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2017 /Tisk po stisku /e-Podání OSVC2017 se v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL} (nejčastěji C:\UCTO2018\{MAIL}) vytvoří soubor OSVC2017.xml.