16. 05. 2022, Ing. Petr Kučera
Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu - absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

OBECNĚ

Ošetřovné je upraveno zejména v §§ 39 až 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

PODMÍNKY NÁROKU NA OŠETŘOVNÉ

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec z důvodu

1) ošetřování

2) péče o dítě mladší 10 let, protože

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela/manželky zaměstnance, registrovaného partnera/partnerky zaměstnance, rodičů manžela/manželky/registrovaného partnera/partnerky zaměstnance.

V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání je možné jen jednou.

Nárok na ošetřovné nemají například zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce nebo zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu.

PODPŮRČÍ DOBA

Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle

Za osamělého zaměstnance se pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

Běh podpůrčí doby u ošetřovného se staví po dobu poskytování zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče.

VÝŠE OŠETŘOVNÉHO

Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Ošetřovné vyplácí ČSSZ.

ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)

Tiskopis má dva propisovací díly.

I. díl - Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) - žádost o ošetřovné

Tento díl předává ošetřující lékař osobě, která potřebuje ošetřování. Jde-li o nemocné dítě předává tiskopis osobě, která je k ošetření doprovází. Pojištěnec uplatňující nárok na ošetřovné předává tento doklad po doplnění části B svému zaměstnavateli, který jej spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o ošetřovné a potvrzením o trvání potřeby ošetřování nebo s rozhodnutím o ukončení potřeby ošetřování předá příslušné OSSZ.

II. díl - Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)

Ošetřující lékař v tomto díle doplní poslední den potřeby ošetřování (péče) a předá jej osobě, která potřebovala ošetřování (osobě, která ji doprovází). Ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine. Pojištěnec vyplní údaje v části B tohoto dílu rozhodnutí. Tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej po doplnění údajů v části C zašle příslušné OSSZ.

POTVRZENÍ O TRVÁNÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)

Tímto tiskopisem zaměstnanec prokazuje trvání potřeby ošetřování člena domácnosti. Lékař jej vystavuje na požádání zaměstnance, zejména v případech, kdy se osoby v ošetřování (péči) o člena domácnosti vystřídaly anebo v případech, kdy jde o dlouhodobě trvající potřebu ošetřování. Trvání potřeby ošetřování se potvrzuje ke dni vystavení tohoto tiskopisu.

POSTUP V ÚČTU

1) Absence OCR

Před zpracování mzdy zadejte absenci OCR. Nemáte-li ji v číselníku, doplňte ji takto: v /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a potřebnou (chybějící) absenci převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

2) Absence OCN

Použijte na absenci přesahující podpůrčí dobu 9-ti či 16-ti kalendářních dnů.

3) Příloha k žádosti o ošetřovné

Přílohu k žádosti o ošetřovné najdete v Účtu 2022 v menu /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Období (nastavte rozhodné období) /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti o dávku. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost.

Ve /Formulář nezapomeňte na změnu typu žádosti (O - ošetřovné), doplnění čísla rozhodnutí o ošetřování, případně další údaje.

Tiskopis lze poslat elektronicky přes VREP (/e-Podání NEMPRI20 /Poslat přes VREP) nebo pomocí datové schránky (/e-Podání NEMPRI20 /Datová schránka) nebo přes portál ČSSZ (/e-Podání NEMPRI20 /Portál ČSSZ), případně lze vytisknout jako PDF tiskopis.

S tím souvisí: Příloha k žádosti o dávku