01. 11. 2019, Ing. Petr Kučera
Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

Proč nejsou vidět někteří zaměstnanci?

Pokud v /Zaměstnanci /Seznam zaměstnanců nejsou vidět zaměstnanci s ukončeným pracovním poměrem, pak příčinou je jiný výběr. Stiskněte ShiftF5 a vyberte Všichni (/podle příjmení či /podle čísla).

Jak změnit aktuální měsíc?

Změnu aktuálního měsíce proveďte v /Ostatní /Parametry /Parametry /Parametry mezd přepsáním údaje „aktuální měsíc“.

Jak smazat „nepovedenou“ mzdu?

Stejně jako na jiných místech programu smažte větu pomocí kláves Ctrly.

Proč vyplňovat absence?

Před zpracováním mezd (v /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence) je výhodné doplnit absence zaměstnance v daném měsíci. Program při zpracování mzdy pokrátí odpracované dny a absence doplní do příslušného oddílu Náhrad či Neodpracovaných dnů.

Kam zapsat nevyčerpanou dovolenou?

Nevyčerpanou dovolenou zapište do formuláře mzdy (/Měsíční mzdy /Formulář), oddílu „náhrady“, na 4. řádek.

Kam zapsat odstupné?

Ve mzdové formuláři zapište částku odstupného do oddílu „mimo základ pojistného„, údaje “zdanitelný příjem“.

Jak řešit nástup či odchod zaměstnance v průběhu měsíce?

Do absencí (/Zaměstnanci /Absence /Všechny absence) zadejte absenci ZA1 (doba od začátku měsíce do zahájením zaměstnání) či ZA2 (doba od ukončení zaměstnání do konce měsíce).

Jak získat chybějící absenci?

V /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí po stisku AltF2 vyvolejte vzorový číselník a požadovanou (chybějící) absenci převezměte klávesou Enter do svého číselníku.

Jak získat chybějící kategorii zaměstnance?

V /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií po stisku AltF2 vyvolejte vzorový číselník a požadovanou (chybějící) kategorii převezměte klávesou Enter do svého číselníku.

Jak zapsat nemoc?

V /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence zapište nemoc zkratkou N. Program sám rozdělí na N2 (náhrada mzdy) a N3 (nemocenské). Při pokračování nemoci v dalším měsíci Účto naváže na předchozí období.


Kde vytvořit pracovní smlouvu či dohodu?

V /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Pracovní smlouvy vyvolejte vzory přes AltF2 a převezměte klávesou Enter.

Jak poslat sestavu emailem?

Na příslušné sestavě stiskněte F10 /Převody /Poslat emailem /e-mail do Windows. Zafunguje v případě, že máte nainstalovaný v PC program na obsluhu emailů (Thunderbird, Outlook ...). Jiný způsob spočítá v převedení sestavy do pdf formátu (ShiftF9) a odeslání z prostředí prohlížeče PDF (např. v Adobe Readeru volte /Soubor /Přiložit k e-mailu...).

Kde najít přílohu k žádosti o nemocenské?

V /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Období (zadejte období, obvykle 12 měsíců před událostí) /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti o dávku.

Jak zapsat přeplatek na dani z ročního zúčtování do mzdy?

Přeplatek na dani z ročního zúčtování daně vraťte zaměstnanci ve formuláři mzdy prostřednictvím kolonky DopZúč, na které stiskněte klávesy CtrlF7 a zadejte výši přeplatku na dani, případně doplatku na daňovém bonusu.

Kde zadat chybějící kód nebo zkratku ZP?

V /Ostatní /Parametry /Číselníky /Zdravotní pojišťovny, kde na údaji Kód stiskněte F7 (číselník) a vyberte příslušnou ZP. Program doplní kód a zkratku ZP.

Kde najdu potvrzení o dětech pro druhého z manželů?

V /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců stiskněte ShiftF6 a vyberte /Potvrzení MFin 5556 – mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 – DAP.

Proč vyměřovací základ zdravotního pojištění nesouhlasí s hrubou mzdou?

Někdy, např. u zkráceného úvazku hlavního pracovního poměru, se stává, že hrubá mzda je nižší než vyměřovací základ zdravotního pojištění. Je to proto, že zaměstnanec obvykle musí odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu odpovídajícímu minimální měsíční mzdě.

Lze opravit mzdu v archivu?

Ano, v /Archiv /Seznam mezd vyberte příslušnou mzdu, otevřete detail mzdového formuláře (ShiftF10) a proveďte opravu.

Jak zpětně aktualizovat průměry pro náhrady?

V /Archiv /Souhrnné sestavy /Všichni /Období (zadejte příslušné čtvrtletí) /Průměry pro náhrady /Dosadit vypočítané průměry do osobní evidence.

Jak zpětně spočítat zákonné pojištění zaměstnavatele?

V /Archiv /Souhrnné sestavy /Všichni /Období (zadejte příslušné čtvrtletí) /Zákonné pojištění /Sestava – výpočet.

Kde doplnit chybějící variabilní symbol u Přehledu pro ČSSZ?

V /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Všichni /Sociální pojištění /Přehled OSSZ /Formulář.

Proč program počítá minimální vyměřovací základ u důchodce?

Důchodce patří mezi osoby na které se minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění nevztahuje. Minimální vyměřovací základ program počítá u kategorie HPP. Změňte kategorii z HPP na DS.