11. 09. 2019, Ing. Petr Kučera
Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

Termín splatnosti

Pondělí 16. září 2019 je termínem splatnosti čtvrtletní zálohy na daň z příjmů u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 tisíc Kč. Čtvrtletní zálohy se platí ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti (§ 38a/4 zákona o daních z příjmů).

Den platby

Dnem platby je den, kdy dojde k připsání částky na příslušný účet správce daně.

Sankce za pozdní platbu

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně (§ 252 daňového řádu).

Poslední daňová povinnost

Poslední známá daňová povinnost u fyzických osob je daň po uplatnění slevy (řádek 74 daňového přiznání), případně daňový bonus (řádek 75).

Zaokrouhlení záloh

Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.

Výpočet záloh v Účtu

Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti, ze které se vyloučí příjmy a výdaje podle § 10 ZDP (ostatní příjmy).

Pro výpočet záloh v Účtu (/Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 20xx /Tisk daňového přiznání) využijte v nabídce /Kalendář záloh na daň možnosti /Sestava se zobrazením částek záloh a jejich splatností

či pomocí /Zálohy do závazků přesuňte zálohy do závazků.

Zálohy jinak

Podle ustanovení § 174 daňového řádu může správce daně v odůvodněných případech stanovit zálohy jinak. Žádost nepodléhá správnímu poplatku.

Zálohy v přiznání k DPFO

Do přiznání za rok 201x se započítávají zálohy splatné v jeho průběhu. Došlo-li k prodlení s placením, započítají se pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání.

Příklad: Z přiznání za rok 2017 vyplynuly čtvrtletní zálohy k 15. 06. 2018, 17. 09. 2018, 17. 12. 2018 a 15. 03. 2019 ve výši 40.000 Kč. Z přiznání za rok 2018 vyplývají čtvrtletní zálohy k 17. 06. 2019, 16. 09. 2019, 16. 12. 2019 a 16. 03. 2020 ve výši 42.600 Kč. Všechny předepsané zálohy poplatník zaplatí. V přiznání za rok 2019 se uvede (do ř85) částka 167.800 Kč, tj. součet plateb záloh z 15. 03. 2019 (40.000), 17. 06. 2019 (42.600), 16. 09. 2019 (42.600) a 16. 12. 2019 (42.600).