09. 01. 2020, Ing. Petr Kučera
Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2020, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2019. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2019. Den platby.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2019          Rok 2020
------------------------------------
2.208 Kč          2.352 Kč

Maximální měsíční záloha

Rok 2019          Rok 2020
------------------------------------------
není stanovena       není stanovena

Zálohu ve výši 2.352 Kč musí poprvé za leden 2020 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2020) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2020 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2018 platily v roce 2019 zálohy nižší než 2.352 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha OSVČ

              Rok 2019      Rok 2020
-------------------------------------------------------
Hlavní činnost       2.388 Kč      2.544 Kč
Vedlejší činnost       955 Kč      1.018 Kč

Maximální měsíční záloha OSVČ

Rok 2019          Rok 2020
-------------------------------------
38.193 Kč         40.688 Kč

Nová záloha v roce 2020 platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019. Pokud z Přehledu za rok 2019 vyplyne nižší záloha oproti předchozímu období, platí již od měsíce, v němž byl Přehled podán.

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce (platí od 1. 1. 2019). Dluh na záloze za kalendářní měsíc, který bude uhrazen do konce následujícího měsíce, není penalizován.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2019          Rok 2020
-------------------------------------
138 Kč (1.1.-30.6.)     126 Kč
126 Kč (1.7.-31.12.)

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce. Pojistné na nemocenské pojištění se platí samostatně na jiné číslo účtu než-li pojistné na důchodové pojištění a pod jiným variabilním symbolem (rodné číslo OSVČ).

DEN PLATBY

Za den platby u zdravotního, důchodového i nemocenského pojištění se považuje den připsání částky na účet příjemce.

ZDROJE