20. 02. 2020, Ing. Petr Kučera
Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

VÝŠE ÚROKU

Občanský zákoník (§ 1970): Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

Nařízení vlády (číslo 351/2013 Sb., § 2): Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

NÁKLADY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY

Jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1.200 Kč.

REPO SAZBA ČNB A ÚROK Z PRODLENÍ

   období       repo sazba  úrok z prodlení
  od     do      % p.a.      % p.a.
-------------------------------------------------------
02.11.12  03.08.17     0,05      8,05
04.08.17  02.11.17     0,25      8,25
03.11.17  01.02.18     0,50      8,50
02.02.18  27.06.18     0,75      8,75
28.06.18  02.08.18     1,00      9,00
03.08.18  26.09.18     1,25      9,25
27.09.18  01.11.18     1,50      9,50
02.11.18  02.05.19     1,75      9,75
03.05.19  06.02.20     2,00      10,00
07.02.20          2.25      10,25

VÝPOČET ÚROKU

Úrok z prodlení = dluh v Kč * roční úroková sazba/100 * počet dnů prodlení/počet dnů v roce

DOBA PRODLENÍ

Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne prodlení dlužníka (tj. ode dne následujícího po dni splatnosti) do dne zaplacení včetně.

PŘÍKLAD

Dluh ve výši 10.000 Kč splatný k 01. 08. 2019 byl zaplacen 30. 09. 2019. Při výpočtu úroku z prodlení se vyjde z repo sazby platné k 1. 7. 2019 a použije se nařízení vlády číslo 351/2013 platné od 1. 1. 2014. Roční sazba úroků bude 10.00 % z dlužné částky. Výše úroku je neměnná po celou dobu prodlení.

ÚROK Z PRODLENÍ V ÚČTU

1) Pohledávka je zaplacena (věta je v peněžním deníku)

Výpočet se provádí ke dni úhrady. Zvolte /Závazky a pohledávky /Upomínky a penále /Zaplacené (zadejte období zaplacení, např. 01. 09. 2019 až 30. 09. 2019).


V /Parametry /Sazba penále zkontrolujte/opravte roční sazbu úroku z prodlení a použít roční sazbu A.


Výsledek, tj. vypočtený úrok, najdete např. v sestavě /Pohledávky.


2) Nezaplacená pohledávka (věta je v pohledávkách)

Pokud pohledávka není uhrazena, lze úrok spočítat k zadanému datu. Volte /Závazky a pohledávky /Upomínky a penále /Nezaplacené (zadejte období splatnosti, např. 01. 08. 2019 až 01. 08. 2019).

V /Penále ke dni zkontrolujte/opravte správnou roční sazbu úroku z prodlení, použít roční sazbu A a datum, ke kterému se má úrok počítat.


3) Kalkulačka pro úrok z prodlení

V nabídce /Ostatní /Kalkulačky /Penále z prodlení najdete pomůcku pro výpočet úroku z prodlení (podle roční sazby) či penále (podle denní sazby).


ÚROK JAKO DAŇOVÝ VÝDAJ

Výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou zaplacené smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů (§ 24/2/zi ZDP).