26. 02. 2020, Ing. Petr Kučera
Termín podání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku, doplatek/přeplatek pojistného, nové zálohy. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání.

TERMÍN PODÁNÍ

Přehled za rok 2019 podává OSVČ nejpozději do 4. května 2020, případně do 3. srpna 2020 zpracovává-li přiznání daňový poradce (nutno doložit OSSZ do 30. 4. 2020).

VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU V ÚČTU

Přehled 2019

Přehled najdete v Účtu 2020 v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2019.

Kód a název OSSZ, variabilní symbol

Na údaji Kód nebo Název OSSZ využijte číselník (F7), odkud převezměte klávesou Enter. Variabilní symbol můžete převzít z loňského přehledu (klávesa F7).


Identifikační údaje

Základní identifikační údaje (ř1 až ř11) se přebírají z daňového přiznání za podmínky použití stejného čísla poplatníka. Máte-li datovou schránku uveďte do údaje DatSchr její identifikátor (sedmiznakový údaj) nebo převezměte z přehledu za rok 2018 (CtrlF4).

Vedlejší samostatná činnost

Podnikání bylo v roce 2019 výdělečnou činností vedlejší (ř18), pokud OSVČ:

  1. v roce 2019 vykonávala zaměstnání (ř19),
  2. měla nárok na starobní důchod nebo nárok na výplatu invalidního důchodu (ř20),
  3. měla nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství atd. (ř21, ř22)
  4. osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči (ř23),
  5. je nezaopatřeným dítětem (ř24).

Skutečnost vykonávání vedlejší činnosti je třeba oznámit v den podání přehledu a doložit do konce měsíce následujícího po měsíci podání přehledu. Dokládat je nutné jen, pokud ČSSZ nemá údaje ve své evidenci, ani nemá možnost si údaje obstarat v elektronické podobě dálkovým přístupem.

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem OSVČ je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů. Daňový základ (ř25) Účto převezme z daňového přiznání. Maximální vyměřovací základ za rok 2019 (ř36) může činit 1.569.552 Kč.

Vedlejší činnost a rozhodná částka

Pokud OSVČ vykonávala pouze vedlejší samostatně výdělečnou činnost (případně kombinaci hlavní a vedlejší) a zisk nedosáhl rozhodné částky, tj. 78.476 Kč, v ř30 až ř37 se uvádí 0. V Účtu v řádku „Vedlejší činnost a příjem nedosáhl rozhodné částky 78476?“ (mezi ř29 a ř30) uveďte A.


Podnikání po část roku

Podniká-li OSVČ pouze část roku, nezapomeňte toto zohlednit v ř26, ř27 a Snížení měsíců pro ř32 (mezi ř31 a 32).


Platby záloh za rok 2019

Jako podklad pro ř38 Úhrn zaplacených záloh na DP využijte Inventuru pohledávek k 31. 12. 2019 zaslané OSSZ nebo v Účtu sestavy /Přehled OSSZ za rok 2019 /Zálohy 2019.

Doplatek/přeplatek pojistného

Doplatek pojistného (ř39) je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu. V Účtu (/Přehled OSSZ za rok 2019 /Tisk /Doplatek do závazků) využijte možnosti převodu doplatku do závazků či přeplatku do pohledávek.

Vrácení přeplatku (oddíl G)

Číslo účtu, kód banky, variabilní symbol program převezme z loňského přehledu, případně číslo účtu a kód banky z parametrů firmy.

Nová výše zálohy na důchodové pojištění

Program vypočte novou výši zálohy do ř41. Minimální výše činí 2.544 Kč u hlavní činnosti, resp. 1.018 Kč u vedlejší činnosti. Maximální výše je 40.688 Kč.


Nové zálohy platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2019. Je-li však nová záloha nižší, než činila v měsíci podání Přehledu, platí tato nižší výše již od měsíce, ve kterém byl Přehled podán.

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od prvního do posledního dne měsíce, za který se záloha platí.

V Účtu (/Přehled OSSZ za rok 2019 /Tisk /Nové zálohy do závazků) využijte možnosti převodu nových záloh do závazků.

Nová výše zálohy na nemocenské pojištění

Za předpokladu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění (meziřádek mezi ř41 a ř42) program vypočítá maximální výši záloh na nemocenské pojištění (ř42). Částku lze přepsat. Minimální měsíční částka činí 126 Kč.


POROVNAT DVA PŘEHLEDY

V /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2019 /Formulář stojíte kurzorem na aktuálním přehledu. Stiskněte ShiftF6, zvolte /Porovnat dva přehledy a ke stávajícímu vyberte druhý (obvykle /Z loňských Přehledů OSSZ). Hodí se např. pro porovnání přehledu za rok 2019 a 2018. Uvidíte nejen odlišnosti v číselných údajích, ale i vyplněné/prázdné řádky.


TISK Z ÚČTA

Přehled můžete tisknout „na čistý papír“ jako /PDF tiskopis nebo do přineseného formuláře jako /Tisk do formuláře.

EPODÁNÍ

ePodání přes VREP

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2019 /Tisk /e-Podání OSVC2019 volte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat. Hlášku „Hotovo, podání můžete odeslat“ potvrďte OK a volte /Odeslat data.

Následuje hlášení „Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx.“ Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem většinou do několika minut.

Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

ePodání datovou schránkou

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2019 /Tisk /e-Podání OSVC2019 /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má centrální datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat. Protokol o výsledku zpracování obdržíte do Vaší datové schránky.

Záznam o odeslaném podání najdete v /Datová schránka /Odeslané zprávy DS.

Kontrola ePodání na portále ČSSZ

Kontrolu vytvořeného xml souboru můžete provést na stránkách ČSSZ. Po /e-Podání OSVC2019 /Portál ČSSZ se spustí stránky eportálu ČSSZ. Klikněte na Procházet


a do Název souboru nalistujte soubor OSVC2019.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves Ctrlv), Otevřít,


Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data).

Bude-li bez chyb, odešlete jej (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze přes datovou schránku či s elektronickým podpisem. Před odesláním lze vložit elektronickou přílohu. Data lze uložit (jako OSVC_2019.xml).

Vytvoření xml souboru k odeslání emailem

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = Ctrlv).

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2019 /Tisk po stisku /e-Podání OSVC2019 se v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL} (obvykle C:\UCTO2020\{MAIL}) vytvoří soubor OSVC2019.xml.