27. 02. 2020, Ing. Petr Kučera
Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, epodání.

TERMÍN PODÁNÍ

Přehled za rok 2019 podává OSVČ nejpozději do 4. května 2020, případně do 3. srpna 2020 zpracovává-li přiznání daňový poradce (nutno doložit do 30. 4. 2020).

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ČR

V České republice působí 7 zdravotních pojišťoven:

VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU V ÚČTU

Přehled 2019

Přehled najdete v Účtu 2020 v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2019.

Kód a zkratka ZP

Údaj /Pojišťovna ve formuláři vyplňte pomocí číselníku (F7) /Z číselníku zdravotních pojišťoven nebo /Z loňských přehledů.


Identifikace pojištěnce

Identifikační údaje se přebírají z přiznání k dani z příjmů za podmínky použití stejného čísla poplatníka. IČO lze převzít z loňského přehledu (CtrlF4).


Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % příjmu z podnikání po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Příjmy (ř1) a výdaje (ř2) program převezme z daňového přiznání.

Do vyměřovacího základu nemají vstupovat některé uzávěrkové operace. Půjde například o dodanění pohledávek při přechodu ze skutečných na procentní výdaje. Úpravu je nutné provést ručně.

Počet měsíců a minimální vyměřovací základ

V řádku 6 uveďte počet měsíců, pro které platil minimální vyměřovací základ.


Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2019 nebyl stanoven v měsíci, ve kterém po celý měsíc:

  1. byl plátcem pojistného i stát (například důchodce),
  2. v zaměstnání bylo odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu,
  3. OSVČ pobírala nemocenské (nutno doložit potvrzením OSSZ),
  4. OSVČ byla osobou s postižením (průkaz ZTP nebo ZTP/P),
  5. OSVČ dosáhla věku pro starobní důchod, ale ten nebyl přiznán,
  6. OSVČ celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let nebo nejméně 2 děti do 15 let.

Platby záloh za rok 2019

Jako podklad pro řádek 41 (Úhrn zaplacených záloh) využijte Vyúčtování pojistného za rok 2019 zaslané zdravotní pojišťovnou nebo v Účtu sestavy /Přehled VZP za rok 2018 /Zálohy 2018, druh ZPN, období 09. 01. 2019 až 08. 01. 2020, /Peněžní deník (před uzávěrkou), případně /Archiv deníku (po uzávěrce).

Sestavu se součtem zaplacených záloh vytvořte např. takto: Stiskněte ShiftF3, vyberte věty podle vhodného kritéria (např. /Textu /Část textu, záloha). Program věty (bez doplatku) zamodří a pomocí ShiftF6 /Seznamy /Seznam pro neplátce získáte sestavu se součtem zaplacených záloh.

Doplatek/přeplatek pojistného

Doplatek pojistného (ř43) je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu. V Účtu (/Přehled VZP za rok 2019 /Tisk /Doplatek do závazků nebo /Přeplatek do pohledávek) využijte možnosti převodu do závazků/pohledávek.

Výpočet nových záloh

Pro výpočet nových záloh v řádku 51 je nutné správně zodpovědět otázky:

  1. Je stanoven minimální vyměřovací základ? A/N (podrobnosti viz odstavec Počet měsíců a minimální vyměřovací základ)
  2. Osvobození od záloh? A/N

Osvobozena od platby záloh je OSVČ:

  1. v kalendářních měsících, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a podnikání pro ni nebylo hlavním zdrojem příjmů,
  2. za celé kalendářní měsíce, ve kterých byla OSVČ uznána práce neschopnou.

Nové zálohy platí od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2019. Záloha je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce. Minimální měsíční záloha činí 2.352 Kč. Maximální záloha není stanovena. V Účtu (/Přehled VZP za rok 2019 /Tisk /Nové zálohy do závazků) využijte možnosti převodu nových záloh do závazků.


POROVNAT DVA PŘEHLEDY

V /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2019 /Formulář stojíte kurzorem na aktuálním přehledu. Stiskněte ShiftF6, zvolte /Porovnat dva přehledy a ke stávajícímu vyberte druhý (obvykle /Z loňských Přehledů VZP). Hodí se např. pro porovnání přehledu za rok 2019 a 2018. Uvidíte nejen odlišnosti v číselných údajích, ale i vyplněné/prázdné řádky.


TISK Z ÚČTA

1) /Přehled VZP za rok 2019 /Tisk /PDF tiskopis


Zde je připraven Přehled za rok 2019 pro VZP.

Tento tiskopis je možné použít i pro podání Přehledu pro jiné zdravotní pojišťovny. Vyplývá to z § 28 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění: "Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vydává tiskopisy potřebné k hlášení údajů stanovených tímto zákonem. Tyto tiskopisy jsou plátci pojistného povinni používat."

2) /Přehled VZP za rok 2019 /Tisk /PDF formulář OSVCxxx

Zde jsou k dispozici přehledy pro všechny pojišťovny. PDF formulář OSVCxxx se oproti /PDF tiskopisu liší pouze originálním logem příslušné pojišťovny v záhlaví formuláře.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Vyplněný přehled lze z Účta poslat příslušné pojišťovně datovou schránkou ve formátu pdf. V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP 2019 /Tisk volte /Datová schránka. Tiskopis se pro kontrolu zobrazí na monitoru. Křížkem jej zavřete. Dále v /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci, tj. příslušné ZP. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Záznam o odeslaném podání najdete v /Datová schránka /Odeslané zprávy DS.

Vytvořený pdf soubor najdete v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL}, pod názvem OSVC_xxx.pdf, kde xxx je kód příslušné pojišťovny.