03. 04. 2020, Ing. Petr Kučera
Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, a nebyl převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 %, 80 % či 100 % průměrného výdělku.

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE (PROSTOJ)

Zákoník práce

Překážky na straně zaměstnavatele řeší §§ 207 až 210 Zákoníku práce. Mezi nejčastější patří prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.

Překážka                      Náhrada v %
na straně zaměstnavatele              průměrné mzdy
-----------------------------------------------------------------
přerušení práce způsobené nepříznivými 
povětrnostními vlivy nebo živelnou událostí     nejméně 60 %

zaměstnavatel nemůže přidělovat práci zaměstnanci
z důvodu omezení odbytu výrobků nebo poptávky 
po službách; nutno upravit ve vnitřním předpise   nejméně 60 %

závada způsobená poruchou na strojním zařízení
či v dodávce surovin, chybnými pracovními
podklady nebo jinými příčinami            nejméně 80 %

jiné překážky na straně zaměstnavatele        100 %

Prostoj a koronavirus

V souvislosti s koronavirem mohou nastat tyto případy překážek v práci na straně zaměstnavatele:

Překážka                      Náhrada v %
na straně zaměstnavatele              průměrné mzdy
-----------------------------------------------------------------
z důvodu povinnosti uzavřít provoz 
na základě nařízení vlády              100 %

z důvodu nařízení karantény či péče
o dítě u významné části zaměstnanců (30 %)     100 %

omezení dostupnosti vstupů (surovin,
výrobků, služeb) nezbytných k činnosti       nejméně 80 %

omezení poptávky po službách, výrobcích
a jiných produktech firmy              nejméně 60 %

PROSTOJ V ÚČTU

Prostoj 60 % (80 %)

Příklad: Zaměstnankyni Podešvové musí zaměstnavatel vyplatit náhradu za prostoj ve výši 60 % průměrné mzdy, a to za období od 16. do 31. 3. 2020. Průměr pro náhrady za předchozí čtvrtletí činí 200 Kč.

a) Zavedení nové absence „prostoj“

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci volte /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí zkontrolujte, zda číselník obsahuje absenci P60.


Nemáte-li ji v číselníku, stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a chybějící absenci P60 převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

b) Evidence absence v souboru absencí

V /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence zaevidujte prostoj.


c) Prostoj v měsíční mzdě

Při zpracování mzdy v souboru /Měsíční mzdy /Mzdy ve formuláři program automaticky sníží o prostoje odpracované dny v měsíci a hodiny celkem.

V odstavci Náhrady do 4. řádku doplňte ručně název náhrady „prostoj“ a počet hodin „96“.


Na údaji Kč/hod stiskněte F7 a vyberte „60% z PPN 120.00“.


Program dopočítá náhradu.

Tip: Pokud by se náhrada 60 % týkala více zaměstnanců, je vhodné nastavit parametr „jiná sazba než 100% PPN pro náhradu Kč/h“ (/Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Parametry /Parametry mezd) na „60 %“. Účto do Kč/hod automaticky dosadí 60 % PPN. Ušetří se výběr procenta náhrady klávesou F7.


Program uvede dny a hodiny do Neodpracované doby na druhé straně formuláře mzdy (řádek 5). Důvod neodpracované doby (například „prostoj“ doplňte ručně).


Obdobně postupujte při zpracování prostoje ve výši 80 % průměrného výdělku.

Prostoj 100 %

 1. Prostoj z důvodu uzavření provozu nařízením vlády. Pro náhradu mzdy ve výši 100 % použijte absenci P.
 2. Prostoj z jiného důvodu než nařízením vlády. Pro náhradu mzdy použijte absenci P60. Údaj Kč/hod ponechejte ve výši 100 % průměru pro náhrady.

Prostoj a zdravotní pojištění

Pokud je vyměřovací základ nižší než minimální mzda zapříčiněn v důsledku překážek na straně zaměstnavatele z důvodů uvedených v § 207 až 209 ZP, hradí doplatek do minima zaměstnavatel.

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Parametry /Parametry mezd nastavte „překážky na straně zaměstnavatele, hradí doplatek zdr.poj. do minima?“ A.


V formuláři mzdy bude částka doplatku do minimálního vyměřovacího základu uvedena se znaménkem minus.