13. 05. 2020, Ing. Petr Kučera
Podmínky pro vracení daně zahraničním turistům stanoví zákon o DPH v § 84. Příklad zápisu v programu Účto.

LEGISLATIVA

Nárok na vrácení daně má zahraniční fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území Evropské unie, místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno v dokladu totožnosti a v tuzemsku nepodniká za podmínek:

 1. nakoupené zboží nemá obchodní charakter,
 2. nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom dnu je vyšší než 2.000 Kč,
 3. nakoupené zboží vyveze v osobním zavazadle, které lze odnést.

Nárok na vrácení daně nevzniká např. u pohonných hmot, tabákových výrobků, alkoholických nápojů, potravin.

Prodávající je povinen vystavit doklad o prodeji ve 2 vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND“ a na druhém údaj „COPY“. Dále doklad musí obsahovat

 1. obchodní firmu a sídlo prodávajícího,
 2. DIČ prodávajícího,
 3. rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 4. číslo dokladu,
 5. den uskutečnění zdanitelného plnění,
 6. sazbu a základ daně,
 7. výši daně,
 8. cenu včetně daně celkem,
 9. jméno a příjmení a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze.

Osoba musí zboží vyvézt do 3 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém bylo zboží nakoupeno a výstup zboží z EU musí být potvrzen celním orgánem na prvním vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo elektronicky.

Nárok na vrácení daně uplatní zahraniční fyzická osoba nebo zmocněnec u prodejce (předložením prvního vyhotovení dokladu o prodeji potvrzeného celním úřadem nebo předložením nepotvrzeného prvního vyhotovení dokladu o prodeji a datovou zprávou xml či termálním otiskem digitálního razítka) v místě, kde bylo zboží prodáno. Lhůta pro uplatnění nároku je 6 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém došlo k prodeji zboží.

ZÁPISY V ÚČTU

1. prodej zboží


Poznámka: Zápis se neliší od běžného tuzemského prodeje. V přiznání k DPH bude součástí řádku 1 (uskutečněná plnění se základní sazbou). Typ TVZ (vývoz zboží § 84) lze využít pro potřeby záznamní povinnosti.

2. vrácení daně


Poznámka: Vrácená daň se objeví v přiznání k DPH na řádku 61 za předpokladu, že druh (např. VD) bude mít v číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr hodnotu VD. Podklady pro řádek 61 najdete v /Záznamní povinnost /Výpočet daňové povinnosti /ř61 Vrácení daně.

Kontrolu či nastavení druhu proveďte v menu Finance /Číselníky /Druhy /Číselník druhů takto: