25. 05. 2020, Ing. Petr Kučera
Pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k DPH. Daň na výstupu (ř03/ř04), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

ZÁPISY VE FINANCÍCH

I. Pořízení zboží s plným nárokem na odpočet

ř03/ř04 (daň na výstupu), ř43/ř44 (daň na vstupu – plný nárok)

Zápis v peněžním deníku


Rozdíl mezi částkou dle tabulky DPH a celkovou částkou může být způsoben jinými kurzy ke dni povinnosti přiznat daň a ke dni úhrady.

Zápis v adresáři firem


Zápis v číselníku států


Shrnutí

  1. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH.
  2. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A. Pro kontrolní hlášení je vhodné vyplnění údaje DIČ a DPH „A“.

II. Pořízení zboží s kráceným nárokem na odpočet

ř03/ř04 (daň na výstupu), ř43/ř44 (daň na vstupu – krácený nárok)

Podobný postup jako ad I., ale použijte/založte jiný druh s údajem Krác=3.

Tip: V číselníku druhů (/Finance /číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) vyvolejte vzorový číselník klávesami AltF2 a větu s druhem NZ3 převezměte do svého číselníku klávesou Enter.


Shrnutí

  1. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH.
  2. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A. Pro kontrolní hlášení je vhodné vyplnění údaje DIČ a DPH „A“.
  3. V číselníku druhů ve sloupci Krác musí být uvedeno 3.

III. Pořízení zboží bez nároku na odpočet

pouze ř03/ř04 (daň na výstupu)

Podobný postup jako ad I., ale použijte/založte jiný druh s údajem Krác=2.

Tip: V číselníku druhů (/Finance /číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) vyvolejte vzorový číselník klávesami AltF2 a větu s druhem NZ2 převezměte do svého číselníku klávesou Enter.


Shrnutí

  1. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH.
  2. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A. Pro kontrolní hlášení je vhodné vyplnění údaje DIČ a DPH „A“.
  3. V číselníku druhů ve sloupci Krác musí být uvedeno 2.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

Pořízení zboží z EU patří do oddílu A2 kontrolního hlášení. Větu najdete např. v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 21 /Kontrolní hlášení /Podklady pro KH /A2 Daň přiznání příjemce.


LEGISLATIVA

Pořízením zboží z jiného státu EU se rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované v jiném státě EU, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z tohoto státu EU do státu EU od něj odlišného, dodavatelem, odběratelem nebo zmocněnou třetí osobou.

Za místo plnění při pořízení zboží z jiného státu EU se považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy odběrateli.

Při pořízení zboží vzniká plátci (případně identifikované osobě) povinnost přiznat daň:

Den pořízení je den uskutečnění zdanitelného plnění.

Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu EU, ve kterém má dodavatel sídlo nebo provozovnu.

Pro uplatnění nároku na odpočet je plátce povinen daň přiznat a mít daňový doklad či nárok prokázat jiným způsobem.

Osoba povinná k dani-neplátce je identifikovanou osobou, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně. Předmětem daně není pořízení zboží z EU, pokud celková hodnota v příslušném ani předchozím roce nepřekročí 326 tis. Kč bez DPH. Předmětem daně je vždy pořízení zboží podléhajícího spotřební dani či pořízení nového dopravního prostředku.