04. 06. 2020, Ing. Petr Kučera
Povinnost vedení mzdových listů, jejich obsah. Mzdové listy v Účtu. Typy listů, co se objeví na konci, editace, přílohy.

MZDOVÉ LISTY OBECNĚ

Povinnost mzdových listů

Plátci daně (zaměstnavatelé) jsou povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6, mzdové listy, rekapitulace o sražených zálohách a dani sražené podle zvláštní sazby daně za každý měsíc a za celé zdaňovací období.

Obsah mzdových listů

Mzdový list musí obsahovat:

Plátci daně jsou povinni na mzdovém listě dále uvést částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění, které je ze svých příjmů povinen platit poplatník.

Archivace mzdových listů

Mzdové listy musí zaměstnavatel archivovat nejméně po dobu 30 let následujících po roce, kterého se týkají.

MZDOVÉ LISTY V ÚČTU

Kde je najdete

Mzdové listy najdete v agendě mezd v /Archiv /Souhrnné sestavy /Mzdové listy. V další nabídce jsou /Malé mzdové listy (jen základní údaje), /Velké mzdové listy (celostránkové, 1 rok = 1 stránka A4) a /Podrobné mzdové listy (úplný opis mezd).


Parametry mzdových listů

V /Ostatní /Parametry /Parametry /Tiskové sestavy jsou tři parametry ovlivňující obsah tisku mzdových listů.


V /Ostatní /Parametry /Parametry /Stránkování sestav je možné určit tisk malého mzdového listu a přílohy mzdových listů - absence za každého zaměstnance na novou stránku.

Údaje o dětech a manželce/manželovi

Program na konec mzdového listu zařadí jména a RČ vyživovaných dětí (musí být uvedena v /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců) i jméno a RČ vyživované manželky/manžela (musí být v /Osobní evidenci).


Údaje o zaměstnancích nerezidentech

Jde o údaje dle Obsahu mzdových listů, body b) a c). Tyto údaje se zapisují kromě osobní evidence také do seznamu pro cizince (/Zaměstnanci /Další seznamy /Cizinci). Odsud je program opíše na konec mzdových listů.


Osvobozené příjmy

Do mzdových listů patří také údaje o osvobozených příjmech. Pokud jsou uvedeny na formuláři mzdy, objeví se i na mzdovém listu. Například příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance se zapíše do formuláře mzdy do oddílu Jiné dávky.

Jinou možností je zápis osvobozených příjmů do poznámky v osobní evidenci, která se tiskne na konec mzdových listů.

Editace mzdových listů

Mzdový list můžete editovat (klávesa F5) a provedené úpravy uložit, např. převedením sestavy do formátu pdf (shiftF9).

Přílohy mzdových listů

Jako přílohu ke mzdovým listům je vhodné přiložit roční zúčtování záloh za předchozí rok (bylo-li provedeno), které je povinné dle h). Konkrétně jde o tiskopis „Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 20xx“.


Další přílohou mohou být údaje o absencích. V /Zaměstnanci /Absence /Absence v období stiskněte ShiftF6 a vyberte /Příloha mzdových listů. U jednotlivých zaměstnanců za vybrané období budou v sestavě uvedeny absence, které mají v číselníku absencí ve sloupci MList uvedeno „A“.