15. 06. 2020, Ing. Petr Kučera
Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

OSVOBOZENÍ OD DPH PŘI DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

Podmínky pro osvobození:

  1. Odběratel zboží je osoba registrovaná k DPH.
  2. Zboží je přepraveno nebo odesláno do jiného státu EU.
  3. Zboží je přepraveno z tuzemska dodavatelem, odběratelem nebo zmocněnou třetí osobou.
  4. Dodavatel uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.

POSTUP V ÚČTU

Dodání zboží do EU – příklad

Český plátce DPH dodal zboží plátci DPH z Německa. Zboží bylo odběrateli přepraveno. Plnění patří do řádku 20 přiznání k DPH a vykazuje se v souhrnném hlášení.

Zápis v peněžním deníku


Rozdíl mezi částkou dle tabulky DPH a celkovou částkou může být způsoben jinými kurzy ke dni povinnosti přiznat daň a ke dni úhrady.

Zápis v adresáři firem


Zápis v číselníku států


Shrnutí

  1. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.
  2. Odběratel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A.
  3. Odběratel je plátce DPH; v adresáři firem je vyplněno v údaji DPH písmeno A.
  4. Odběratel má vyplněno DIČ ve tvaru XXYYYYYYYYY, kde XX je kód země a YYYYYYYYY je DIČ odběratele.

Souhrnné hlášení

Dodání zboží do EU patří do souhrnného hlášení s kódem plnění 0.


LEGISLATIVA

Dodání zboží do jiného státu EU je dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného státu EU.

Místo plnění při dodání zboží bez odeslání nebo přepravy je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.

Místo plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno dodavatelem, odběratelem nebo zmocněnou třetí osobou je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava začíná.

Povinnost přiznat daň vzniká k 15. dni následujícího měsíce po dodání nebo ke dni vystavení daňového dokladu (byl-li vyhotoven před 15. dnem následujícího měsíce).

Daňový doklad musí obsahovat odkaz na ustanovení, podle kterého je dodání osvobozeno, např. „dodání zboží je osvobozené od daně podle § 64 zákona o DPH“.

Dodání zboží se prokazuje písemným prohlášením odběratele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného státu EU nebo jinými důkazními prostředky (např. doklad o přepravě CMR, CIM, dodací list).

Dodání zboží českým plátcem neplátci do EU je tuzemským plněním. Prodej bude s českou DPH. V jiné zemi může nastat povinnost se registrovat v případě, že hodnota dodávaného zboží neplátcům DPH překročí limit pro registraci v dané zemi.