20. 07. 2023, Ing. Petr Kučera
Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

OSVOBOZENÍ OD DPH PŘI DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

Podmínky pro osvobození:

  1. Odběratel zboží je osoba registrovaná k DPH.
  2. Zboží je přepraveno nebo odesláno do jiného státu EU.
  3. Zboží je přepraveno z tuzemska dodavatelem, odběratelem nebo zmocněnou třetí osobou.
  4. Dodavatel uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.

POSTUP V ÚČTU

Dodání zboží do EU - příklad

Český plátce DPH dodal zboží plátci DPH z Německa. Zboží bylo odběrateli přepraveno. Plnění patří do řádku 20 přiznání k DPH a vykazuje se v souhrnném hlášení.

Zápis v peněžním deníku

Rozdíl mezi částkou dle tabulky DPH a celkovou částkou může být způsoben jinými kurzy ke dni povinnosti přiznat daň a ke dni úhrady.

Zápis v adresáři firem

Zápis v číselníku států

Shrnutí

  1. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.
  2. Odběratel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A.
  3. Odběratel je plátce DPH; v adresáři firem je vyplněno v údaji DPH písmeno A.
  4. Odběratel má vyplněno DIČ ve tvaru XXYYYYYYYYY, kde XX je kód země a YYYYYYYYY je DIČ odběratele.

Souhrnné hlášení

Dodání zboží do EU patří do souhrnného hlášení s kódem plnění 0.

LEGISLATIVA

Dodání zboží do jiného státu EU je dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného státu EU.

Místo plnění při dodání zboží bez odeslání nebo přepravy je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.

Místo plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno dodavatelem, odběratelem nebo zmocněnou třetí osobou je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava začíná.

Povinnost přiznat daň vzniká k 15. dni následujícího měsíce po dodání nebo ke dni vystavení daňového dokladu (byl-li vyhotoven před 15. dnem následujícího měsíce).

Daňový doklad musí obsahovat odkaz na ustanovení, podle kterého je dodání osvobozeno, např. "dodání zboží je osvobozené od daně podle § 64 zákona o DPH".

Důkazní prostředky pro dodání zboží do EU: a) přepravuje zajišťuje dodavatel, dva důkazy (podepsaný nákladní list CMR, náložný list, faktura od dopravce zboží, pojistka přepravy zboží, bankovní výpis prokazující úhradu přepravy, potvrzení skladovatele v EU o převzetí zboží). b) přepravuje zajišťuje odběratel, dva důkazy viz výše, navíc písemné prohlášení odběratele, že uskutečnil přepravu.

Prodej konečným spotřebitelům na dálku je obecně daněn v zemi spotřebitele. Pokud hodnota plnění bez daně nepřekročí 10.000 EUR/rok, je místem plnění ČR. V případě překročení limitu může dodavatel danit své prodeje v každém členském státě EU nebo využít zvláštního režimu jednoho správního místa.