12. 08. 2020, Ing. Petr Kučera
Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK V ÚČTU

Pro výpočet průměrného měsíčního výdělku jsou podstatné dva údaje z osobní evidence zaměstnance: průměr pro náhrady a týdenní úvazek. Do průměrného čistého výdělku se nezapočítává daňový bonus.

Příklad: Na příloze zápočtového listu (/Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Zápočtové listy /Průměrný výdělek) zaměstnance Novotného byly uvedeny tyto údaje:


V osobní evidenci má zaměstnanec Novotný údaje:


Výpočet průměrného hrubého a čistého měsíčního výdělku uvedeného na zápočtovém listu si popíšeme v sestavě /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Průměry pro náhrady /Pravděpodobný měsíční čistý výdělek:


PrůmNáhr ... průměr pro náhrady zapsaný v osobní evidenci z posledního 
       skončeného čtvrtletí (např. při skončení pracovního poměru
       k 31.5.2019 se použije průměr pro náhrady za 1.Q.2019)
Úvazek  ... úvazek jak vyplývá z osobní evidence
HodMěs  ... průměrný počet hodin v měsíci (/Mzdy a zaměstnanci /Ostatní
        /Parametry /Zákony /Ostatní parametry)
       výpočet: průměrný počet dnů v roce 365,25
           průměrný počet měsíců v roce 365,25/12
           průměrný počet týdnů v měsíci (365,25/12)/7 = 4,348
           průměrný počet hodin v měsíci; průměrný 
           počet týdnů v měsíci * týdenní úvazek;
           4.348 * 40 = 173.92 (zaokr.)
Hrubá mzda ... průměrná hrubá mzda; Hrubá mzda = PrůmNáhr * HodMěs
        (181,05 * 173,92 = 31.488)
Zdrav  ... zdravotní pojištění; 4,5% z Hrubá mzda (4,5% * 31.488 = 1.417)
Soc   ... sociální pojištění; 6,5% z Hrubá mzda (6,5% * 31.488 = 2.047)
Zaměst ... zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem
      (33,8% z Hrubá mzda)
Prohl  ... údaj "podepsal prohlášení k dani" z osobní evidence
Typ   ... typ zdanění; zálohová daň
Zákl ... základ daně (superhrubá mzda); Zákl = Hrubá mzda + Zaměst
     (31.488 + 10.644 = 42.132, zaokr. na stokoruny nahoru 42.200)
Daň ... záloha na daň ze závislé činnosti dle § 38h ZDP; Daň = Zákl * 0,15 
    (42.200 * 0,15 = 6.330)
Sleva ... sleva na dani (2.070 + 2.884 = 4.954), maximum 6.330
(daň)
Čistý výdělek ... hrubá mzda - zdrav - soc - daň + sleva (31.488
         - 1.417 - 2.047 - 6.330 + 4.954 = 26.648)
Bonus  ... daňové zvýhodnění - sleva na dani (6.330 - 4.954 = 0)
Čistá mzda ... čistý výdělek + bonus (26.648 + 0 = 26.648)

POTVRZENÍ PRO ÚŘAD PRÁCE

Stejnou výši průměrného měsíčního čistého výdělku (v našem příkladu 26.648 Kč) najdete také v „Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané podle § 313/2 zákoníku práce při skončení pracovněprávního vztahu“ (/Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Zápočtové listy /Potvrzení pro úřad práce).


KATEGORIE ZAMĚSTNANCE

Na výpočet průměrného čistého výdělku má vliv i kategorie zaměstnance. Ta kromě jiného určuje výpočet zdravotního pojištění. U HPP je stanoven minimální vyměřovací základ ve výši minimální měsíční mzdy, u DS se vyměřovací základ rovná hrubé mzdě, u INV se vyměřovací základ snižuje. Různý výpočet zdravotního pojištění zaměstnance se promítá do průměrného čistého výdělku. Program i toto při výpočtu zohlední.

KALKULAČKA PRŮMĚRNÝ ČISTÝ VÝDĚLEK

V /Ostatní /Kalkulačky /Ostatní kalkulačky /Průměrný čistý výdělek /Průměrný výdělek od roku 2008 zadejte nový řádek (klávesa F2), zapište průměr pro náhrady (181.05) + úvazek (40) + Sleva (2070 + 2884 = 4954). Čistý výdělek (26648 Kč) dopočítá program.


SHRNUTÍ

Sestava /Pravděpodobný měsíční čistý výdělek se počítá předepsaným způsobem jako předpokládaný výdělek za kalendářní měsíc (průměr pro náhrady x průměrný počet hodin v měsíci) snížený o odpovídající odvody pojistného a daní podle právě platných legislativních sazeb (v aktuálním mzdovém měsíci).

Sestava tedy nezávisí na skutečně vyplacených čistých mzdách. Počítá se jen z údajů v osobní evidenci pracovníka – průměru pro náhrady a délky týdenního pracovního úvazku v hodinách.