08. 12. 2020, Ing. Petr Kučera
Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

Vznik povinnosti platit zálohy

Daňová povinnost vzniká počínaje měsícem, v němž poplatník použil vozidlo k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti.

Splatnost záloh

Zálohy jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Dnem platby je den, kdy dojde k připsání částky na příslušný účet správce daně.

Prominutí záloh

Zálohy na daň silniční jsou prominuty daňovým subjektům, kteří oznámí správci daně, že převažující část jejich příjmů v období od 1.6. do 30. 9. 2020 pocházela z činností, které byly zakázány nebo omezeny Usnesením vlády ČR. Rozhodnutí byla zveřejněna ve Finančních zpravodajích číslo 22/2020 a číslo 25/2020.

Výše zálohy

Zálohy se vypočtou ve výši 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc.

Období pro zálohy

Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí, které předchází termínu splatnosti záloh. Například 15. duben je termínem splatnosti zálohy za I. čtvrtletí. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

Poplatník daně, je-li provozovatelem vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 10 (vozidla nad 12 t nepoužívaná k podnikání), platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince.

Zálohy se neplatí

Zálohy se neplatí, jde-li o vozidla osvobozená, například vozidla s méně než čtyřmi koly, linkové autobusy, vozidla na elektrický pohon.

Evidence plateb

Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel.

Zaokrouhlení

Daň i záloha na daň se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Zálohy v Účtu

Najdete je v /Ostatní /Silniční daň /Tisk daňového přiznání /Příští zálohy na daň.


Při výpočtu záloh na další zdaňovací období program:

  1. Sazbu vozidel, u kterých se uplatňuje snížení podle § 5 odst. 6 zákona o dani silniční (48 % – 40 % – 25 %), přepočítá na nové (zálohové) období.
  2. Vozidla uvedená do provozu v předchozím roce a používaná od pořízení do konce tohoto roku přepočítá na používání celý další rok (R? = A).
  3. Od verze 6 Účta 2020 se při výpočtu záloh na rok 2020 zohlední snížení sazeb u návěsů a ostatních vozidel nad 3,5 t, ke kterému došlo zákonem 299/2020 Sb.

Částky vypočítaných záloh


můžete přenést do závazků a pohledávek. Na sestavě stiskněte ESC a na otázku „Pokračovat přenosem záloh na daň silniční do závazků?“ odpovězte „A“. Zadejte druh (obvykle PR), firmu (příslušný FÚ) a zálohy (obvykle /Všechny zálohy) přeneste do závazků.

Číslo účtu

Číslo účtu pro silniční daň má tvar 748-xxxxxxxx/0710, kde xxxxxxxx je matrika bankovního účtu, která je originální pro každý finanční úřad, VS rodné číslo u fyzické osoby nebo IČO u právnické osoby.

Jak zjistit číslo účtu silniční daně pro konkrétní finanční úřad?

V Účtu v /Adresář firem /Formulář na údaji Účet stiskněte ShiftF7


vyberte příslušný FÚ


a druh daně (74).


Na otázku „Převzít účet 748-xxxxxxxx/0710?“ zadejte A.