10. 12. 2020, Ing. Petr Kučera
Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

TERMÍNY SPLATNOSTI

Čtvrtletní zálohy

Pondělí 16. března, pondělí 15. června, úterý 15. září a úterý 15. prosince 2020 jsou termíny splatnosti čtvrtletních záloh na daň z příjmů u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 tisíc Kč. Čtvrtletní zálohy se platí ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti.

Pololetní zálohy

Pondělí 15. června a úterý 15. prosince 2020 jsou termíny splatnosti pololetních záloh na daň z příjmů u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 tisíc, ale nepřesáhla 150 tisíc Kč. Pololetní zálohy se platí ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti.

PROMINUTÍ ZÁLOH

Zálohy na daň příjmů splatné k 15.12. jsou prominuty daňovým subjektům, kteří oznámí správci daně, že převažující část jejich příjmů v období od 1.6. do 30. 9. 2020 pocházela z činností, které byly zakázány nebo omezeny Usnesením vlády ČR. Rozhodnutí byla zveřejněna ve Finančních zpravodajích číslo 22/2020 a číslo 25/2020.

DEN PLATBY

Dnem platby je den, kdy dojde k připsání částky na příslušný účet správce daně.

SANKCE ZA POZDNÍ PLATBU

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně (§ 252 daňového řádu).

POSLEDNÍ DAŇOVÁ POVINNOST

Poslední známá daňová povinnost u fyzických osob je daň po uplatnění slevy (řádek 74 daňového přiznání), případně daňový bonus (řádek 75).


ZAOKROUHLENÍ ZÁLOH

Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.

VÝPOČET ZÁLOH V ÚČTU

Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti, ze které se vyloučí příjmy a výdaje podle § 10 ZDP (ostatní příjmy).

Pro výpočet záloh v Účtu (/Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 20xx /Tisk daňového přiznání) využijte v nabídce /Kalendář záloh na daň možnosti /Sestava se zobrazením částek záloh a jejich splatností


či pomocí /Zálohy do závazků přesuňte zálohy do závazků.


ZÁLOHY JINAK

Podle ustanovení § 174 daňového řádu může správce daně v odůvodněných případech stanovit zálohy jinak. Žádost nepodléhá správnímu poplatku.

ZÁLOHY V PŘIZNÁNÍ K DPFO

Do přiznání za rok 20xx se započítávají zálohy splatné v jeho průběhu. Došlo-li k prodlení s placením, započítají se pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání.

Příklad: Z přiznání za rok 2018 vyplynuly čtvrtletní zálohy k 17. 06. 2019, 16. 09. 2019, 16. 12. 2019 a 16. 03. 2020 ve výši 40.000 Kč. Z přiznání za rok 2019 vyplývají čtvrtletní zálohy k 15. 06. 2020, 15. 09. 2020, 15. 12. 2020 a 15. 03. 2021 ve výši 42.600 Kč. Všechny předepsané zálohy poplatník zaplatí. V přiznání za rok 2020 se uvede (do ř85) částka 167.800 Kč, tj. součet plateb záloh z 16. 03. 2020 (40.000), 15. 06. 2020 (42.600), 15. 09. 2020 (42.600) a 15. 12. 2020 (42.600).