21. 01. 2021, Ing. Petr Kučera
Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

Podmínky slevy

Podle § 35ba/1/a zákona o daních z příjmů (ZDP) má poplatník nárok na roční slevu ve výši 24.840 Kč na manželku/manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč. Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (49.680 Kč). Manželem/manželkou se rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Poplatník může uplatnit slevu na vyživovanou manželku/manžela o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.

Poplatník může uplatnit slevu na vyživovanou manželku/manžela, i když uplatňuje výdaje procentem z příjmů.

Co patří do příjmů

Namátkový výčet příjmů, které se do příjmů manželky/manžela zahrnují:

- veškeré příjmy "v hrubém" od zaměstnavatele, z podnikání, z
 nájmu apod. včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo
 jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou
 předmětem této daně
- všechny druhy důchodů
- dávky nemocenského pojištění
 - nemocenská
 - peněžitá pomoc v mateřství
 - ošetřovné
- náhrady mzdy při pracovní neschopnosti
- podpora v nezaměstnanosti
- úroky z termínovaného vkladu (zdaněné bankou)
- výhry (zdaněné pořadatelem)
- prodej movitého majetku
- odměna pěstouna
- kompenzační bonus
- ošetřovné pro OSVČ
- další dotační programy v souvislosti s COVID-19

Co nepatří do příjmů

Úplný výčet příjmů, které se do příjmů manželky/manžela nezahrnují:

- dávky státní sociální podpory
 - přídavek na dítě
 - rodičovský příspěvek
 - příspěvek na bydlení
 - porodné
 - pohřebné
- dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna
 - příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 - příspěvek při převzetí dítěte
 - příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
 - příspěvek při ukončení pěstounské péče
- dávky osobám se zdravotním postižením
- dávky pomoci v hmotné nouzi
- příspěvek na péči, sociální služby
- státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
- státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření
- státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření
- stipendium poskytované studujícím připravujícím se na budoucí
 povolání
- příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která
 má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních 
 službách, který je od daně osvobozen
- úvěry a zápůjčky

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu manželky/manžela pro účely slevy nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitá věc ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku) a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku, se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich.

V případě, že rodiče nežijí spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného. Toto výživné je určeno jen dítěti a do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnuje. Částky přijaté nad rámec takto stanoveného výživného se do vlastního příjmu započítávají.

Zdaňovací období

Do jakého zdaňovacího období se pro účely posouzení vlastního příjmu manželky/manžela zahrnují dávky např. nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné obdržené manželkou/manželem poplatníka v průběhu ledna 2021.

Do příjmu manželky/manžela se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o dávky jako je mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti či jiné příjmy. To znamená, že mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené v lednu 2021, se započítávají do vlastního příjmu manželky/manžela ve zdaňovacím období roku 2021.

K tomu ještě připomínáme, že u příjmů ze závislé činnosti se postupuje podle § 5/4 o daních z příjmů, v němž se uvádí: "Příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období." To znamená, že příjmy ze závislé činnosti za prosinec 2020 vyplacené v lednu 2021 se zahrnují do vlastního příjmu manželky/manžela do zdaňovacího období roku 2020.

Manželství uzavřené v průběhu roku

Manželství vzniklo 23.7.2020. Manželka neměla příjmy vyšší než 68 tis. Kč za celý rok. Slevu na manželku si může manžel uplatnit ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny. V tomto případě lze uplatnit slevu (za měsíce srpen až prosinec tedy 5 x 2.070 Kč) ve výši 10.350 Kč.

Sleva v daňovém přiznání

Sleva na vyživovanou manželku/manžela uplatněte prostřednictvím řádku 65a, případně řádku 65b je-li manželka/manžel držitelkou průkazu ZTP/P. Dále je nutno vyplnit jméno, příjmení a rodné číslo manželky/manžela v tabulce č.1 na začátku třetí strany