25. 01. 2021, Ing. Petr Kučera
Vyúčtování zálohové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

Formulář vyúčtování daně

Tiskopis MFin 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl pro rok 2020 mírně upraven, platí vzor 23.
Drobně byla změněna povinná příloha č.1
Počet zaměstnanců k 1.12.2020 - MFin 5490/1 vzor 20 i Příloha č.2
Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona - MFin 5530 vzor 15.
Platné tiskopisy najdete v Účtu 2021.

Termín podání

Povinnost předložit vyúčtování správci daně je do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do 1. března 2021. V případě elektronického podání je lhůta prodloužena do 22. března.

Povinné elektronické podání

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku (nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem), je povinen podání učinit pouze elektronicky (datovou zprávou).

Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v § 2/3 (nerezidentům), má povinnost podat vyúčtování elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.

Zpracování v Účtu

Vyúčtování za rok 2020 proveďte v Účtu 2021.

Příslušný tiskopis najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Období (nastavte 01.01.2020 až 31.12.2020 /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně.

1) Přes volbu /Převzít data z mezd naplňte tiskopis údaji z archivu mezd, peněžního deníku, osobní evidence a seznamu cizinců.

2) V /Údaje pro tiskopis zkontrolujte převzatá data, případně je opravte a doplňte. Příklad strany 3 formuláře:

3) Údaj 05 Počet zaměstnanců podle mzdových listů k poslednímu dni kalendářního měsíce program vyplní podle počtu mezd v daném měsíci, tj. včetně odměn z DPP. Viz též /Souhrnné sestavy /Počet zaměstnanců /Počtu mezd v měsíci /Všechny mzdy.

4) Formulář vytiskněte jako čtyřstránkový /Pdf tiskopis. Po spuštění Adobe Readeru zkontrolujte či nastavte v /Soubor /Tisk (/Tisknout) /Velikost na "přizpůsobit" (ve starších verzích /Měřítko "přizpůsobit"), zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF "bez zatržítka" a parametr /Orientace na /Automaticky na výšku/šířku, (ve starších verzích zapněte /Automaticky otáčet a vystředit). V případě velikosti (skutečná velikost) nebo měřítka "žádné" se stránky 2 a 3 nemusí vejít na papír velikosti A4.

5) Nezapomeňte na povinnou přílohu č.1 Počet zaměstnanců, kterou lze také v Účtu kompletně vyplnit a vytisknout (/Počet zaměstnanců /Řádky tiskopisu). Na údaji Obec, Kód ZÚJ či Okres využijte číselník (klávesa F7). Připomínáme, že se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1.12.2020, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně).

Daňový bonus

Daňový bonus vyplacený finančním úřadem na základě Žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech účtujte druhem PP. Při účtování pomocí druhu DM s minusovým znaménkem upravte podle potřeb parametr Přenos z deníku do sloupce 11 ročního vyúčtování záloh: započítat věty DM s minusem? (/Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně /Parametry). Správcem daně vyplacený daňový bonus zapište do řádku 5 části II. (strana 4) tiskopisu.

Vrácený přeplatek z ročního vyúčtování

Přeplatek z vyúčtování za předchozí rok se může skládat z přeplatku na dani po slevě a doplatku na daňovém bonusu. Pokud jsou tyto částky uvedeny ve mzdě v údaji DopZúč, program je do tiskopisu převezme.

Příklad: Za měsíc březen byl zaměstnanci vrácen přeplatek z vyúčtování 800 Kč, který se skládal z přeplatku na dani po slevě 500 Kč a doplatku na daňové bonusu 300 Kč. Při převzetí dat z mezd program převezme:

1) Na první stranu formuláře:
a) částku 500 Kč do oddílu 06 Úhrn přeplatků,
b) částku 500 Kč od oddílu 06 Z toho byl přeplatek vrácen v
  měsíci duben (měsíc, v jehož průběhu by přeplatek vrácen),
c) částku 300 Kč do oddílu 06a Úhrn doplatků na bonusu.
2) Na druhou stranu formuláře:
a) částku 500 Kč do sloupce 4 za měsíc březen,
b) částku 300 Kč do sloupce 5 za měsíc březen.

Kontroly

Kontrolní sestava (/Vyúčtování zálohové daně /Kontroly) pro tiskopis MFin 5459 vypíše řádky, které nesplňují podmínku stanovenou v pokynech: částka ve sl. 5 nesmí být menší než 0.

Příloha č.2 Přehled souhrnných údajů - cizinci

Přílohu č.2 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v §2 odst.3 zákona o daních z příjmů (tj. nerezidentů) vyplňují zaměstnavatelé zaměstnávající cizince. Nelze ji z Účta vytisknout. Podklady najdete v /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Údaje ze mzdových listů). Přílohu však program připraví pro ePodání (přes daňový portál či datovou schránkou), pokud najde u zaměstnance v osobní evidenci Cizinec? A. Po stisku /e-Podání DPZVD6 se zobrazí hláška "Vyplněná příloha č.2 Údaje ze mzdových listů - cizinci (x)".

Podkladem pro přílohu č.2 "cizinci" je osobní evidence (/Zaměstnanci /Osobní evidence) a seznam cizinců (/Zaměstnanci /Další seznamy /Cizinci).

Příloha "cizinci" se z Účta naplní takto:

Sl. 1 Kód státu se přenáší z údaje StátPř z /Osobní evidence.
Sl. 2 a 3 Příjmení a Jméno se přenáší z /Osobní evidence
   (/Adresáře firem).
Sl. 4 Datum narození se přenáší z /Osobní evidence.
Sl. 5 až 8 Obec, Ulice, Č.p./or., PSČ se přenáší z údajů Bydliště
   v zahraničí v seznamu /Cizinci a není-li zde vyplněno pak z
   /Osobní evidence (/Adresáře firem).
Sl. 9 Číslo daňové identifikace ve státě daňové rezidence se
   přenáší z Daňové identifikace v seznamu /Cizinci.
Sl.10 Typ daňové identifikace se přenáší z Typu (daňového
   identifikátoru) z 2. řádku v seznamu /Cizinci (využijte F7
   číselník).
Sl.11 Číslo dokladu se přenáší z údaje Číslo průkazu z /Osobní
   evidence.
Sl.12 Typ dokladu se přenáší z údaje Typ (dokladu) z 1. řádku v
   seznamu /Cizinci (využijte F7 číselník).
Sl.13 Kód státu, který tento doklad vydal se přenáší z údaje Stát
   (vpravo) v seznamu /Cizinci (využijte F7 číselník).
Sl.14, 15, 17, 18 Úhrn příjmů, Úhrn zdanitelných příjmů, Úhrn
   sražených záloh na daň, Úhrn sražené daně se přenáší z mezd 
   v /Archivu.
Sl.16 Úhrn odměn člena orgánu právnické osoby se nepřenáší.
Sl.19 Délka výkonu práce se naplní z údajů osobní evidence,
   zaměstnán od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.

Další přílohy k ročnímu vyúčtování

Odevzdávají pouze zaměstnavatelé, pokud prováděli opravy daně, daňového zvýhodnění či vyplacených bonusů.

Příloha č.3 O dodatečných opravách záloh na daň (MFin 5490 vzor
 17)
- vyplňují zaměstnavatelé, kteří v průběhu roku prováděli opravy
 daně nebo daňového zvýhodnění

Příloha č.4 O dodatečných opravách bonusů (MFin 5531 vzor 12)
- vyplňují zaměstnavatelé, kteří v průběhu roku prováděli opravy
 daňových bonusů

Přílohy č.3 až 4 v programu nenajdete. V interaktivní podobě jsou k dispozici na webu finanční správy.

ePodání přes daňový portál

ePodání najdete v Účtu v /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně. V /FÚ a poplatník zkontrolujte/doplňte údaje o finančním úřadu (využijte klávesy F7 číselník), poplatníkovi (zejména údaje typ daňového subjektu, obec a stát, kde funguje F7 číselník), případně zástupci a sestaviteli.

Po /e-Podání DPZVD6 se objeví hláška "Vyúčtování zálohové daně - vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2021\{MAIL}\DPZVD6.XML (Ctrl-V)". Takto vytvořený soubor obsahuje i přílohu č.1 Počet zaměstnanců, případně přílohu č.2 Přehled souhrnných údajů (cizinci).

Poznámka: Vlastní název souboru i cestu program umožní zadat po změně parametru "Zadávat jména a umístění XML souborů?" (/Ostatní /Parametry /Další... /Programy) na A.

Postupte na menu /e-Podání na internetu. Na daňovém portálu vytvořený soubor načtěte (/Načtení souboru), zkontrolujte (/Protokol chyb), doplňte/opravte (/Úprava ve formuláři) a odešlete (/Odeslání písemnosti).

ePodání datovou schránkou

Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

Volte /e-Podání DPZVD6 a vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Odeslaný soubor obsahuje i přílohu č.1 Počet zaměstnanců, případně přílohu č.2 Přehled souhrnných údajů (cizinci).

Dodatečné vyúčtování

V dodatečném vyúčtování nezapomeňte:

- v ř01a zadejte D (= dodatečné)
- v ř01b uveďte datum zjištění důvodů
- vyplnit celé vyúčtování kromě sl.2 a 11 části I. a části II.
- rozdíl oproti původnímu vyúčtování zapsat do sl.10
- přiložit přílohu s uvedením důvodů, které vedou k podání
 dodatečného vyúčtování