01. 02. 2021, Ing. Petr Kučera
Změny v oblasti mezd v roce 2021, porovnání s rokem 2020. Zrušení superhrubé mzdy, změna sazeb, sleva na poplatníka, nízké a vysoké příjmy, maximální bonus, redukční hranice, exekuční kalkulačka. Dovolená v hodinách, kontrola průměru pro náhrady, stravenkový paušál.

ZMĚNY VE MZDOVÝCH PARAMETRECH

Základ daně ze závislé činnosti

                2021          2020
-----------------------------------------------------------------
Základ daně        hrubá mzda       superhrubá mzda

superhrubá mzda = hrubá mzda navýšená o zdravotní a sociální
pojištění placené zaměstnavatelem

Sazby daně

                  2021       2020
-----------------------------------------------------------------
příjmy do 4násobku      15 %      15 %
průměrné mzdy         z hrubé mzdy  ze superhrubé mzdy

příjmy nad 4násobek      23 %      solidární zvýš. daně
průměrné mzdy         z hrubé mzdy  + 7 % z hrubé mzdy

Sleva na poplatníka

                    2021        2020
-----------------------------------------------------------------
základní měsíční sleva         2.320        2.070

Minimální mzda, bonus, příplatek za ztížené prostředí

Zvyšuje se minimální mzda. Důsledkem zvýšení minimální mzdy jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu i zvýšení příplatku za ztížené prostředí.

                    2021        2020
-----------------------------------------------------------------
minimální měsíční mzda        15.200       14.600
minimální hodinová mzda         90,50       87,30
měsíční příjem pro bonus       7.600       7.300
roční příjem pro bonus        91.200       87.600
příplatek za ztížené prostředí      9,05        8,73

Nízké příjmy (do 3.500 Kč) - sociální a zdravotní pojištění, daň

Zvyšuje se rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

                    2021        2020
-----------------------------------------------------------------
rozhodná částka pro účast
zaměstnanců na nemocenském poj.    3.500        3.000

Příjmy z dohody o pracovní činnosti (jako zaměstnání malého rozsahu) nepřevyšující 3.499 Kč/měs. nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Příjmy do 3.500 Kč/měs. při nepodepsaném prohlášení podléhají srážkové dani.

příjmy z DPČ        zdr. a soc. 2021  zdr. a soc. 2020
-----------------------------------------------------------------
 do 2.999 Kč               NE         NE
 od 3.000 Kč do 3.499           NE         ANO
 od 3.500 Kč               ANO         ANO
nízké příjmy (nepodepsal prohl.)  daň 2021      daň 2020
-----------------------------------------------------------------
 do 3.000 Kč            srážková      srážková
 od 3.001 do 3.500 Kč        srážková      zálohová
 od 3.501 Kč            zálohová      zálohová

Vysoké příjmy (nad cca 140 tis. Kč/měs.)

Zvyšují se hranice pro zdanění vyšší sazbou daně a maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění.

hranice pro vyšší sazbu daně      2021        2020
-----------------------------------------------------------------
měsíční               141.764       139.340
roční               1.701.168      1.672.080
maxim. vyměřovací základ soc. poj.   2021        2020
-----------------------------------------------------------------
roční               1.701.168      1.672.080

Maximální bonus

Ruší se hranice maximálního ročního bonusu na děti.

                    2021        2020
-----------------------------------------------------------------
roční                 zrušen       60.300
měsíční                5.025        5.025

Redukční hranice pro nemocenské dávky

Zvyšují se redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci i redukční hranice denního výdělku pro nemocenské dávky.

Redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci

                    2021        2020
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%        206,85       203,35
2. redukční hranice 60%        310,28       304,85
3. redukční hranice 30%        620,38       609,70

Redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky ČSSZ

                    2021        2020
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%        1.182        1.162
2. redukční hranice 60%        1.773        1.742
3. redukční hranice 30%        3.545        3.484

Zdravotní pojištění - invalidé

Měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce

                    2021        2020
-----------------------------------------------------------------
vyměřovací základ zdrav. pojištění  13.088       11.607

Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Změna výpočtu exekučních srážek je dána zvýšením částky normativních nákladů na bydlení.

                    2021        2020
-----------------------------------------------------------------
normativní náklady na bydlení     6.637        6.502
životní minimum            3.860        3.860

VÝZNAMNÉ MZDOVÉ NOVINKY V ÚČTU PRO ROK 2021

Dovolená v hodinách

Nárok na dovolenou i její čerpání se nyní eviduje v hodinách, v Účtu zůstává i evidence ve dnech. Přibyla nová kalkulačka "Nárok na dovolenou".

Minimální průměr pro náhrady

Účto kontroluje průměr pro náhrady ve mzdách na nejnižší úroveň zaručené hodinové mzdy.

Stravenkový paušál

Do jiných dávek ve formuláři mzdy byl přidán údaj stravenkový paušál. Ten se zjistí vynásobením denního příspěvku (maximálně 75,60 Kč/směna) a počtu odpracovaných dnů. Příspěvek zaměstnavatele na stravování se u zaměstnance nedaní. Jde o alternativu ke stravenkám.

UPOZORNĚNÍ

Mzdy za leden 2021 zpracujte v Účtu 2021!