02. 02. 2021, Ing. Petr Kučera
Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2021.

PRINCIP

Podstatou Programu Antivirus je úplná či částečná kompenzace mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, krizovými opatřeními související se šířením koronaviru a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů. Postiženým zaměstnavatelům je vyplácen finanční příspěvek.

PŘÍSPĚVEK NENÁLEŽÍ

například:

PODMÍNKY PRO NÁROK NA KOMPENZACI

PLATNOST ANTIVIRU

Program Antivirus je možné využívat do 28.02.2021.

VÝŠE KOMPENZACE

Zaměstnavatelé žádají Úřad práce o příspěvek ve třech režimech:

Režim A plus - uzavření provozu

V případě uzavření provozu (či významného omezení) nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Od 1.10.2020 je příspěvek zaměstnavatelům 100 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 50.000 Kč za zaměstnance.

V období od 12.3. do 30.9.2020 byl příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39.000 Kč za zaměstnance. Bylo řešeno v rámci režimu A.

Režim A - karanténa

V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku,

Příspěvek zaměstnavatelům je 80 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně však do výše 39.000 Kč za zaměstnance.

Za karanténu je taktéž považováno:

Režim B - související hospodářské potíže

Příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29.000 Kč.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK, UZAVŘENÍ DOHODY

Uzavřená dohoda s úřadem práce je podmínkou pro podání Vyúčtování. Žádat lze na stránkách MPSV. Pokud má zaměstnavatel již uzavřenu dohodu s ÚP, bude se Antivirus Plus (režim A plus) řešit uzavřením dodatku při prvním vyúčtováním předloženým v rámci Antivirus A plus.

VYÚČTOVÁNÍ

Zaměstnavatel po vyplacení mezd za příslušný kalendářní měsíc a úhradě povinných odvodů předloží ÚP ČR vyúčtování, a to prostřednictvím webové aplikace. Na každý režim Antiviru se vyplňuje samostatný formulář.

Podklady najdete v Účtu 2021 v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy (také /Archiv /Tiskové sestavy) /Antivirus A+,A,B.

Do sestav nebudou zařazeni zaměstnanci s kategorií DPP a DPČ a zaměstnanci ve výpovědi (přesněji ti, kteří mají vyplněn datum ukončení a ten je starší než dnešní).

Částky z vyúčtování v jednotlivých režimech Antivirus A+, A, B opište do tabulek ÚP.

Režim A plus

Do sestavy /A plus-Nucené omezení provozu (_) program zařadí zaměstnance, kteří mají ve mzdě vyplněnou první nepojmenovanou náhradu (3. řádek v bloku náhrady mzdy, absence P).

Příklad vyúčtování

Příklad mzdy

Příklad absence

Režim A

Do sestavy /A Karanténa (_) program zařadí zaměstnance, který pobírá náhradu za dobu karantény (absence K2, blok neodpracovaná doba).

Příklad vyúčtování

Příklad mzdy

Příklad absence

Režim B

Do sestavy /B Související hospodářské potíže (_) vstoupí zaměstnanci, kteří ve mzdě mají vyplněnou druhou nepojmenovanou náhradou (4. řádek v bloku náhrady mzdy, absence P60).

Příklad vyúčtování

Příklad mzdy

Příklad absence

Číselník absencí

Souběh náhrad

Zaměstnanec byl 14 dnů v karanténě (absence K2) a další dny byl doma z důvodu uzavření provozu (absence P). Zaměstnanec vystoupí ve Vyúčtování Antivirus A i Vyúčtování Antivirus A plus, kde ve sl. Max režim A vystoupí částka za karanténu a případně se zohlední při výpočtu maxima (sl. Maximum).

Zaměstnanec byl 14 dnů v karanténě (absence K2) a další dny byl doma z důvodů hospodářských potíží zaměstnavatele s náhradou 60 % (absence P60). Zaměstnanec vystoupí v obou vyúčtováních. V režimu A bude náhrada za karanténu, v režimu B náhrada za prostoj. V obou vyúčtováních bude zaměstnanec označen písmenem A či B a v legendě se objeví informace "A (B) souběh Antiviru A i B v jedné mzdě".

Zaměstnanec byl doma s tím, že několik dnů měl náhradu 100 % (absence P), několik dnů měl náhradu pouze 60 % (absence P60). Zaměstnanec vystoupí v obou vyúčtováních. V režimu A bude náhrada za uzavření provozu (absence P), v režimu B bude náhrada za související hospodářské potíže (absence P60). V obou vyúčtováních hlášení bude zaměstnanec označen písmenem A či B a v legendě se objeví informace "A (B) souběh Antiviru A i B v jedné mzdě".

Zaměstnanec má souběžné pracovní poměry (HPP a VPP). Byl 14 dnů v karanténě. Zaměstnanec vystoupí ve vyúčtování A na dvou řádcích. Sečíst do jednoho řádku je nutno ručně (každý pracovník se uvádí pouze jednou). V sestavě bude zaměstnanec označen znakem + a v legendě se zobrazí informace "+ souběžné pracovní poměry, prověřte maximum".

Náhrady, které nepatří do Vyúčtování

V /Měsíční mzdy (/Archiv /Tiskové sestavy) /Antivirus A+,A,B /Parametry lze vyloučit náhrady, které se nemají zahrnovat do Vyúčtování.

CSV soubor

Po odskoku z podkladových tabulek se vytvoří soubory ANTI_APL.CVS, ANTI_A.CSV a ANTI_B.CSV (v podadresáři {MAIL}), které je možné otevřít v tabulkovém editoru a případně obsah překopírovat do xlsx souboru Vyúčtování (vyžaduje odborné znalosti tabulkového editoru). Po vygenerování CSV souboru se cesta k němu uloží do schránky Windows.

S tím souvisí:

Antivirus - podpora zaměstnanosti