02. 02. 2021, Ing. Petr Kučera
(aktualizováno 12.04.2021)
Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2021.

PRINCIP

Podstatou Programu Antivirus je úplná či částečná kompenzace mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, krizovými opatřeními související se šířením koronaviru a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů. Postiženým zaměstnavatelům je vyplácen finanční příspěvek.

PŘÍSPĚVEK NENÁLEŽÍ

například:

PODMÍNKY PRO NÁROK NA KOMPENZACI

PLATNOST ANTIVIRU

Program Antivirus je možné využívat do 30.04.2021.

VÝŠE KOMPENZACE

Zaměstnavatelé žádají Úřad práce o příspěvek ve třech režimech:

Režim A plus - uzavření provozu

V případě uzavření provozu (či významného omezení) nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Od 1.10.2020 je příspěvek zaměstnavatelům 100 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 50.000 Kč za zaměstnance.

V období od 12.3. do 30.9.2020 byl příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39.000 Kč za zaměstnance. Bylo řešeno v rámci režimu A.

Režim A - karanténa

V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku,

Příspěvek zaměstnavatelům je 80 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně však do výše 39.000 Kč za zaměstnance.

Za karanténu je taktéž považováno:

Režim B - související hospodářské potíže

Příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29.000 Kč.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK, UZAVŘENÍ DOHODY

Uzavřená dohoda s úřadem práce je podmínkou pro podání Vyúčtování. Žádat lze na stránkách MPSV.

VYÚČTOVÁNÍ

Zaměstnavatel po vyplacení mezd za příslušný kalendářní měsíc a úhradě povinných odvodů předloží ÚP ČR vyúčtování, a to prostřednictvím webové aplikace. Na každý režim Antiviru se vyplňuje samostatný formulář.

Podklady najdete v Účtu 2021 v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy (také /Archiv /Tiskové sestavy) /Antivirus A+,A,B.

Do sestav nebudou zařazeni zaměstnanci s kategorií DPP a DPČ, zaměstnanci ve výpovědi (přesněji ti, kteří mají vyplněn datum ukončení a ten je starší než dnešní). Také sem nepatří zaměstnanci, jejichž pracovní poměr je kratší než tři měsíce (počítá se od dne podání žádosti). Proto před vstupem do sestav se zobrazí nabídka "Datum podání žádosti: ...".

Částky z vyúčtování v jednotlivých režimech Antivirus A+, A, B opište do tabulek ÚP.

Režim A plus

Do sestavy /A plus-Nucené omezení provozu (_) program zařadí zaměstnance, kteří mají ve mzdě vyplněnou první nepojmenovanou náhradu (3. řádek v bloku náhrady mzdy, absence P).

Příklad vyúčtování

Příklad mzdy

Příklad absence

Režim A

Do sestavy /A Karanténa (_) program zařadí zaměstnance, který pobírá náhradu za dobu karantény (absence K2, blok neodpracovaná doba).

Příklad vyúčtování

Příklad mzdy

Příklad absence

Režim B

Do sestavy /B Související hospodářské potíže (_) vstoupí zaměstnanci, kteří ve mzdě mají vyplněnou druhou nepojmenovanou náhradou (4. řádek v bloku náhrady mzdy, absence P60).

Příklad vyúčtování

Příklad mzdy

Příklad absence

Číselník absencí

Souběh náhrad

Zaměstnanec byl 14 dnů v karanténě (absence K2) a další dny byl doma z důvodu uzavření provozu (absence P). Zaměstnanec vystoupí ve Vyúčtování Antivirus A i Vyúčtování Antivirus A plus, kde ve sl. Max režim A vystoupí částka za karanténu a případně se zohlední při výpočtu maxima (sl. Maximum).

Zaměstnanec byl 14 dnů v karanténě (absence K2) a další dny byl doma z důvodů hospodářských potíží zaměstnavatele s náhradou 60 % (absence P60). Zaměstnanec vystoupí v obou vyúčtováních. V režimu A bude náhrada za karanténu, v režimu B náhrada za prostoj. V obou vyúčtováních bude zaměstnanec označen písmenem A či B a v legendě se objeví informace "A (B) souběh Antiviru A i B v jedné mzdě".

Zaměstnanec byl doma s tím, že několik dnů měl náhradu 100 % (absence P), několik dnů měl náhradu pouze 60 % (absence P60). Zaměstnanec vystoupí v obou vyúčtováních. V režimu A bude náhrada za uzavření provozu (absence P), v režimu B bude náhrada za související hospodářské potíže (absence P60). V obou vyúčtováních hlášení bude zaměstnanec označen písmenem A či B a v legendě se objeví informace "A (B) souběh Antiviru A i B v jedné mzdě".

Zaměstnanec má souběžné pracovní poměry (HPP a VPP). Byl 14 dnů v karanténě. Zaměstnanec vystoupí ve vyúčtování A na dvou řádcích. Sečíst do jednoho řádku je nutno ručně (každý pracovník se uvádí pouze jednou). V sestavě bude zaměstnanec označen znakem + a v legendě se zobrazí informace "+ souběžné pracovní poměry, prověřte maximum".

Náhrady, které nepatří do Vyúčtování

V /Měsíční mzdy (/Archiv /Tiskové sestavy) /Antivirus A+,A,B /Parametry lze vyloučit náhrady, které se nemají zahrnovat do Vyúčtování.

CSV soubor

Po odskoku z podkladových tabulek se vytvoří soubory ANTI_APL.CVS, ANTI_A.CSV a ANTI_B.CSV (v podadresáři {MAIL}), které je možné otevřít v tabulkovém editoru a případně obsah překopírovat do xlsx souboru Vyúčtování (vyžaduje odborné znalosti tabulkového editoru). Po vygenerování CSV souboru se cesta k němu uloží do schránky Windows.

S tím souvisí:

Antivirus - podpora zaměstnanosti