11. 02. 2021, Ing. Petr Kučera
Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

Platný vzor

Pro rok 2021 platí vzor 26. Starší vzory (24 a 25) je sice možné použít, ale finanční správa je již nedoporučuje.

Prohlášení k dani v Účtu

Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen Prohlášení poplatníka) vzor 26 najdete v Účtu v /Zaměstnanci /Osobní evidenci na příslušném zaměstnanci po stisku kláves ShiftF6 /Jeden zaměstnanec /Prohlášení k dani /Prohlášení poplatníka

nebo v menu /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Prohlášení k dani /Prohlášení poplatníka.

Program doplní:

  1. zdaňovací období (změnit lze v /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Prohlášení k dani /Zdaňovací období)
  2. údaje o zaměstnavateli, tj. název a adresu (z /Ostatní /Parametry /Firma),
  3. údaje o zaměstnanci, tj. příjmení, jméno, RČ, adresu bydliště, PSČ (z /Zaměstnanci /Osobní evidence),
  4. údaje o nerezidentovi, tj. datum narození (z /Osobní evidence), číslo a typ dokladu (z /Osobní evidence), stát vydání dokladu (z /Zaměstnanci /Další seznamy /Cizinci), identifikace pro daňové účely (z /Zaměstnanci /Další seznamy /Cizinci), stát rezidence (z /Osobní evidence),
  5. křížky u uplatněných slev (podle slev v /Osobní evidenci)
  6. údaje o dětech, tj. jméno, příjmení, RČ, pořadí dítěte, ZTP/P, zletilé dítě (ze /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců),
    Poznámka: dítě uvedené v /Děti zaměstnanců, které nemá vstupovat do Prohlášení, musí mít údaj Uplat prázdný.
  7. daje o manželce/manželovi, tj. jméno, příjmení, RČ, bydliště, název zaměstnavatele, adresa zaměstnavatele (ze /Zaměstnanci /Osobní evidence).

Další potřebné údaje doplňte ručně po vytištění.

Ukázka tiskopisu (formát PDF) z Účta

Podpis na Prohlášení poplatníka

Zaměstnanec obvykle podepisuje Prohlášení poplatníka do třiceti dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období.

Prohlášení k dani mohou zaměstnanci předkládat a podepisovat v listinné podobě i elektronické formě. V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Je tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k dani u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou, či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat.

Na webu Finanční správy je k dispozici interaktivní formulář Prohlášení k dani s možností podepsání digitálním certifikátem.

Prohlášení při změně zaměstnavatele v průběhu měsíce

Změní-li poplatník v průběhu kalendářního měsíce tzv. hlavního zaměstnavatele (jestliže pobírá mzdu v tomto měsíci od více plátců daně, ale postupně za sebou), může pro účely výpočtu zálohy na daň podepsat Prohlášení k dani na další část kalendářního měsíce též u nového plátce, a to v zákonné lhůtě do 30 dnů po nástupu do zaměstnání. Oba plátci daně mu pak za tento kalendářní měsíc vypočtou zálohu měsíční sazbou daně, ale měsíční slevu na dani a měsíční daňové zvýhodnění může poskytnout poplatníkovi pouze jeden z nich, činí tak zpravidla ten, od kterého poplatník odchází.

Prokazování nároku na slevu a daňového zvýhodnění

Nárok na slevu se prokazuje:

Nárok na daňové zvýhodnění se prokazuje:

Žádost o roční zúčtování záloh

Prostřednictvím tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění může zaměstnanec požádat svého zaměstnavatele do 15. února o roční zúčtování záloh za předchozí rok.

Formulář Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období xxxx vzor 1 najdete v Účtu v /Zaměstnanci /Osobní evidenci na příslušném zaměstnanci po stisku kláves ShiftF6 /Jeden zaměstnanec /Prohlášení k dani /Žádost o roční zúčtování záloh

nebo v menu /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Prohlášení k dani /Žádost o roční zúčtování záloh.

Program doplní zdaňovací období (změnit lze v /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Prohlášení k dani /Zdaňovací období), údaje o zaměstnavateli i zaměstnanci.

Ukázka tiskopisu (formát PDF) z Účta

Na webu Finanční správy je k dispozici interaktivní formulář Žádosti o roční zúčtování s možností podepsání digitálním certifikátem.