22. 02. 2021, Ing. Petr Kučera
Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, ePodání.

TERMÍN PODÁNÍ

Přehled za rok 2020 podává OSVČ:

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ČR

V České republice působí 7 zdravotních pojišťoven:

VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU V ÚČTU

Přehled 2020

Přehled najdete v Účtu 2021 v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2020.

Kód a zkratka ZP

Údaj /Pojišťovna ve formuláři vyplňte pomocí číselníku (F7) /Z číselníku zdravotních pojišťoven nebo /Z loňských přehledů.

Identifikace pojištěnce

Identifikační údaje se přebírají z přiznání k dani z příjmů za podmínky použití stejného čísla poplatníka. IČO lze převzít z loňského přehledu (CtrlF4).

Prohlášení pojištěnce - minimální vyměřovací základ

Důležitým údajem je "V roce 2020 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ?". Obvykle bude "N"

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2020 nebyl stanoven v měsíci, ve kterém po celý měsíc:

 1. byl plátcem pojistného i stát (například důchodce),
 2. v zaměstnání bylo odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu,
 3. OSVČ pobírala nemocenské (nutno doložit potvrzením OSSZ),
 4. OSVČ byla osobou s postižením (průkaz ZTP nebo ZTP/P),
 5. OSVČ dosáhla věku pro starobní důchod, ale ten nebyl přiznán,
 6. OSVČ celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let nebo nejméně 2 děti do 15 let.

Pojistné OSVČ - příjmy a výdaje, řádky 1, 2

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50% příjmu z podnikání po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Příjmy (ř1) a výdaje (ř2) program převezme z daňového přiznání.

Do vyměřovacího základu nemají vstupovat některé uzávěrkové operace. Půjde například o dodanění pohledávek při přechodu ze skutečných na procentní výdaje. Úpravu je nutné provést ručně.

Pojistné OSVČ - období podnikání, řádky 5, 6, 6a, 6b

Řádek 5 se naplní podle počtu měsíců uvedených na stejném řádku vpravo. Obvykle 1-12 A.

V řádku 6 uveďte počet měsíců, pro které platil minimální vyměřovací základ. Obvykle 12.

Řádky 6a a 6b program naplní podle vyplněných údajů "V roce 2020 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ?" a řádku 5 vpravo.

Pojistné OSVČ - zálohy za rok 2020, řádek 41

Jako podklad pro řádek 41 (Úhrn zaplacených záloh) využijte Vyúčtování pojistného za rok 2020 zaslané zdravotní pojišťovnou nebo v Účtu sestavy /Přehled VZP za rok 2020 /Zálohy 2020, druh ZPN, období 09.01.2020 až 08.01.2021, /Peněžní deník (před uzávěrkou), případně /Archiv deníku (po uzávěrce).

Sestavu se součtem zaplacených záloh vytvořte např. takto: Stiskněte ShiftF3, vyberte věty podle vhodného kritéria (např. /Textu /Část textu, záloha). Program věty (bez doplatku) zamodří a pomocí ShiftF6 /Seznamy /Seznam pro neplátce získáte sestavu se součtem zaplacených záloh.

Pojistné OSVČ - Covid zálohy, řádek 41a

Za měsíce březen až srpen neměla OSVČ stanovenou povinnost platit zálohy. Záloha na pojistné, kterou by OSVČ zaplatila za toto období, se považuje za zaplacenou až do výše 2.352 Kč. Covid zálohy vypočte program (obvyklá hodnota 6 * 2352 = 14112 Kč).

Pojistné OSVČ - doplatek/přeplatek pojistného, řádek 43

Doplatek pojistného (ř43) je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu. V Účtu (/Přehled VZP za rok 2020 /Tisk /Doplatek do závazků nebo /Přeplatek do pohledávek) využijte možnosti převodu do závazků/pohledávek.

Nová výše zálohy - řádek 51

Pro výpočet nových záloh v řádku 51 je nutné správně zodpovědět otázky:

 1. Je stanoven minimální vyměřovací základ? A/N (podrobnosti viz odstavec Identifikace pojištěnce)
 2. Osvobození od záloh? A/N

Osvobozena od platby záloh je OSVČ:

 1. v kalendářních měsících, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a podnikání pro ni nebylo hlavním zdrojem příjmů,
 2. za celé kalendářní měsíce, ve kterých byla OSVČ uznána práce neschopnou.

Nové zálohy platí od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2020. Záloha je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce. Minimální měsíční záloha činí 2.393 Kč. Maximální záloha není stanovena. V Účtu (/Přehled VZP za rok 2020 /Tisk /Nové zálohy do závazků) využijte možnosti převodu nových záloh do závazků.

PŘÍKLADY

Příklad 1 - podnikání "hlavní" činnost

OSVČ celý rok podnikala. Je osobou, na kterou se vztahuje minimální vyměřovací základ po celý rok.

Řešení v Účtu:

V roce 2020 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ? N
v měsících 1N 2N 3N 4N 5N 6N 7N 8N 9N 10N 11N 12N 1-12N

ř5 12 měs  N N N N N N N N N  N  N  N   A
ř6 12 měs  6a měsíce 03-08,  platil MVZ 6
      6b        neplatil MVZ 0

Příklad 2 - podnikání "vedlejší" činnost

OSVČ celý rok podnikala. Je osobou, na kterou se nevztahuje minimální vyměřovací základ po celý rok (např. důchodce).

Řešení v Účtu:

V roce 2020 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ? A
v měsících 1N 2N 3N 4N 5N 6N 7N 8N 9N 10N 11N 12N 1-12A

ř5 12 měs  N N N N N N N N N  N  N  N   A
ř6 0 měs  6a měsíce 03-08,  platil MVZ 0
      6b        neplatil MVZ 6

Příklad 3 - podnikání, kombinace "hlavní" a "vedlejší" činnosti

OSVČ podnikala celý rok 2020. Od 1.1. do 30.6. pouze podnikala, od 1.7. do 31.12. podnikala při zaměstnání.

Řešení v Účtu:

V roce 2020 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ? A
v měsících 1N 2N 3N 4N 5N 6N 7A 8A 9A 10A 11A 12A 1-12N

ř5 12 měs  N N N N N N N N N  N  N  N   A
ř6 6 měs  6a měsíce 03-08,  platil MVZ 4
      6b        neplatil MVZ 2

POROVNAT DVA PŘEHLEDY

V /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2020 /Formulář stojíte kurzorem na aktuálním přehledu. Stiskněte ShiftF6, zvolte /Porovnat dva přehledy a ke stávajícímu vyberte druhý (obvykle /Z loňských Přehledů VZP). Hodí se např. pro porovnání přehledu za rok 2020 a 2019. Uvidíte nejen odlišnosti v číselných údajích, ale i vyplněné/prázdné řádky.

TISK Z ÚČTA

/Přehled VZP za rok 2020 /Tisk /PDF tiskopis

Zde je připraven Přehled za rok 2020 pro VZP.

Tento tiskopis je možné použít i pro podání Přehledu pro jiné zdravotní pojišťovny. Vyplývá to z § 28 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění: "Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vydává tiskopisy potřebné k hlášení údajů stanovených tímto zákonem. Tyto tiskopisy jsou plátci pojistného povinni používat."

/Přehled VZP za rok 2020 /Tisk /PDF formulář OSVCxxx

Zde jsou k dispozici přehledy pro všechny pojišťovny. PDF formulář OSVCxxx se oproti /PDF tiskopisu liší pouze originálním logem příslušné pojišťovny v záhlaví formuláře.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Vyplněný přehled lze z Účta poslat příslušné pojišťovně datovou schránkou ve formátu pdf. V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP 2020 /Tisk volte /Datová schránka. Tiskopis se pro kontrolu zobrazí na monitoru. Křížkem jej zavřete. Dále v /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci, tj. příslušné ZP. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Záznam o odeslaném podání je v /Datová schránka /Odeslané zprávy DS.

Vytvořený pdf soubor najdete v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL}, pod názvem OSVC_xxx.pdf, kde xxx je kód příslušné pojišťovny.