01. 03. 2021, Ing. Petr Kučera
Termín podání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku, doplatek/přeplatek pojistného, nové zálohy. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání.

TERMÍN PODÁNÍ

Přehled za rok 2020 podává OSVČ nejpozději do:

VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU V ÚČTU

Přehled 2020

Přehled najdete v Účtu 2021 v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2020.

Místně příslušná OSSZ, variabilní symbol

Na údaji Kód nebo Název OSSZ využijte číselník (F7), odkud převezměte klávesou Enter. Variabilní symbol můžete převzít z loňského přehledu (klávesa F7).

Základní identifikace

Základní identifikační údaje (ř1 až ř12) se přebírají z daňového přiznání za podmínky použití stejného čísla poplatníka. Máte-li datovou schránku uveďte do údaje DatSchr její identifikátor (sedmiznakový údaj) nebo převezměte z přehledu za rok 2019 (CtrlF4).

Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti

Do ř13 uveďte výkon SVČ, tj. hlavní, vedlejší nebo hlavní i vedlejší.

Důvod výkonu vedlejší SVČ

Podnikání bylo v roce 2020 výdělečnou činností vedlejší, pokud OSVČ:

  1. v roce 2020 vykonávala zaměstnání (ř14),
  2. měla nárok na starobní důchod nebo nárok na výplatu invalidního důchodu (ř15),
  3. měla nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství atd. (ř16, ř17)
  4. osobně pečovala o osobu závislou na pomoci jiné osoby (ř18),
  5. je nezaopatřeným dítětem (ř19).

Skutečnost vykonávání vedlejší činnosti je třeba oznámit v den podání přehledu a doložit do konce měsíce následujícího po měsíci podání přehledu. Dokládat je nutné jen, pokud ČSSZ nemá údaje ve své evidenci, ani nemá možnost si údaje obstarat v elektronické podobě dálkovým přístupem.

Údaje o daňovém základu

Vyměřovacím základem OSVČ je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů. Daňový základ (ř20) Účto převezme z daňového přiznání. Minimální vyměřovací základ za rok 2020 (ř28) může činit maximálně 1.672.080 Kč.

Vedlejší činnost a rozhodná částka

Pokud OSVČ vykonávala pouze vedlejší samostatně výdělečnou činnost (případně kombinaci hlavní a vedlejší) a zisk nedosáhl rozhodné částky, tj. 83.603 Kč, v ř26 až ř35 se uvádí 0. V Účtu v řádku "Vedlejší činnost a příjem nedosáhl rozhodné částky 83603?" (mezi ř25 a ř26) uveďte A.

Podnikání po část roku

Podniká-li OSVČ pouze část roku, nezapomeňte toto zohlednit v ř21 až ř23 a Snížení měsíců pro ř28 (mezi ř27 a ř28).

Covid zálohy, snížení pojistného

Do ř23 uveďte počet měsíců v období 03-08/2020, za které bude sníženo pojistné. Zvlášť pro hlavní i vedlejší činnost.

V ř34 program vypočítá částku snižující pojistné. U hlavní činnosti jde o 2.544 * počet měsíců z ř23 (obvykle 15.264 Kč), u vedlejší činnosti o 1.018 * počet měsíců z ř23 (obvykle 6.108 Kč).

Platby záloh za rok 2020

Jako podklad pro ř36 Úhrn zaplacených záloh na DP využijte Inventuru pohledávek k 31.12.2020 zaslané OSSZ nebo v Účtu sestavy /Přehled OSSZ za rok 2020 /Zálohy 2020.

Doplatek/přeplatek pojistného

Doplatek pojistného (ř37) je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu. V Účtu (/Přehled OSSZ za rok 2020 /Tisk /Doplatek do závazků) využijte možnosti převodu doplatku do závazků či přeplatku do pohledávek.

Nová výše zálohy na důchodové pojištění

Program vypočte novou výši zálohy do ř39. Minimální výše činí 2.588 Kč u hlavní činnosti, resp. 1.036 Kč u vedlejší činnosti. Maximální výše je 41.396 Kč.

Nové zálohy platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2020. Je-li však nová záloha nižší, než činila v měsíci podání Přehledu, platí tato nižší výše již od měsíce, ve kterém byl Přehled podán.

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od prvního do posledního dne měsíce, za který se záloha platí.

V Účtu (/Přehled OSSZ za rok 2020 /Tisk /Nové zálohy do závazků) využijte možnosti převodu nových záloh do závazků.

Nová výše zálohy na nemocenské pojištění

Za předpokladu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění (nad řádkem Měsíční pojistné na NP) program vypočítá maximální výši záloh na nemocenské pojištění (ř40). Částku lze přepsat. Minimální měsíční částka činí 147 Kč.

Vrácení přeplatku

Číslo účtu, kód banky, variabilní symbol program převezme z loňského přehledu, případně číslo účtu a kód banky z parametrů firmy.

Datum podání přiznání

V ř42 nezapomeňte na vyplnění data podání daňového přiznání. Jde o povinný údaj, jehož nevyplnění znemožňuje podání.

POROVNAT DVA PŘEHLEDY

V /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2020 /Formulář stojíte kurzorem na aktuálním přehledu. Stiskněte ShiftF6, zvolte /Porovnat dva přehledy a ke stávajícímu vyberte druhý (obvykle /Z loňských Přehledů OSSZ). Hodí se např. pro porovnání přehledu za rok 2020 a 2019. Uvidíte nejen odlišnosti v číselných údajích, ale i vyplněné/prázdné řádky.

TISK Z ÚČTA

Přehled můžete tisknout "na čistý papír" jako /PDF tiskopis nebo do přineseného formuláře jako /Tisk do formuláře.

EPODÁNÍ

ePodání přes VREP

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2020 /Tisk /e-Podání OSVC2020 volte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat. Hlášku "Hotovo, podání můžete odeslat" potvrďte OK a volte /Odeslat data.

Následuje hlášení "Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx." Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem většinou do několika minut.

Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

ePodání datovou schránkou

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2020 /Tisk /e-Podání OSVC2020 /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má centrální datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat. Protokol o výsledku zpracování obdržíte do Vaší datové schránky.

Záznam o odeslaném podání najdete v /Datová schránka /Odeslané zprávy DS.

Kontrola ePodání na portále ČSSZ

Kontrolu vytvořeného xml souboru můžete provést na stránkách ČSSZ. Po /e-Podání OSVC2020 /Portál ČSSZ se spustí stránky eportálu ČSSZ. Klikněte na Procházet

a do Název souboru nalistujte soubor OSVC2020.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves Ctrlv), Otevřít,

Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data).

Bude-li bez chyb, odešlete jej (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze přes datovou schránku či s elektronickým podpisem. Před odesláním lze vložit elektronickou přílohu. Data lze uložit (jako OSVC_2020.xml).

Vytvoření xml souboru k odeslání emailem

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = Ctrlv).

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2020 /Tisk po stisku /e-Podání OSVC2020 se v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL} (obvykle C:\UCTO2021\{MAIL}) vytvoří soubor OSVC2020.xml.