09. 03. 2021, Ing. Petr Kučera
Postup OSVČ při žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu 2021.
(Aktualizováno 12.03.2021)

LEGISLATIVA

Zákon o bonusu

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 byl zveřejněn ve Sbírce předpisů 26.02.2021 pod číslem 95/2021.

Podmínky nároku

Subjektem bonusu je OSVČ (s činností hlavní nebo i jen vedlejší či spolupracující osoby). Na překážku není zaměstnání OSVČ, nicméně převažující činnost je podnikání. OSVČ musí být aktivní k 5.10.2020.

OSVČ může získat kompenzační bonus v bonusovém období, pokud její výdělečná činnost byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru nebo v důsledku přijetí krizových opatření, a to konkrétně zejména z důvodu

Splnění podmínky, že výkon činnosti OSVČ byl významně dotčen, se posuzuje testem poklesu příjmů. Test se provádí porovnáním výše příjmů v tzv. srovnávacím a srovnávaném období.

Srovnávané období je měsíc před bonusovým obdobím. Srovnávací období jsou 3 měsíce z období 1.1.2018 až 31.12.2020.

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů ve srovnávaném období nepřekročila 50 % průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období.

Bonusová období, výše kompenzace

První bonusové období je od 1.2. do 28.2.2021, druhé bonusové období je od 1.3. do 31.3.2021. Další období může stanovit nařízením Vláda.

Výše kompenzačního bonusu činí 1.000 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Souběhy

Souběhy kompenzačního bonusu s programy Antivirus či Covid - nájemné jsou přípustné.

Do kdy lze žádat

Obecně lze požádat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Za dny spadající do prvního bonusového období se žádá nejpozději do 3.5.2021, za dny druhého bonusového období nutno požádat do 1.6.2021.

Bonus z hlediska daně

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem, nepodléhá zdravotnímu i sociálnímu pojištění.

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Příklad

OSVČ s předmětem podnikání Pedikúra, manikúra má z titulu vládního nařízení od 27.12. do současné doby uzavřenou provozovnu. Bude žádat o kompenzační bonus za období od 1.3. do 31.3.21 (druhé bonusové období).

Postup

Přejděte na stránky finanční správy.

Zvolte "Byl/a jste v bonusovém období v úpadku", obvykle NE.

Vyberte Typ subjektu (OSVČ), Důvod žádosti (obvykle snížení příjmů o 50%) a doplňte bonusové období od 01.03.2021 do 31.03.2021.

Aplikace dopočte vypočte předběžnou částku (31.000 Kč).

Dopište měsíční příjem za únor 2021, vyberte srovnávací období (12/2019 až 02/2020 nebo 11/2018 až 02/2019), doplňte průměrný měsíční příjem za srovnávací období a vyberte období pro test převažující části příjmů (obvykle stejné jako srovnávací období).

Pokračujte kliknutím na Dotčená činnost.

Doplňte činnost, která byla významně dotčena. Pokračujte kliknutím na Údaje o žadateli.

Vyplňte údaje o žadateli, adresu místa pobytu, bankovní spojení pro výplatu bonusu. Pokračujte Údaje k podání.

Vyberte Finanční úřad, Územní pracoviště a kdo žádost podává. Pokračujte na Čestné prohlášení.

Zaklikněte "Prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky zákona o kompenzačním bonusu pro vznik nároku na kompenzační bonus." Pokračujte na Podat.

Vyberte podle způsobu podání, např. "Vytvořit PDF žádost".

Soubor otevřete, žádost zkontrolujte, vytiskněte a podepište (zvlášť žádost, zvlášť čestné prohlášení). Týká-li se žádost obou bonusových období, bude rozdělena do dvou žádostí.

Možnosti podání najdete na poslední straně žádosti. Obvykle žádost ofotíte a odešlete na finanční úřad emailem.

Žádost můžete uložit/obnovit přes nabídku Import/Export. Uložená záloha má název export.json.

INFORMACE K BONUSU

Základní informace
Dotazy a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu
Nejčastější dotazy a odpovědi MF
Pokyny k vyplnění Žádosti o kompenzační bonus