12. 03. 2021, Ing. Petr Kučera
Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů.
Zálohy v Účtu.

TERMÍNY SPLATNOSTI

Čtvrtletní zálohy

Pondělí 15. března, úterý 15. června, středa 15.září a středa 15. prosince 2021 jsou termíny splatnosti čtvrtletních záloh na daň z příjmů u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 tisíc Kč. Čtvrtletní zálohy se platí ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti.

Pololetní zálohy

Úterý 15. června a středa 15. prosince 2021 jsou termíny splatnosti pololetních záloh na daň z příjmů u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 tisíc, ale nepřesáhla 150 tisíc Kč. Pololetní zálohy se platí ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti.

DEN PLATBY

Dnem platby je den, kdy dojde k připsání částky na příslušný účet správce daně.

SANKCE ZA POZDNÍ PLATBU

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, od čtvrtého dne následujícího po dni splatnosti až do dne platby (§ 252 daňového řádu).

POSLEDNÍ DAŇOVÁ POVINNOST

Poslední známá daňová povinnost u fyzických osob je daň po uplatnění slevy (řádek 74 daňového přiznání), případně daňový bonus (řádek 75).

ZAOKROUHLENÍ ZÁLOH

Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.

VÝPOČET ZÁLOH V ÚČTU

Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti, ze které se vyloučí příjmy a výdaje podle § 10 ZDP (ostatní příjmy).

Pro výpočet záloh v Účtu (/Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 20xx /Tisk daňového přiznání) využijte v nabídce /Kalendář záloh na daň možnosti /Sestava se zobrazením částek záloh a jejich splatností

či pomocí /Zálohy do závazků přesuňte zálohy do závazků.

ZÁLOHY JINAK

Podle ustanovení § 174 daňového řádu může správce daně v odůvodněných případech stanovit zálohy jinak. Žádost  nepodléhá správnímu poplatku.

ZÁLOHY V PŘIZNÁNÍ K DPFO

Do přiznání za rok 20xx se započítávají zálohy splatné v jeho průběhu. Došlo-li k prodlení s placením, započítají se pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání.

Příklad: Z přiznání za rok 2019 vyplynuly čtvrtletní zálohy k 15.06.2020, 15.09.2020, 15.12.2020 a 15.03.2021 ve výši 40.000 Kč. Z přiznání za rok 2020 vyplývají čtvrtletní zálohy k 15.06.2021, 15.09.2021, 15.12.2021 a 15.03.2022 ve výši 44.500 Kč. Všechny předepsané zálohy poplatník zaplatí. V přiznání za rok 2021 se uvede (do ř85) částka 173.500 Kč, tj. součet plateb záloh z 16.03.2021 (40.000), 15.06.2021 (44.500), 15.09.2021 (44.500) a 15.12.2021 (44.500).