24. 03. 2021, Ing. Petr Kučera
Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

LEGISLATIVA

Právní úpravu dohod o provedení práce (DPP) řeší zákoník práce v § 74, § 75, § 77, § 109, § 111 a § 194. Rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Dohoda musí mít písemnou formu. V dohodě by měl být vymezen pracovní úkol (druh dohodnuté práce), sjednaná odměna, doba v níž má být úkol proveden a rozsah práce (vymezení pracovního úkolu v hodinách). Od 1.1.2012 musí v ní být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. DPP může být uzavřena i na déletrvající pracovní výkon, např. na dobu jednoho roku nebo také na dobu neurčitou. Na DPP se vztahuje ustanovení o minimální mzdě. V DPP lze sjednat čerpání cestovních náhrad i stravného.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Příjem z DPP podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/a ZDP. Z odměny odvede plátce srážkovou daň (hrubý příjem do maximální výše 10000 Kč a současně nepodepsané prohlášení) nebo zálohovou daň (příjem nad 10000 Kč nebo podepsané prohlášení).

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Měsíční příjem z DPP do 10000 Kč nepodléhá nemocenskému a důchodovému pojištění. Měsíční příjem od 10001 Kč podléhá nemocenskému a důchodovému pojištění.

Zaměstnanec je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku 10001 Kč.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Měsíční příjem z DPP do 10000 Kč nepodléhá zdravotnímu pojištění. Měsíční příjem od 10001 Kč podléhá zdravotnímu pojištění.

Při výkonu činnosti na základě více DPP uzavřených s týmž zaměstnavatelem se příjmy sčítají. Pokud by souhrn příjmů ze všech DPP v jednom měsíci dosáhl 10.001 Kč a více, musí být ze všech příjmů odvedeno pojistné.

ÚČTO

Kategorie

Pro příjem z dohody o provedení práce použijte (založte) kategorii DPP. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců do /Číselník kategorií zadejte řádek takto:

Kat Název          Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
--------------------------------------------------------------
DPP dohoda o provedení práce P  P  T  P  N  01.01.2012

Vzor dohody

Vzor najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Pracovní smlouvy po stisku kláves AltF2. Předlohu převezměte klávesou Enter.

Příklady mezd (odměn)

a) Odměna 10.000 Kč, nepodepsal prohlášení

b) odměna 10.000 Kč, podepsal prohlášení

c) Odměna 12.000 Kč

Potvrzení o příjmech

Existuje dvojí potvrzení o příjmech.

 1. Při příjmech podléhajících zálohové dani vydává zaměstnavatel zaměstnanci "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách a daňovém zvýhodnění".
 2. Při příjmech podléhající srážkové dani vydává "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě DPP a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně".

Obě potvrzení najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů.

Zahrne-li poplatník příjmy z DPP do daňového přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.

Odpracované hodiny

Ke kontrole počtu vykázaných hodin za rok u kategorie DPP můžete využít sestavy Odpracované hodiny (/Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Kontroly /Odprac.hodiny DPP, případně /Archiv /Tiskové sestavy /Kontroly /Odprac.hodiny DPP).

Zákonné pojištění zaměstnavatele

Příjem z dohod od měsíční výše 10001 Kč program zahrne do výpočtu pro odvod zákonného pojištění zaměstnavatele.

ELDP

Zaměstnavatel vede ELDP pouze pro osoby účastné důchodového pojištění. Pro DDP se používá kód T++. V Účtu nutno zkontrolovat/opravit ve formuláři ELDP.

Exekuční srážky

Odměna z DPP podléhá exekučním srážkám.