23.08. 2021, Ing. Petr Kučera
Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK V ÚČTU

Pro výpočet průměrného měsíčního výdělku jsou podstatné dva údaje z osobní evidence zaměstnance: průměr pro náhrady a týdenní úvazek. Do průměrného čistého výdělku se nezapočítává daňový bonus.

Příklad: Na příloze zápočtového listu (/Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Zápočtové listy /Průměrný výdělek) zaměstnance Novotného byly uvedeny tyto údaje:

V osobní evidenci má zaměstnanec Novotný údaje:

Výpočet průměrného hrubého a čistého měsíčního výdělku uvedeného na zápočtovém listu si popíšeme v sestavě /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Průměry pro náhrady /Pravděpodobný měsíční čistý výdělek:

PrůmNáhr   ... průměr pro náhrady zapsaný v osobní evidenci z posledního 
         skončeného čtvrtletí (např. při skončení pracovního poměru
         k 31.7.2021 se použije průměr pro náhrady za 2.Q.2021)
Úvazek    ... úvazek jak vyplývá z osobní evidence
HodMěs    ... průměrný počet hodin v měsíci (/Mzdy a zaměstnanci /Ostatní
         /Parametry /Zákony /Ostatní parametry)
         výpočet: průměrný počet dnů v roce 365,25
              průměrný počet měsíců v roce 365,25/12
              průměrný počet týdnů v měsíci (365,25/12)/7 = 4,348
              průměrný počet hodin v měsíci; průměrný 
              počet týdnů v měsíci * týdenní úvazek;
              4.348 * 40 = 173.92 (zaokr.)
Hrubá mzda  ... průměrná hrubá mzda; Hrubá mzda = PrůmNáhr * HodMěs
         (208,65 * 173,92 = 36.288)
Zdrav     ... zdravotní pojištění; 4,5% z Hrubá mzda (4,5% * 36.288 = 1.633)
Soc      ... sociální pojištění; 6,5% z Hrubá mzda (6,5% * 36.288 = 2.359)
Zaměst    ... zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem
         (33,8% z Hrubá mzda)
Prohl     ... údaj "podepsal prohlášení k dani" z osobní evidence
Typ      ... typ zdanění; zálohová daň
Zákl     ... základ daně (hrubá mzda zaokrouhlená na stovky nahoru)
Daň      ... záloha na daň ze závislé činnosti dle § 38h ZDP; Daň = Zákl * 0,15 
         (36.300 * 0,15 = 5.445)
Sleva     ... sleva na dani (2.320 + 2.884 = 5.204)
Čistý výdělek ... hrubá mzda - zdrav - soc - daň + sleva (36.288
         - 1.633 - 2.359 - 5.445 + 5.204 = 32.055)
Bonus     ... daňové zvýhodnění - sleva na dani (2.884 - 2.884 = 0)
Čistá mzda  ... čistý výdělek + bonus (32.055 + 0 = 32.055)

POTVRZENÍ PRO ÚŘAD PRÁCE

Stejnou výši průměrného měsíčního čistého výdělku (v našem příkladu 32.055 Kč) najdete také v "Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané podle § 313/2 zákoníku práce při skončení pracovněprávního vztahu" (/Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Zápočtové listy /Potvrzení pro úřad práce).

KATEGORIE ZAMĚSTNANCE

Na výpočet průměrného čistého výdělku má vliv i kategorie zaměstnance. Ta kromě jiného určuje výpočet zdravotního pojištění. U HPP je stanoven minimální vyměřovací základ ve výši minimální měsíční mzdy, u DS se vyměřovací základ rovná hrubé mzdě, u INV se vyměřovací základ snižuje. Různý výpočet zdravotního pojištění zaměstnance se promítá do průměrného čistého výdělku. Program i toto při výpočtu zohlední.

KALKULAČKA PRŮMĚRNÝ ČISTÝ VÝDĚLEK

V /Ostatní /Kalkulačky /Ostatní kalkulačky /Průměrný čistý výdělek /Průměrný výdělek 2021- zadejte nový řádek (klávesa F2), zapište průměr pro náhrady (208,65) + úvazek (40) + Sleva, obvykle děti (2884). Čistý výdělek (32055 Kč) dopočítá program.

SHRNUTÍ

Sestava /Pravděpodobný měsíční čistý výdělek se počítá předepsaným způsobem jako předpokládaný výdělek za kalendářní měsíc (průměr pro náhrady x průměrný počet hodin v měsíci) snížený o odpovídající odvody pojistného a daní podle právě platných legislativních sazeb (v aktuálním mzdovém měsíci).

Sestava tedy nezávisí na skutečně vyplacených čistých mzdách. Počítá se jen z údajů v osobní evidenci pracovníka - průměru pro náhrady a délky týdenního pracovního úvazku v hodinách.