09. 05. 2022, Ing. Petr Kučera
Postup v případě nemoci zaměstnance. Náhrada za nemoc. Nemocenská. Příklad zpracování absencí a mzdy. Příloha k žádosti o dávku, hlášení o ukončení nemoci.

NÁHRADA ZA NEMOC

Kdy přísluší náhrada za nemoc

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným (nebo kterému byla nařízena karanténa), přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy. Náhrada přísluší již od 1. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Výše náhrady

Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku.

Kdo vyplácí náhradu

Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel.

NEMOCENSKÉ

Kdo má nárok na nemocenské

Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti (nařízené karantény) a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Výše nemocenského

Výše nemocenského za kalendářní den činí

  1. 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény
  2. 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény
  3. 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény

Kdo vyplácí nemocenské

Nemocenské vyplácí ČSSZ.

Nemoc na přelomu roku

Pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla před 1.1. a trvá i po 31.12. předchozího roku, použije se od 1.1. průměrný výdělek platný k 1.1. a zredukuje se podle nových redukčních hranic.

POSTUP V ÚČTU

Zpracování absence

Absenci zadejte před zpracováním mzdy v /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence.

Příklad: Zaměstnanec nemocen od 5.5. do 5.6.2022.

Zadejte absenci s druhem N za měsíc květen, tj. 5.5. až 31.5.2022.

Před dokončením zápisu vydá program hlášení o rozdělení nemoci do dvou vět.

Po odsouhlasení vzniknou dvě věty. U absence N2 se jedná o náhradu za nemoc placenou zaměstnavatelem, absence N3 značí nemocenskou hrazenou ČSSZ.

Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby je třeba řádky editovat (opravit) dle skutečnosti.

Pokračující nemoc v červnu zadejte stejným způsobem, tj. druhem absence N, období od 1.6. do 5.6.2022. Program naváže na předcházející měsíc, tj. z absence N "vyrobí" N3.

Zpracování mzdy

Při zpracování mzdy (/Měsíční mzdy /Mzdy ve formuláři) za květen program dosadí nemoc N2 (Nem zam) a N3 (Nem soc) do neodpracovaných dnů, spočítá náhradu za prvních 14 dnů nemoci a doplní vyloučené doby (NemDáv a Důch).

Výpočet náhrady za nemoc je odvislý od výše průměru pro náhrady. Podrobnosti zjistíte tak, že na údajích RPV a NáhrN stiskněte klávesu Insert.

Příloha k žádosti o dávku

Přílohu k žádosti o nemocenské najdete v Účtu v menu /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Období (nastavte rozhodné období) /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti o dávku. Rozhodným obdobím je obvykle období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost.

Ve /Formulář nezapomeňte na správný typ žádosti (N), doplnění čísla rozhodnutí, případně další údaje.

Tiskopis lze poslat elektronicky přes VREP (/e-Podání NEMPRI20 /Poslat přes VREP) nebo pomocí datové schránky (/e-Podání NEMPRI20 /Datová schránka) nebo přes portál ČSSZ (/e-Podání NEMPRI20 /Portál ČSSZ), případně lze vytisknout jako PDF tiskopis.

Hlášení o ukončení nemoci

Zaměstnavatel odesílá vždy při ukončení dočasné pracovní neschopnosti, která přesáhla 14 kalendářních dnů.

Hlášení o ukončení nemoci najdete v Účtu v menu /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Nemocenské dávky /Hlášení při ukončení PN.

Tiskopis lze poslat elektronicky přes VREP (/e-Podání HZUPN20 /Poslat přes VREP) nebo pomocí datové schránky (/e-Podání HZUPN20 /Datová schránka) nebo přes portál ČSSZ (/e-Podání HZUPN20 /Portál ČSSZ), případně lze vytisknout jako PDF tiskopis.

Podklady pro kontrolu OSSZ

Jako podklad pro kontrolu výpočtu náhrady za nemoc slouží sestavy, které najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Tiskové sestavy (zadejte příslušné /Období) /Sociální pojištění /Náhrady za nemoc, např. /Výpočet náhrad za nemoc.

SPECIÁLNÍ PŘÍPADY

Nemoc a odpracovaná směna či část směny

Pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost v den, kdy již zaměstnanec celou směnu odpracoval, začne běžet doba prvních 14 kalendářních dnů trvání neschopnosti následujícím kalendářním dnem. Takto bude posuzován i případ, kdy zaměstnanec odpracuje celou směnu a poté je v tomto dni např. hospitalizován v nemocnici. Odpracuje-li zaměstnanec jen část své směny, začíná běžet prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti již tímto dnem.

Karanténa, izolace

Karanténu či izolaci zapisujte druhem absence K. Účto rozdělí na K2 (1. až 14. kalendářní den, náhradu platí zaměstnavatel) a K3 (od 15. kalendářního dne, nemocenské dávky vyplácí ČSSZ).

Navazující sociální události

Na nemoc navazuje další nemoc. Jde o jednu sociální událost.
Na nemoc navazuje karanténa. Jde o dvě sociální události.
Na karanténu navazuje nemoc. Jde o dvě sociální události.
Na karanténu navazuje izolace. Jde o jednu sociální událost.
Na karanténu navazuje karanténa. Jde o jednu sociální událost.

Ochranná lhůta

Nemocenské náleží rovněž osobě po skončení pojištění, pokud ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo po skončení pojištěného zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění, pokud pojištění trvalo aspoň po tuto dobu.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba začíná 15. kalendářním dnem nemoci a končí dnem skončení nemoci. Může trvat maximálně 380 dnů ode dne vzniku nemoci. Po skončení podpůrčí doby může být nemocenské vypláceno ještě 350 dnů. Dva měsíce před vyčerpáním podpůrčí doby je zaměstnavatel OSSZ informován o datu vyčerpání podpůrčí doby.

S tím souvisí:

Příloha k žádosti o dávku
Ošetřovné
Ostatní nemocenské dávky