18. 05. 2022, Ing. Petr Kučera
Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec ukončil pracovní poměr a nevyčerpal či přečerpal dovolenou.

NEVYČERPANÁ DOVOLENÁ

Příklad

Zaměstnanec ke dni 30.4.2022 (ukončení pracovního poměru) nevyčerpal 3 dny dovolené. Za nevyčerpanou dovolenou zaměstnavatel proplatí zaměstnanci náhradu.

Absence

U proplacení nevyčerpané dovolené se nejedná o absenci, žádnou tedy nezadávejte.

Formulář mzdy

Ve mzdě za duben (/Měsíční mzdy /Mzdy ve formuláři) zapište do oddílu náhrad na řádek číslo 4 (nebo 5) nevyčerpanou dovolenou (v našem případě 3 dny = 24 hod.) a řádek (Zbývá dov) vynulujte.

Osobní evidence

V osobní evidenci snižte nárok na dovolenou o proplacené dny.

PŘEČERPANÁ DOVOLENÁ

Příklad 2

Zaměstnanec ke dni 30.4.2022 (ukončení pracovního poměru) o 2 dny přečerpal nárok na dovolenou. O náhradu za přečerpanou dovolenou (např. 2.978 Kč) zaměstnavatel sníží hrubou mzdu v aktuálním měsíci (dubnu).

Absence

U vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou se nejedná o absenci, žádnou tedy nezadávejte.

Formulář mzdy

Ve mzdě za duben (/Měsíční mzdy /Mzdy ve formuláři) zapište do oddílu náhrad na řádek číslo 5 přečerpanou dovolenou ve dnech i hodinách (se znaménkem minus), zadejte částku Kč/hod podle měsíce s původně vyplacenou náhradou a řádek (Zbývá dov) vynulujte.

Program vypočítá náhradu jako součin počtu hodin a průměru pro náhrady a sníží hrubou mzdu.

U zdravotního pojištění zaměstnance program kontroluje dodržení minimálního vyměřovacího základu, pokud je pro něj povinný.

Záporný vyměřovací základ

Vyměřovací základ pro odvod pojistného nesmí být záporný. Pokud by k tomu mělo dojít, je třeba opravu provést nikoliv snížením hrubé mzdy v aktuálním měsíci, ale opravou mzdy v měsíci zúčtování řádné dovolené.