22. 08. 2022, Ing. Petr Kučera
Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

VÝŠE ÚROKU

Občanský zákoník (§ 1970): Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

Nařízení vlády (č.351/2013 Sb., § 2): Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Daňový řád (§ 252/4): Výše úroku z prodlení odpovídá výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku.

Pokyn č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1.1.2021 (Finanční zpravodaj 19/2021).

NÁKLADY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY

Jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1.200 Kč.

REPO SAZBA ČNB A ÚROK Z PRODLENÍ

   období       repo sazba  úrok z prodlení
  od     do      % p.a.      % p.a.
-------------------------------------------------------
02.11.18  02.05.19     1,75      9,75
03.05.19  06.02.20     2,00      10,00
07.02.20  16.03.20     2,25      10,25
17.03.20  26.03.20     1,75      9,75
27.03.20  10.05.20     1,00      9,00
11.05.20  23.06.21     0,25      8,25
24.06.21  05.08.21     0,50      8,50
06.08.21  30.09.21     0,75      8,75
01.10.21  04.11.21     1,50      9,50
05.11.21  22.12.21     2,75      10,75
23.12.21  03.02.22     3,75      11,75
04.02.22  31.03.22     4,50      12,50
01.04.22  05.02.22     5,00      13,00
06.05.22  22.06.22     5,75      13,75
23.06.22          7,00      15,00

VÝPOČET ÚROKU

Úrok z prodlení = dluh v Kč * roční úroková sazba/100 * počet dnů prodlení/počet dnů v roce

DOBA PRODLENÍ

Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne prodlení dlužníka (tj. ode dne následujícího po dni splatnosti) do dne zaplacení včetně.

PŘÍKLAD

Dluh ve výši 10.000 Kč splatný k 01.12.2021 byl zaplacen 31.03.2022. Při výpočtu úroku z prodlení se vyjde z repo sazby platné k 1.7.2021 a použije se nařízení vlády č.351/2013. Roční sazba úroků bude 8,50 % z dlužné částky. Výše úroku je neměnná po celou dobu prodlení.

ÚROK Z PRODLENÍ V ÚČTU

Pohledávka je zaplacena (věta je v peněžním deníku)

Výpočet se provádí ke dni úhrady. Zvolte /Závazky a pohledávky /Upomínky a penále /Zaplacené (zadejte období zaplacení, např. 01.01.2022 až 31.03.2022).

V /Parametry /Sazba penále zkontrolujte/opravte roční sazbu úroku z prodlení a použít roční sazbu A.

Výsledek, tj. vypočtený úrok, najdete např. v sestavě /Pohledávky.

Nezaplacená pohledávka (věta je v pohledávkách)

Pokud pohledávka není uhrazena, lze úrok spočítat úrok k zadanému datu. Volte /Závazky a pohledávky /Upomínky a penále /Nezaplacené (zadejte období splatnosti, např. 28.02.2022 až 28.02.2022).

V /Penále ke dni zkontrolujte/opravte správnou roční sazbu úroku z prodlení, použít roční sazbu A a datum, ke kterému se má úrok počítat.

Kalkulačka pro úrok z prodlení

V nabídce /Ostatní /Kalkulačky /Penále z prodlení najdete pomůcku pro výpočet úroku z prodlení (podle roční sazby) či penále (podle denní sazby).

DAŇOVÉ HLEDISKO

Zaplacený úrok

Výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou zaplacené smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů (§ 24/2/zi ZDP).

Přijatý úrok

Přijatý úrok z prodlení je u fyzických osob příjmem z kapitálového majetku dle § 8/1/g ZDP.