15. 02. 2023, Ing. Petr Kučera
Termíny podání. Číslo poplatníka, kód OSSZ, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, počet měsíců samostatné činnosti, nové zálohy. ePodání přes VREP, datovou schránkou, kontrola na ePortále.

TERMÍNY PODÁNÍ

Přehled za rok 2022 podává OSVČ nejpozději do:

VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU V ÚČTU

Přehled 2022

Přehled najdete v Účtu 2022 v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2022. Pro vyplnění vyberte /Formulář.

Číslo poplatníka

Pomocí číselníku (klávesa F7) vyberte číslo odpovídající číslu poplatníka s daňovým přiznáním za rok 2022.

Místně příslušná OSSZ, variabilní symbol

Na údaji Kód nebo Název OSSZ využijte číselník (F7), odkud převezměte klávesou Enter. Variabilní symbol můžete převzít z loňského přehledu (klávesa F7).

Základní identifikace

Základní identifikační údaje (ř1 až ř10, ř12) se přebírají z daňového přiznání za podmínky použití stejného čísla poplatníka. Údaj DatSchr (ID datové schránky) se přebírá z přehledu za rok 2021.

Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti

Do ř13 uveďte výkon SVČ, tj. hlavní, vedlejší nebo hlavní i vedlejší. Při hlavní/vedlejší činnosti po celý rok vyplňte A ve sloupci 1-12.

Důvod výkonu vedlejší SVČ

Podnikání bylo v roce 2022 výdělečnou činností vedlejší, pokud OSVČ:

  1. v roce 2022 vykonávala zaměstnání (ř14)
  2. měla nárok na starobní důchod nebo nárok na výplatu invalidního důchodu (ř15)
  3. měla nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství atd. (ř16, ř17)
  4. osobně pečovala o osobu závislou na pomoci jiné osoby (ř18)
  5. je nezaopatřeným dítětem (ř19)

Skutečnost vykonávání vedlejší činnosti je třeba oznámit v den podání přehledu a doložit do konce měsíce následujícího po měsíci podání přehledu. Dokládat je nutné jen, pokud ČSSZ nemá údaje ve své evidenci, ani nemá možnost si údaje obstarat v elektronické podobě dálkovým přístupem.

Údaje o daňovém základu

Vyměřovacím základem OSVČ je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů. Daňový základ (ř20) Účto převezme z daňového přiznání. Minimální vyměřovací základ za rok 2022 (ř27) může činit maximálně 1.867.728 Kč.

Vedlejší činnost a rozhodná částka

Pokud OSVČ vykonávala pouze vedlejší samostatně výdělečnou činnost (případně kombinaci hlavní a vedlejší) a zisk nedosáhl rozhodné částky, tj. 93.387 Kč, v ř25 až ř32 se uvádí 0. V Účtu v řádku "Vedlejší činnost a příjem nedosáhl rozhodné částky 93387?" (mezi ř24 a ř25) uveďte A.

Počet měsíců SVČ

ř21 Uveďte počet měsíců samostatné výdělečné činnosti (včetně měsíců, kdy SVČ netrvala celý měsíc a včetně měsíců, kdy po celý měsíc byl nárok na nemocenskou)

ř22 Uveďte počet měsíců z ř21 po odpočtu měsíců, kdy po celý měsíc byl nárok na výplatu nemocenského nebo dlouhodobého ošetřovného.

Pokud v řádcích 21 či 22 není 12, je třeba toto toto zohlednit v v údaji Snížení měsíců pro ř27 (mezi ř26 a ř27). Správné číslo obvykle dosadí program.

Příklad: OSVČ podnikala 9 měsíců.

Platby záloh za rok 2022

Jako podklad pro ř33 Úhrn zaplacených záloh na DP využijte nové služby ePortálu ČSSZ, kam se přihlaste pomocí identity občana nebo datové schránky a v oddílu pro OSVČ vyberte Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ.

V Účtu najdete podklady pro zaplacené zálohy v sestavě /Přehled OSSZ za rok 2022 /Zálohy 2022.

Doplatek/přeplatek pojistného

Doplatek pojistného (ř34) je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu. V Účtu (/Přehled OSSZ za rok 2022 /Tisk /Doplatek do závazků) využijte možnosti převodu doplatku do závazků či přeplatku do pohledávek.

Nová výše zálohy na důchodové pojištění

Program vypočte novou výši zálohy do ř36. Minimální výše činí 2.944 Kč u hlavní činnosti, resp. 1.178 Kč u vedlejší činnosti. Maximální výše je 47.099 Kč.

Nové zálohy platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2022. Je-li však nová záloha nižší, než činila v měsíci podání Přehledu, platí tato nižší výše již od měsíce, ve kterém byl Přehled podán.

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od prvního do posledního dne měsíce, za který se záloha platí.

V Účtu (/Přehled OSSZ za rok 2022 /Tisk /Nové zálohy do závazků) využijte možnosti převodu nových záloh do závazků.

Nová výše zálohy na nemocenské pojištění

Za předpokladu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění (nad řádkem Měsíční pojistné na NP) program vypočítá maximální výši záloh na nemocenské pojištění (ř37). Částku lze přepsat. Minimální měsíční částka činí 168 Kč.

Použití přeplatku

Vyjde-li v ř34 záporné číslo, jedná se o přeplatek pojistného.

Přeplatek se použije na zálohy roku 2023 (údaj "použijte na úhradu záloh 2023? A") nebo lze zažádat o jeho vrácení ("vraťte na účet? A") za podmínky částky vyšší než 99 Kč.

Číslo účtu, kód banky, variabilní symbol program převezme z loňského přehledu, případně číslo účtu a kód banky z parametrů firmy.

POROVNAT DVA PŘEHLEDY

V /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2022 /Formulář stojíte kurzorem na aktuálním přehledu. Stiskněte ShiftF6, zvolte /Porovnat dva přehledy a ke stávajícímu vyberte druhý (obvykle /Z loňských Přehledů OSSZ). Hodí se např. pro porovnání přehledu za rok 2022 a 2021. Uvidíte nejen odlišnosti v číselných údajích, ale i vyplněné/prázdné řádky.

TISK Z ÚČTA

Přehled můžete vytisknout jako /PDF tiskopis.

EPODÁNÍ

ePodání přes VREP/APEP

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2022 /Tisk /e-Podání OSVC2022 volte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Odeslat podání.

Objeví se hláška "Podání bylo přijato ke zpracování."

Po cca 1 minutě můžete učinit Dotaz na stav podání.

Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

ePodání datovou schránkou

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2022 /Tisk /e-Podání OSVC2022 /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má centrální datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat. Protokol o výsledku zpracování obdržíte do Vaší datové schránky.

Záznam o odeslaném podání najdete v /Datová schránka /Odeslané zprávy DS.

Kontrola ePodání na ePortále ČSSZ

Kontrolu vytvořeného xml souboru můžete provést na stránkách ČSSZ. Po /e-Podání OSVC2022 /Portál ČSSZ se spustí stránky ePortálu ČSSZ. Klikněte na Procházet

a do Název souboru nalistujte soubor OSVC2022.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves Ctrlv).

Volte /Otevřít. Dále Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data).

Bude-li bez chyb, odešlete jej (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze přes ePortál, přes datovou schránku či s elektronickým podpisem. Před odesláním lze vložit elektronickou přílohu. Data lze uložit (jako OSVC_2022.xml).

Vytvoření xml souboru k odeslání emailem

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = Ctrlv).

V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2022 /Tisk po stisku /e-Podání OSVC2022 se v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL} (obvykle C:\UCTO2023\{MAIL}) vytvoří soubor OSVC2022.xml.