17. 02. 2023, Ing. Petr Kučera
Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, ePodání.

TERMÍN PODÁNÍ

Přehled za rok 2022 podává OSVČ:

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ČR

V České republice působí 7 zdravotních pojišťoven:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna

VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU V ÚČTU

Přehled 2022

Přehled najdete v Účtu 2023 v /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2022.

Kód a zkratka ZP

Údaj /Pojišťovna ve formuláři vyplňte pomocí číselníku (F7) /Z číselníku zdravotních pojišťoven nebo /Z loňských přehledů.

Číslo poplatníka

Pomocí číselníku (klávesa F7) vyberte číslo odpovídající číslu poplatníka s daňovým přiznáním za rok 2022.

Identifikace pojištěnce

Identifikační údaje se přebírají z přiznání k dani z příjmů za podmínky použití stejného čísla poplatníka. IČO lze převzít z loňského přehledu (CtrlF4).

Prohlášení pojištěnce

Označte měsíce či celý rok, kdy nebyla povinnost hradit zálohy na pojistné. Obvyklým důvodem je, že samostatná výdělečná činnost je vedlejším příjmem k příjmům ze zaměstnání.

Označte měsíce či celý rok, kdy nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. Nejčastějším důvodem je zaměstnání či skutečnost, že plátcem pojistného je stát (např. důchodci).

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2022 nebyl stanoven v měsíci, ve kterém po celý měsíc:

 1. byl plátcem pojistného i stát (například důchodce)
 2. v zaměstnání bylo odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu
 3. OSVČ pobírala nemocenské (nutno doložit potvrzením OSSZ)
 4. OSVČ byla osobou s postižením (průkaz ZTP nebo ZTP/P)
 5. OSVČ dosáhla věku pro starobní důchod, ale ten nebyl přiznán
 6. OSVČ celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o 2 děti do 15 let

Příklad: Pojištěnec podnikal v roce 2022 vedle zaměstnání.

Pojistné OSVČ - daňový základ, řádek 3

Vyměřovacím základem OSVČ je 50 % daňového základu. Daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti.

Uzávěrkové operace jsou součástí dílčího základu daně a do vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění tedy vstupují.

Částku program převezme z daňového přiznání.

Pojistné OSVČ - období podnikání, řádky 4, 5, 6

Řádek 4 ... počet měsíců podnikání (SVČ)
Řádek 5 ... z ř4 počet měsíců u dané pojišťovny
Řádek 6 ... počet měsíců, ve kterých platil minimální vyměřovací
      základ

Pojistné OSVČ - zálohy za rok 2022, řádek 41

Jako podklad pro řádek 41 (Úhrn zaplacených záloh) využijte Vyúčtování pojistného za rok 2022 zaslané zdravotní pojišťovnou nebo v Účtu sestavy /Přehled VZP za rok 2022 /Zálohy 2022, druh ZPN, období 09.01.2022 až 09.01.2023, /Peněžní deník (před uzávěrkou), případně /Archiv deníku (po uzávěrce).

Sestavu se součtem zaplacených záloh vytvořte např. takto: Stiskněte ShiftF3, vyberte věty podle vhodného kritéria (např. /Textu /Část textu, záloha). Program věty (bez doplatku) zamodří a pomocí ShiftF6 /Seznamy /Seznam pro neplátce získáte sestavu se součtem zaplacených záloh.

Pojistné OSVČ - doplatek/přeplatek pojistného, řádek 43

Doplatek pojistného (ř43) je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu. V Účtu (/Přehled VZP za rok 2022 /Tisk /Doplatek do závazků nebo /Přeplatek do pohledávek) využijte možnosti převodu do závazků/pohledávek.

Přeplatek, žádost o vrácení

Označte "žádám o vrácení", částku přeplatku program doplní podle ř43 a označte (obvykle) na "účet".

Nová výše zálohy - řádek 51

Pro výpočet nových záloh v řádku 51 je nutné správně zodpovědět otázky:

 1. Je stanoven minimální vyměřovací základ? A/N (podrobnosti viz odstavec Identifikace pojištěnce)
 2. Osvobození od záloh? A/N

Osvobozena od platby záloh je OSVČ:

 1. v kalendářních měsících, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a podnikání pro ni nebylo hlavním zdrojem příjmů
 2. za celé kalendářní měsíce, ve kterých byla OSVČ uznána práce neschopnou

Nové zálohy platí od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2022. Záloha je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce. Minimální měsíční záloha činí 2.722 Kč. Maximální záloha není stanovena. V Účtu (/Přehled VZP za rok 2022 /Tisk /Nové zálohy do závazků) využijte možnosti převodu nových záloh do závazků.

POROVNAT DVA PŘEHLEDY

V /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2022 /Formulář stojíte kurzorem na aktuálním přehledu. Stiskněte ShiftF6, zvolte /Porovnat dva přehledy a ke stávajícímu vyberte druhý (obvykle /Z loňských Přehledů VZP). Hodí se např. pro porovnání přehledu za rok 2022 a 2021. Uvidíte nejen odlišnosti v číselných údajích, ale i vyplněné/prázdné řádky.

TISK Z ÚČTA

/Přehled VZP za rok 2022 /Tisk /PDF tiskopis

Zde je připraven Přehled za rok 2022 pro VZP.

Tento tiskopis je možné použít i pro podání Přehledu pro jiné zdravotní pojišťovny. Vyplývá to z § 28 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění: "Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vydává tiskopisy potřebné k hlášení údajů stanovených tímto zákonem. Tyto tiskopisy jsou plátci pojistného povinni používat."

/Přehled VZP za rok 2022 /Tisk /PDF formulář OSVCxxx

Zde jsou k dispozici přehledy pro všechny pojišťovny. PDF formulář OSVCxxx se oproti /PDF tiskopisu liší pouze originálním logem příslušné pojišťovny v záhlaví formuláře.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Vyplněný přehled lze z Účta poslat příslušné pojišťovně datovou schránkou ve formátu pdf. V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP 2022 /Tisk volte /Datová schránka. Tiskopis se pro kontrolu zobrazí na monitoru. Křížkem jej zavřete. Dále v /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci, tj. příslušné ZP. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Záznam o odeslaném podání je v /Datová schránka /Odeslané zprávy DS.

Vytvořený pdf soubor najdete v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL}, pod názvem OSVC_xxx.pdf, kde xxx je kód příslušné pojišťovny.