04. 05. 2023, Ing. Petr Kučera
Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

CO OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Výpočet zdravotního pojištění zaměstnance závisí:

ZÁKONNÉ PARAMETRY

Jsou uvedeny v /Ostatní /Parametry /Zákony /Zdravotní a sociální pojištění /Prohlížet, kde jsou uvedeny sazby pro zaměstnance a zaměstnavatele, minimální vyměřovací základ (= minimální měsíční mzda) a částka pro odpočet pro zaměstnance-invalidy.

KATEGORIE ZAMĚSTNANCE

Program se při zjišťování vyměřovacího základu a při výpočtu zdravotního pojištění řídí údajem Zdr v číselníku kategorií (/Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie pracovníků /Číselník kategorií).

1. Zdr=M, pojistné procentní sazbou z vyměřovacího základu, nejméně ale z minimální mzdy (v roce 2023 z 17.300 Kč).
Příklad: hlavní pracovní poměr (kategorie HPP).

2. Zdr=%, pojistné se odvádí procentní sazbou z vyměřovacího základu.
Příklad: hlavní pracovní poměr u důchodců a studentů (kategorie DS).
Absence už výpočet pojištění nijak neovlivní.

3. Zdr=P, pojistné se odvádí při překročení určité částky.
Příklad: Dohoda o provedení práce (kategorie DPP), kde se odvádí zdravotní (a sociální) pojištění až při překročení částky 10.000 Kč.

4. Zdr=I, pojistné se odvádí procentní sazbou z části vyměřovacího základu přesahující určenou hranici. Platí pouze pro chráněné dílny zaměstnávající minimálně 5O% invalidů. Pak u zaměstnaných invalidů použijte kategorii INV-invalidé, která zajistí odpočet 14.074 Kč (v roce 2023) ze základu zdravotního pojištění.

4. Zdr=0, pojistné se neodvádí. Příklad: příjmy učňů z praktického výcviku (kategorie U). Absence už výpočet pojištění nijak neovlivní.

5. Zdr=V, pojistné se odvádí vždy.
Příklad: zaměstnání malého rozsahu (kategorie ZMR).

6. Zdr=_ (nevyplněno), pojistné dosadíte ručně.

Tip: Chybějící kategorii doplňte tak, že v /Číselník kategorií stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a požadovanou (chybějící) kategorii převezměte klávesou Enter do svého číselníku.

ABSENCE ZAMĚSTNANCE

Minimální vyměřovací základ se při některých absencích krátí (například nemoc). Proto je třeba zaměstnanci před zpracováním měsíční mzdy zaevidovat všechny zameškané doby v souboru absencí.

V číselníku absencí (/Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí) určuje krácení či zvýšení vyměřovacího základu zdravotního pojištění údaj Zdrav.

1. Zdrav=K, minimální základ se zkrátí v poměru zameškaných kalendářních dnů.
Příklad: N-nemoc.

2. Zdrav=Z, vyměřovací základ se zvýší o poměrnou část minimálního základu. Příklad: NV-neplacené volno a A-neomluvená absence do konce roku 2014. Od roku 2015 neplacené volno či neomluvená nepřítomnost již nezvyšuje odvod zdravotního pojištění, při dodržení minimálního vyměřovacího základu.

3. Zdrav=z, základ se zvýší jako u Z, vyjma osob, za které je plátcem pojistného i stát (v číselníku kategorií StatZ = A). Příklad: NV u důchodců.

Zdrav=X, při překážce na straně zaměstnavatele hradí doplatek zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu zaměstnavatel.
Příklad: P60 (prostoj ve výši 60 či 80% mzdy).

Zdrav=_ (nevyplněno), vyměřovací základ se už neupravuje
Příklad: D-dovolená, P-pracovní volno s náhradou mzdy.

Tip: Chybějící absenci doplňte tak, že v /Číselník absencí stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a požadovanou (chybějící) absenci převezměte klávesou Enter do svého číselníku.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

1. Pracovník v kategorii HPP-hlavní pracovní poměr byl nemocen. Hrubá mzda nedosahuje minimální mzdy a program nabízí jako vyměřovací základ minimální mzdu.

Dobu nemoci uveďte do absencí (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence nebo CtrlF7 /Absence ve formuláři mzdy) nejlépe druhem N, poté zpracujte mzdu ve formuláři.

2. Pracovník v kategorii HPP-hlavní pracovní poměr nastoupil v průběhu měsíce. Hrubá mzda nedosahuje minimální mzdy a program nabízí jako vyměřovací základ minimální mzdu.

Dobu před zahájením uveďte do absencí (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence nebo pomocí kláves CtrlF7 /Absence přímo ve formuláři mzdy) druhem ZA1, poté zpracujte mzdu ve formuláři.

3. U důchodce s kategorií HPP (zkrácený úvazek, hrubá mzda nedosahuje minimální měsíční mzdy) program nabízí jako vyměřovací základ minimální mzdu.

U důchodců používejte kategorii DS, u které (na rozdíl od HPP) program nepracuje s minimálním vyměřovacím základem zdravotního pojištění.