18. 05. 2023, Ing. Petr Kučera
Do 30. května 2023 odevzdejte ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2022. Postup v Účtu.

ELDP OBECNĚ

Vedení ELDP zaměstnavatelem

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.

Účast na důchodovém pojištění nevzniká a evidenční list se nevede, jde-li o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Termíny pro ELDP

ELDP se vyplňuje nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci. ELDP se předkládá OSSZ/PSSZ do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP.

Forma ELDP

ELDP předkládají zaměstnavatelé pouze v elektronické podobě.

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů předložit evidenční list v elektronické podobě, může tak učinit písemně na předepsaném tiskopisu zasláním na adresu určenou ČSSZ, přitom je povinen uvést důvod tohoto postupu.

Stejnopisy ELDP

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden stejnopis s podpisem zaměstnance si ponechá ve své evidenci, druhý stejnopis vydá zaměstnanci.

ELDP V ÚČTU

Možnosti ELDP v Účtu

Možnosti tisků a podání:

Postup práce v Účtu

1) Ve mzdách volte /Archiv /ELDP /Převzít data z mezd. Vyberte množinu zaměstnanců pro zpracování a /Období, z něhož mají být mzdová data zpracována. Zkontrolujte, případně opravte /Společné údaje. V /Kontrolním seznamu (stručně) nebo /Podkladech z mezd (detailně) ověřte přebírané údaje. Pak volte /Převzít data z mezd,

na otázku Přidat do souboru ... odpovězte A.

2) V /Parametry /Zaměstnavatel ověřte, případně doplňte nebo opravte údaje o místně příslušné OSSZ a zaměstnavateli.

3) Volte /Seznam ELDP. Zkontrolujte úplnost (chybí-li někdo, je možno /Převzetí dat z mezd opakovat). Postupně zobrazte kombinací ShiftF10 editační formulář ELDP a zkontrolujte, případně opravte nebo doplňte údaje. Řiďte se řádkovou nápovědou k údajům (zelený řádek dole).

4) ELDP vytiskněte či pošlete přes VREP/APEP, portál ČSSZ nebo datovou schránkou. Ze /Seznamu ELDP můžete také tisknout kombinací ShiftF6.

Upřesnění ELDP

Data předvyplněná programem do ELDP je někdy nutno ručně doplnit podle metodické pomůcky a všeobecných zásad.

Účto některé případy ošetřuje už při přenosu z mezd:

Opravný ELDP

U opravného ELDP nezapomeňte vyplnit údaje Typ (obvykle 51 či 52) a Oprava ELDP ze dne.

ELDP emailem

Pro emailování ELDP využijte volby tisku /Kopie ELDP (na prázdný papír). Po spuštění Adobe Readeru můžete mailovat přímo z něj pomocí /Soubor /Sdílet soubor. V jednom souboru PDF je možné mít více ELDP.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Tisk pdf

Pro tisk v pdf formátu je vhodný program Adobe Reader. Před tiskem ELDP do originálního formuláře (/Potisk ELDP do formuláře ČSSZ /Tisk do formuláře /Tisk do originálního formuláře) nezapomeňte v Adobe Readeru zkontrolovat či upravit v nabídce /Soubor /Tisknout následující parametry: Velikost na "skutečná velikost", Orientaci "na výšku", Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF = vypnout (zrušit zatržítko).

Ve starších verzích AR opravte Měřítko stránky = žádné, Automaticky otáčet a vystředit = vypnout (zrušit zatržítko).

Posun tisku pdf

Posun tisku o příslušné milimetry (doleva/doprava, dolů/nahoru) proveďte v Účtu ve volbě /Tisk do originálního formuláře /Posun formulářů.

Speciální údaje "ulice, obec"

V adresáři firem má zaměstnanec uvedenu adresu:
Ulice Kučerov 23, PSČ 68201, Místo Vyškov Do ELDP bude vstupovat: Ulice Kučerov, Obec Vyškov

Toto naplnění nemusí ČSSZ akceptovat, např. požaduje:
Ulice prázdná, Obec Kučerov

Změnu proveďte tak, že v adresáři firem na příslušném zaměstnanci stiskněte CtrlF7, zvolte /Speciální údaje /Ulice: prázdná ulice v malých obcích a na dotaz "Prázdný údaj ulice ve výkazech ČSSZ z mezd: Zapnout?" zadejte "A". Dále v /Speciální údaje /Obec: malá obec pro výkazy ČSSZ ve mzdách v "Obec: malá obec pro výkazy ČSSZ ve mzdách:" doplňte potřebnou obec "Kučerov".

Návody

Všeobecné zásady pro vyplňování a metodickou pomůcku k vyplňování ELDP najdete v Účtu pod menu /ELDP /Návody ČSSZ. Další podrobné informace jsou na webu ČSSZ.

TISK ELDP S QR KÓDEM

ELDP na ePortále ČSSZ

ELDP s QR kódem lze vytisknout z ePortálu ČSSZ.

V /Tiskové sestavy /e-Podání ELDP12 volte /Portál ČSSZ. Spustí se stránky ePortálu ČSSZ. Klikněte na Procházet a do Název souboru nalistujte soubor ELDP12.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves CtrlV), Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data) a bude-li bez chyb můžete vytisknout (Tisk, Tisk s QR kódem).

Ukázka ELDP s QR kódem

S tím souvisí: ELDP - ePodání