05. 06. 2023, Ing. Petr Kučera
Ve formuláři Oznámení o skončení zaměstnání jsou důležité údaje pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.

FORMULÁŘ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Důvod předkládání

Oznámením o skončení zaměstnavatel odhlašuje zaměstnance z účasti na nemocenském pojištění obvykle z důvodu ukončení pracovněprávního vztahu.

Kde najít formulář

Odhlášku ze zaměstnání najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Tiskopis ONZ /2 - skončení zaměstnání /Formulář. Druhá obrazovka tiskopisu obsahuje oddíl 9. Informace pro podporu v nezaměstnanosti.

Povinné údaje

Neuvádí se tedy např. adresa trvalého pobytu pojištěnce nebo IČO zaměstnavatele!

Údaje pro podporu v nezaměstnanosti

V odhlášce zaměstnance se vyplňují údaje důležité pro přiznání a poskytnutí podpory v nezaměstnanosti:

Údaje se vyplňují pouze v případě skončení zaměstnání 1.4.2022 a později.

PODROBNĚJI K ÚDAJŮM PRO PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI

Důvod neposkytnutí podkladů pro ÚP

Vyplní se v případě úmrtí zaměstnance či z důvodu, že zaměstnanec je starobním důchodcem.

Po F7 vyvolejte číselník a vyberte jednu z možností.

Pokud je důvod neposkytnutí podkladů 1 (úmrtí) nebo 2 (starobní důchod), nic dalšího se již nevyplňuje. Pokud je důvod neposkytnutí 3 (vybraná zaměstnání), nevyplňuje se druh zaměstnání a důvod ukončení pracovněprávního vztahu.

Druh zaměstnání

V případě vybrání důvodu neposkytnuté podkladů pro ÚP nebo v případě druhu výdělečné činnosti M až S se tento údaj neuvádí.

Po F7 vyvolejte číselník a vyberte jednu z možností, obvykle 1 - pracovněprávní vztah.

Důvod ukončení pracovně právního vztahu

Po F7 vyvolejte číselník a vyberte důvod.

Důvod ukončení služebního poměru

Po F7 vyvolejte číselník a vyberte důvod.

Průměrný čistý měsíční výdělek

Průměrný čistý měsíční výdělek se zjistí z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální pojistné, zdravotní pojistné a zálohy na daň. Daňový bonus se při výpočtu nepřičítá.

Po stisku kláves CtrlF4 program dosadí částku vypočítanou podle údajů v osobní evidenci (podstatné jsou zejména průměr pro náhrady a úvazek).

Podklady pro výpočet průměrného výdělku najdete v nabídce /Tiskopis ONZ /2 - Skončení zaměstnání /Průměrný výdělek.

Odchodné/odbytné/odstupné náleží?

Zapište A nebo ponechte N. Údaje se povinně vyplňuje, pokud je důvodem ukončení pracovněprávního vztahu 4 (organizační důvody) nebo 5 (zdravotní důvody).

Odchodné/odbytné/odstupné vyplaceno

Zapište A nebo ponechte N.

Odstupné §67/1

Uvede se násobek konkrétní částky.

Obvyklé hodnoty:
1x násobek (při trvání PP méně než 1 rok)
2x násobek (při trvání PP 1 rok až 2 roky)
3x násobek (při trvání PP 2 roky a více)

Odstupné §67/2

Uvede se násobek konkrétní částky. Například 12x násobek při skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

Odchodné

Náleží při ukončení služebního poměru pro zdravotní nezpůsobilost.

Odbytné

Náleží při ukončení služebního poměru uplynutím doby, po kterou byl zaměstnanec mimo výkon služby z organizačních důvodů

Doba důchodového pojištění

Uvádí se konkrétní období za posledních 24 měsíců před skončením zaměstnání.

Příklad: Zaměstnání ukončeno 30.4.23. Obvykle stačí uvést dobu od 01.05.21 do 30.04.23.

Pomocí Ctrl F4 na údaji "od" i "do" program dosadí údaje z osobní evidence tak, že "do" je datum ukončení zaměstnání a "od" je datum ukončení zaměstnání minus 2 roky, pokud zaměstnání trvá více než 2 roky. Netrvá-li více než 2 roky, pak program dosadí datum nástupu do zaměstnání.

PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ

Ukázka možného vyplnění

V případě ukončení zaměstnání se bude obvykle vyplňovat druh zaměstnání, důvod ukončení pracovněprávního vztahu, průměrný čistý měsíční výdělek a doba důchodového pojištění. Bude-li nárok na odstupné, pak ještě údaje o něm (náleží?, vyplaceno?, kolikanásobek).

KONTROLY FORMULÁŘE

Kontroly programem

Po výběru /e-Podání ONZ22, za podmínky skončení zaměstnání 01.04.2022 a později, program kontroluje údaje vyplnění některých údajů z bloku 9. Informace pro podporu v nezaměstnanosti, např.:

ODESLÁNÍ PODÁNÍ

Termín předložení ONZ

Odhláška se všemi novými náležitostmi musí být podána do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání.

Forma podání

ONZ se podává pouze elektronicky.

Odeslání přes VREP/APEP

Podmínkou je mít uznávaný elektronický podpis.

V /Zaměstnanci /Tiskové sestavy vyberte jednoho zaměstnance (/Jeden) či vybrané pracovníky (/Skupina) /Tiskopis ONZ. Zvolte /2 - Skončení zaměstnání /Tisk /e-Podání ONZ22

/Poslat přes VREP /Odeslat podání.

Odeslání datovou schránkou

V /Zaměstnanci /Tiskové sestavy vyberte jednoho zaměstnance (/Jeden) či vybrané pracovníky (/Skupina) /Tiskopis ONZ. Zvolte /2 - Skončení zaměstnání /Tisk /e-Podání ONZ22 /Datová schránka /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Odeslání přes ePortál ČSSZ

Výhodou je kontrola podání před odesláním.

V /Zaměstnanci /Tiskové sestavy vyberte jednoho zaměstnance (/Jeden) či vybrané pracovníky (/Skupina) /Tiskopis ONZ. Zvolte /2 - Skončení zaměstnání /Tisk /e-Podání ONZ22 /Portál ČSSZ. Po spuštění ePortálu ČSSZ klikněte na Procházet a do Název souboru nalistujte soubor ONZ22.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves CtrlV), Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte a po přihlášení odešlete.

XML soubor k odeslání emailem

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Soubor najdete v nabídce /Adresář {MAIL} pod názvem ONZ22.XML.

ČASTO SE PTÁTE

Proč v tisku odhlášky chybí některé údaje?

Na odhlášce nejsou údaje o trvalém pobytu zaměstnance nebo IČO zaměstnavatele z důvodu, že je takto stanoveno ve Všeobecných zásadách pro vyplňování tiskopisu ONZ.