07. 07. 2023, Ing. Petr Kučera
Dovoz zboží ze zemí mimo EU patří do řádků 7/8 a 43/44 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

DOVOZ JAKO PŘEDMĚT DANĚ

Předmětem daně je dovoz zboží s místem plnění v ČR. Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území EU.

Daň se přiznává v řádku 7/8, nárok se uplatní v řádku 43/44 daňového přiznání.

DOVOZ ZBOŽÍ V ÚČTU

Příklad

Český plátce DPH nakoupil zboží v USA. Zboží dopravil do ČR, proclil. Celní úřad nebyl správcem DPH, vyměřil pouze clo.

Zápisy v peněžním deníku

a) faktura a platba zahraničnímu dodavateli

Nevyplňujte DatumDPH a tabulku DPH!

b) platba cla, vypořádání DPH

Základ daně stanoven na 98.332 Kč, clo vyměřeno ve výši 2200 Kč.

Hlášku "Částka neodpovídá tabulce DPH" ignorujte pomocí kláves Enter a ŠipkaDoprava. Základ daně je součtem celní hodnoty zboží, cla a vedlejších nákladů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku.

Zápis v adresáři firem

Zápis v číselníku států

Shrnutí k zápisu b)

  1. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH.
  2. Celní úřad musí mít v adresáři firem vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=N.
  3. Celní úřad nesmí mít vyplněno české DIČ.

Kontrolní hlášení

Dovoz zboží nepatří do kontrolního hlášení.

LEGISLATIVA

Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.

Správcem daně při dovozu zboží je až na výjimky finanční úřad.

Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost vzniká propuštěním zboží do celního režimu nejčastěji volného oběhu. Bylo-li plátci rozhodnutím celního orgánu zboží propuštěno do celního režimu volný oběh je plátce povinen přiznat daň v přiznání za období, ve kterém bylo zboží do příslušného režimu propuštěno.

Daňovým dokladem je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu (obvykle elektronický soubor xml), ve kterém vznikla daňová povinnost nebo jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň zaplacena.

Pro uplatnění nároku na odpočet je plátce povinen daň přiznat a mít daňový doklad.

Základem daně je součet základu pro vyměření cla (celní hodnoty), hodnoty cla, vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku včetně (náklady na dopravu zboží, na pojištění zboží, na manipulaci se zbožím po cestě, na nakládku a vykládku, na služby celního deklaranta) a spotřební daně. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz stanovený podle předpisů EU upravujících clo.