31. 07. 2023, Ing. Petr Kučera
Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

Druhy příplatků

V zákoníku práce č.262/2006 Sb. najdeme tyto příplatky:

1. obecný příplatek za práci přesčas (§ 114)

Přísluší ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna. Příplatek ani náhradní volno nepřísluší, je-li mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas.

Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce 7přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu (40 hodin).

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v předchozí větě pouze na základě dohody se zaměstnancem.

2. příplatek za práci ve svátek (§ 115)

Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

Svátky jsou vyjmenovány v zákoně o svátcích a jsou to: 1.1. Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1.5. Svátek práce, 8.5. Den vítězství, 5.7. Cyril a Metoděj, 6.7. Jan Hus, 28.9. Den státnosti, 28.10. Den vzniku Československa, 17.11. Den boje za demokracii, 24.12. Štědrý den, 25.12. 1.svátek vánoční, 26.12. 2.svátek vánoční.

3. příplatek za noční práci (§ 116)

Přísluší zaměstnanci ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Noční prací je práce v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou.

4. příplatek za práci ve ztíženém prostředí (§ 117)

Činí nejméně 10 % z částky minimální hodinové mzdy, tj. 10,38 Kč/hod. (platí pro rok 2023).

Ztížené pracovní prostředí je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům zatěžujícího vlivu (prach, chemické látky, hluk, vibrace, zvýšený tlak, radiace - podrobně v nařízení vlády 567/2006 Sb.). Pokud by zatěžujících vlivů bylo několik, příplatek se násobí.

5. příplatek za práci v sobotu a v neděli (§ 118)

Přísluší zaměstnanci ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Příklady kombinace příplatků

1. Práce přesčas v sobotu ... příplatek 35 % (25 % přesčas + 10 %
   sobota)

2. Práce přesčas ve svátek ... příplatek 125 % (25 % přesčas +
   100 % svátek)

3. Práce přesčas v noci ... příplatek 35 % (25 % přesčas + 10 %
   noc)

4. Práce ve ztíženém prostředí s dvěma zatěžujícími vlivy
   (například hluk a prach) .... příplatek 20,76 Kč (2 x 10,38 Kč)

Příplatky v Účtu

Najdete je v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Parametry /Parametry mezd a jsou nastaveny takto:

Implicitní hodnoty příplatků můžete převzít do osobní evidence, kde na příslušném údaji stiskněte klávesy Mezerník+Enter.