18. 06. 2021, Ing. Tomáš Mašek
Jak zaúčtovat odměny zdravotníkům za zásluhy v boji s druhou vlnou pandemie nemoci covid-19 za období 1.10.2020 až 28.2.2021.

Obecně

V souvislosti s vyplácením těchto odměn došlo s názorovým střetům mezi výkladem České lékařské komory a ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) potažmo ministerstvem financí (MF). Dle sdělení presidenta ČLK se tyto mimořádné odměny (dle ustanovení § 224 odst. 2 zákoníku práce) nezapočítávají do hrubého výdělku pro účely zjišťování průměrného výdělku. MPSV a MF mají odlišný názor a jednoznačně doporučují vyplacené odměny standardně zahrnout do průměru pro náhrady, viz citace:

"Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo stanovisko k četným dotazům zástupců zdravotníků, souvisejících s právním režimem mimořádných odměn za zvýšené pracovní nasazení v době pandemie. Apeluje v něm na zaměstnavatele, aby dbali na dodržování zákoníku práce a nedocházelo ke krácení mzdových či platových práv zaměstnanců. Odměna za pracovní nasazení nemůže být zaměňována např. za odměnu k životnímu jubileu apod., ta se nezapočítává do průměrného výdělku, od kterého se odvíjí např. výše náhrady za dovolenou a má vliv také na výši budoucího důchodu.

Odměna za mimořádné pracovní nasazení by měla být vyplácena jako standardní odměna za práci, která je započtena do platového průměru, nikoli jako mimořádná odměna (např. k životnímu jubileu nebo za vítězství v podnikové sportovní soutěži apod.). V uvedených případech se totiž nejedná o souvislost s výkonem práce, ale určité benefity (odměna podle § 224 odst. 2 zákoníku práce), které zaměstnavatel může nebo nemusí zaměstnanci poskytnout. Zpravidla jsou tyto odměny sjednávány v kolektivní smlouvě nebo stanoveny vnitřním předpisem zaměstnavatele."

Bohužel veškerá tíha rozhodnutí je ponechána na zaměstnavateli s tím rizikem, že v případě vyplacení mimořádné odměny s odkazem na ustanovení §224 odst. 2 ZP, nelze vyloučit podání soudních žalob ze strany zaměstnanců na výši plnění odvozených z průměrného výdělku ani uložení pokuty ze strany orgánu inspekce práce za přestupek na úseku odměňování zaměstnanců a na úseku náhrad.

Doporučený postup v účtu pro částku 75.000 Kč za období 1.10.20 až 28.2.21 vyplacenou v květnu 2021 dle výkladu MPSV a MF:

1. Odměnu zapište na první straně formuláře mzdy za květen do údaje Odměny v oddíle Ostatní.

2. Odměna je vyplácena za období 5 měsíců, proto musí průměr pro náhrady na příští čtvrtletí (červenec až září) ovlivnit jen 3/5 vyplacené částky = 75000/5*3 = 45.000 Kč. Abychom toho docílili, je nutné základ pro výpočet průměru pro náhrady pro další období ponížit o 30.000 Kč (75000-30000=45000 do vyměřovacího základu).

Volte Archiv /Souhrnné sestavy /Průměry pro náhrady /Základ průměru pro mzdy za delší období a do údaje Úpravy zapište -30000.

3. Neuplatněný zbytek odměny 30.000 Kč musí být započten do základu pro výpočet průměru pro náhrady na 4. čtvrtletí (říjen až prosinec).

Proto před zpracování zářijových mezd volte Archiv /Souhrnné sestavy /Průměry pro náhrady /Základ průměru pro mzdy za delší období a do údaje Úpravy zapište 30000 (částka musí být plusem).

Pro úplnost přikládáme i postup pro výklad ČLK, podle kterého nemá odměna vliv na výpočet průměru pro náhrady:

1. Odměnu zapište na první straně formuláře mzdy za květen do údaje Odměny v oddíle Ostatní.

2. Volte Archiv /Souhrnné sestavy /Průměry pro náhrady /Základ průměru pro mzdy za delší období a do údaje Úpravy zapište -75000.