Konference (diskusní fórum) je určena k výměně poznatků a zkušeností mezi uživateli programu účto. Po přihlášení budete dostávat e-mailem příspěvky ostatních účastníků a můžete posílat také vlastní zprávy, které systém rozešle všem přihlášeným uživatelům. Odhlásit se můžete kdykoliv. Na konferenci se diskutuje zejména o používání programu, ale i o obecných účetních a daňových problémech. Účast v konferenci k ničemu nezavazuje, pouze zatíží vaši poštu. Na vaše dodazy ostatní účastníci mohou, ale nemusí odpovědět. Konferenci sledujeme a využíváme při dalším vývoji programu.

Vybrané příspěvky z konference
( nové od 01. 09. 2015 )

07/2015 DPH - RPDP: chybný doklad s DPH

V režimu přenesení daňové povinnosti vystavil plátce doklad s DPH. Jak napravit?

07/2015 DPH: datum uskutečnění při pořízení zboží

Kdy při pořízení zboží z EU dochází k uskutečnění zdanitelného plnění.

07/2015 Daňové zvýhodnění po maturitě

Po neúspěšném složení maturity může rodič uplatnit daňové zvýhodnění i za měsíce prázdnin. Dítě nesmí být výdělečně činné ani v evidenci Úřadu práce.

06/2015 Daňová informační schránka

Jak zajistit nahlížení do daňové informační schránky klienta, právnické osoby.

06/2015 Ukončení poměru s potížistkou

Jak se nejlépe zbavit zaměstnance, který porušuje pracovní kázeň.

06/2015 Příjmy opraváře aut

Automechanik na rozdíl mezi vystavenou fakturou a částkou obdrženou od pojišťovny vystavuje zákazníkům dobropis.

05/2015 Výdaje: akvárium

Výdaje na pořízení akvária jako výzdoby prodejny jsou daňově uznatelné.

05/2015 Mateřská OSVČ

Někdy může být výhodné, aby peněžitou pomoc v mateřství pobíral otec dítěte.

05/2015 DPH: odpočet při změně režimu u krávy

Plátce má nárok na odpočet u přijatých plnění pořízených 12 měsíců před dnem registrace, pokud tato plnění jsou ke dni registrace součástí jeho obchodního majetku.

04/2015 Paušál na dopravu: právnická osoba

Paušál na dopravu mohou uplatňovat i právnické osoby vedle odpisů, výdajů na opravy či pojistného.

04/2015 Ocenění pohledávek

Ocenění pohledávek v daňové evidenci. Včetně DPH nebo bez DPH?

04/2015 Cestovní náhrady u elektromobilu

Jak spočítat cestovní náhrady při použití elektromobilu.

03/2015 Sdružení: změna poměru příjmů a výdajů

Ve smlouvě lze sjednat rozdílný poměr pro dělení zisku (příjmů a výdajů) od poměru majetkového vypořádání v případě ukončení sdružení.

03/2015 Účto: tisk deníku

Jaký typ peněžního deníku tisknout z programu Účto.

03/2015 Příjmy: za kosmetické služby a prodej kosmetiky

Pro účely výpočtu výdajů procentem z příjmů je třeba rozdělit celkové příjmy na příjmy z kosmetických služeb a příjmy z prodeje kosmetických přípravků.

02/2015 Příležitostné příjmy a přiznání

Příležitostné příjmy do 30 tis. Kč jsou od daně osvobozeny a do přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.

02/2015 Sro: zpráva o vztazích

Statutární orgán ovládané osoby vypracuje do 3 měsíců od skončení účetního období zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou.

02/2015 Úroky z hypotéky

Podmínky pro uplatnění zaplacených úroků z hypotečního úvěru jako nezdanitelné částky.

01/2015 Doklady na termopapíru

Ukládání, kopírování, scanování, obnova dokladů vytištěných na termopapíru.

01/2015 Paušál na dopravu: rozdělení mezi manžele

Při používání auta manželi-podnikateli si mohou v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5.000 Kč.

01/2015 Plná moc pro správce daně

Vzor plné moci pro finanční úřad. Rady a zkušenosti.

12/2014 Příjmy z pronajaté nemovitostí

Příjmy z pronájmu nemovitostí mohou být z hlediska daně z příjmů příjmy z nájmu (§9) nebo příjmy z podnikání (§7).

12/2014 Přiznání k dani z nemovitých věcí

Nemovité věci v obchodním majetku i nemovité věci soukromé se uvádí do jednoho přiznání k dani z nemovitých věcí.

12/2014 Příjmy se zálohovou i srážkovou daní

V případě souběhu příjmů ze závislé činnosti zdaněných zálohovou i srážkovou daní se příjmy podléhající srážkové dani mohou, ale nemusí, zahrnout do daňového přiznání.

11/2014 Životní pojištění 2015

Důsledky ukončení smlouvy o životním pojištění. Předčasný výběr. Řešení z pohledu zaměstnavatele, zaměstnance, OSVČ.

11/2014 Výpočet DPH u zjednodušených dokladů

U přijatého zjednodušeného daňového dokladu, který obsahuje cenu bez daně a výši daně, se nárokuje odpočet podle údajů z dokladu.

11/2014 Změna zaměstnavatele při exekuci

Nový zaměstnavatel pokračuje v exekučních srážkách podle údajů na zápočtovém listě od předešlého zaměstnavatele.

10/2014 Přílohy datovou schránkou

Datovou schránkou lze posílat více příloh najednou.

10/2014 Opakovaná dohoda o provedené práce

Postup při opakovaném uzavírání dohody o provedení práce. DPP na dobu určitou i neurčitou.

10/2014 Převod auta na manželku

Za jakých podmínek převést auto manžela na podnikající manželku. Vyřazení majetku z hlediska DPH.

09/2014 DPH: krácení odpočtu

Při nákupu užitkového auta používaného i k soukromým jízdám je nutno krátit odpočet daně. Po skončení roku se provádí úprava odpočtu daně.

09/2014 DPH: neplátce pořídí zboží či službu z EU

Neplátce se stane identifikovanou osobou při pořízení zboží z EU, pokud celková hodnota překročí částku 326 tis. Kč bez DPH za rok.

09/2014 Sdružení podle nového občanského zákoníku

Sdružení respektive společnost podle nového občanského zákoníku. Určený společník společnosti, náležitosti faktury, živnostenské oprávnění.

08/2014 Zánik životního pojištění

Zánik životního pojištění s nevyplacením odbytného a převodem na novou smlouvu na soukromé životní pojištění se nepovažuje za porušení podmínek s následným dodaněním.

08/2014 DPH: výměna plynového kotle

Výměna kotle v rodinném domě bude podléhat snížené sazbě daně. Nárok na odpočet je pouze v poměrné výši odpovídací rozsahu použití pro své ekonomické činnosti.

08/2014 DPH: pozbytí závodu

Pozbytí obchodního závodu se nepovažuje za dodání zboží či poskytnutí služby. Osoba povinná k dani se stává plátcem nabytím obchodního závodu od plátce.

07/2014 DPH - RPDP: lešení

Montáž a demontáž lešení je službou patřící do režimu přenesení daňové povinnosti.

07/2014 Podnikání: výpomoc manželky

Nejbližší příbuzní podnikající fyzické osoby mohou s podnikající fyzickou osobou spolupracovat bez smluvního vztahu, aniž by se tím dopustily nelegální práce.

07/2014 DPH: přeprava z EU do ČR

Místem plnění při přepravě zboží z EU do ČR mezi plátci je sídlo příjemce služby.

06/2014 DPH: odpočet z auta a kniha jízd

Používání auta pro ekonomickou činnost musí plátce prokazovat. Důkazem může, ale nemusí, být kniha jízd.

06/2014 Podíly na zisku s.r.o.

Výplata podílu na zisku s.r.o. podléhá srážkové dani. Od roku 2014 je možné vyplácet zálohy na podíl na zisku na základě provedené mezitimní účetní závěrky.

06/2014 Datové schránky: doručení

Doručení zprávy datovou schránkou se prokazuje doručenkou, tj. elektronickým datovým souborem o dodání.

05/2014 Spolupracující osoby: společná domácnost

Osoby mohou rozdělovat příjmy a výdaje z podnikání za předpokladu, že spolupracují a žijí ve společně hospodařící domácnosti.

05/2014 Auto na výpůjčku: náklady a DPH

Z hlediska daně z příjmů je nutno výdaje na PHM uplatňovat formou náhrady, z hlediska DPH je možné nárokovat odpočet na základě nákupních dokladů.

05/2014 Přijaté platby kartou

Při příjmech na podkladě platební karty nutno rozlišit mezi prodejní cenou a bankou strženým poplatkem. Příjmy musí být vedeny odděleně dle sazeb DPH.

04/2014 DPH: sazba daně

Při pokládce dlažby a obložení bazénu u rodinného domu se uplatní snížená sazba daně.

04/2014 Mzdy: nesprávně uplatněný bonus

Jak napravit situaci, kdy z viny zaměstnance byl zaměstnavatelem neoprávněně vyplacen bonus na dítě.

04/2014 Výdaje: jízdní kolo

Výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů může být i nákup jízdního kola.

03/2014 Nezdanitelná položka: neuplatnění živ. pojištění

Při neuplatnění částky zaplaceného životního pojištění jako nezdanitelné částky daně je vhodné doplnit přiznání o čestné prohlášení, že pojistka nebyla zrušena.

03/2014 Výdaje procentem: pohledávky v konkurzu

Při přechodu na paušální výdaje se nedodaňují pohledávky splňující podmínky § 24/2/y ZDP, např. zrušení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka.

03/2014 Příjmy z pronájmu: paušál na auto

Do skutečných výdajů, u příjmů z pronájmu, je možné uplatnit paušál na dopravu.

02/2014 Přepočtený počet zaměstnanců

Do průměrného počtu zaměstnanců RPJ (roční průměrná jednotka) pracovníci na dohodu o provedení práce nepatří.

02/2014 DPH: neplátce fakturuje v Německu služby

Neplátce DPH poskytuje v Německu služby na nemovitostech. Dle českého zákona o DPH se identifikovanou osobou nestane. Povinnost registrace se řídí německým zákonem o DPH.

02/2014 Daňová evidence: pohledávka v konkurzu

Poplatník, který vede daňovou evidenci, nemůže odepsat pohledávku neuspokojenou konkurzem. V případě ukončení podnikání či přechodu na výdaje paušálem ji však nedodaňuje.

01/2014 Náhrada za ztrátu na výdělku

Náhrada od Kooperativy za ušlý výdělek je zdanitelným plněním. Plnění ze soukromé úrazové pojistky je plněním osvobozeným.

01/2014 Silniční daň: nepoužívané vozidlo

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná OSVČ k činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.

01/2014 Majetek: odpisy při výpůjčce

Při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění dluhu převodem práva na věřitele může tento majetek odpisovat původní odpisovatel, pokud uzavře s věřitelem smlouvu o výpůjčce.

12/2013 Podnikání: OVSČ nebo právnická osoba

Výhody a nevýhody podnikání fyzické osoby (OSVČ) a právnické osoby (společnost s ručením omezeným).

12/2013 Silniční daň: výměna aut

U vozidel vzniká (zaniká) daňová povinnost počínaje měsícem, v němž byly splněny (pominuly) rozhodné skutečnosti.

12/2013 Zákoník práce: dovolená za odpracované dny

Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, protože nepracoval alespoň 60 dnů, přísluší dovolená v délce jedné dvanáctiny za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném roce.

11/2013 Odhláška z registru zaměstnavatelů

Při zaměstnancích pouze na DPP vyžaduje ČSSZ, na rozdíl od ZP, odhlášku z registru zaměstnavatelů.

11/2013 ELDP: při ukončení pracovního poměru

Při ukončení pracovního poměru se ihned vydává ELDP bez ohledu na nemoc zaměstnance.

11/2013 Exekuční srážky: pořadí

Povinnost provádět srážky vzniká novému plátci mzdy již dnem, kdy se dozví, že byl soudem nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Pořadí, které získala pohledávka oprávněného, zůstává jí zachováno i u nového plátce mzdy.

10/2013 DPH: drobné nákupy v EU

Každé pořízení zboží z EU by mělo "projít" přiznáním k DPH.

10/2013 Práce při evidenci na úřadu práce

Vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. 4.250 Kč).

10/2013 DPH: doplňování daňových dokladů

Pokud budou na daňový doklad doplněny údaje nad rámec povinných náležitostí, přičemž obsah dokladu požadovaný podle zákona o DPH doplněním těchto údajů zůstane nezměněn, bude takový daňový doklad považovaný za neporušený.

09/2013 Změna adresy u plných mocí

Při změně bydliště či jména zmocnitele zůstává plná moc v platnosti.

09/2013 Cestovní náhrady: cesta do více zemí

Hodiny pracovní cesty do více zemí v jednom dni se sečtou a výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.

09/2013 Výdaje procentem: pojišťovací agent

U příjmů ze zprostředkování pojištění lze uplatnit paušální výdaje ve výši 40%. Stejně tak u zprostředkování investic či penzijního spoření. 60% paušál se uplatní u zprostředkování stavebního spoření, případně penzijního připojištění.
Jak na to?
Přihlásit    Odhlásit připravenou zprávu odešlete; do předmětu a textu nic nevpisujte
Poslat příspěvek (pro přihlášené)
Archiv konference
Vybrané příspěvky
ke stažení do účta   1.117 příspěvků
  aktualizace 03. 09.