26. 07. 2018, Ing. Petr Kučera
Kdo podává souhrnné hlášení. Termín předložení, následné hlášení, forma podání, kódy. Příklady zápisů v Účtu, chyby a problémy.

Povinnosti plátce (identifikované osoby)

Povinnost předkládat hlášení vyplývá z § 102 zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH).

Hlášení předkládá plátce v případě že:

  1. uskutečnil dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu EU osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  2. přemístil obchodní majetek do jiného členského státu,
  3. dodal zboží jako prostřední osoba v rámci třístranného obchodu,
  4. poskytl službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9/1, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Hlášení předkládá identifikovaná osoba v případě že poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9/1 osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby.

Do souhrnného hlášení se neuvádějí:

  1. služby, u nichž se místo plnění v EU určí podle některého ze speciálních pravidel (§ 10 ZDPH),
  2. služby osvobozené od daně (např. finanční služby),
  3. služby poskytnuté osobě povinné k dani z EU, která nemá registraci k DPH.

Lhůty pro podání

Pro měsíční i čtvrtletní plátce platí stejný termín, tj. do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Pokud bude plátce vykazovat pouze služby, bude podávat souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání přiznání. Osoba identifikovaná podává hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Následné SH

Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří zjistí chyby v podaném hlášení, jsou povinni do 15 dnů podat následné souhrnné hlášení.

Forma podání

Souhrnné hlášení se podává formou datové zprávy buď prostřednictvím daňového portálu nebo datovou schránkou. Není možné podat jako tištěný tiskopis.

Kódy plnění na SH

Příklady zápisů v Účtu

1) kód 0, dodání zboží do EU, řádek 20 přiznání k DPH

Zápis v peněžním deníku

Rozdíl mezi částkou dle tabulky DPH a celkovou částkou může být způsoben jinými kurzy ke dni povinnosti přiznat daň a ke dni úhrady.

Zápis v adresáři firem

Zápis v číselníku států

2) kód 3, poskytnutí služby do EU, řádek 21 přiznání k DPH

Oproti dodání zboží se liší druhem, který musí mít v případě poskytnutí služby ve sloupci Spec Zkr uvedeno SL.

Zápis v číselníku druhů

3) kód 2, dodání zboží v rámci třístranného obchodu, řádek 31 DPH

Oproti dodání zboží se liší druhem, který musí mít v případě třístranného obchodu ve sloupci Spec Zkr uvedeno 3SO.

Zápis v číselníku druhů

Tip: V číselníku druhů (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) vyvolejte vzorový číselník klávesami AltF2 a větu s druhem 3SO převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

4) kód 1, přemístění majetku do EU, řádek 20 přiznání k DPH

Oproti dodání zboží se liší druhem, který musí mít v případě přemístění majetku ve sloupci Spec Zkr uvedeno OM.

Zápis v číselníku druhů

Tip: V číselníku druhů (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) vyvolejte vzorový číselník klávesami AltF2 a větu s druhem PM převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

Větu zapište nejlépe do archivu DPH (/Finance /Archivy financí /Daň z přidané hodnoty /Formulář).

Podklady pro SH

Podklady pro SH najdete v /Přiznání k DPH /Souhrnné hlášení k DPH /Prodeje plátcům DPH do EU (případně /Seznam firem pro hlášení nebo /Podklady pro hlášení nebo /Souhrnné hlášení). Příklad:

Chyby a problémy

1) Věta z financí nevystupuje do souhrnného hlášení.

Zkontrolujte zda:

2) Věta vystupuje jako dodání zboží a má být poskytnutí služby.

Změňte druh podle bodu 2) Příkladů zápisů.

3) V hlášení není uveden Kód země.

Doplňte údaj KódZ v číselníku států (Tiskopisy /Adresář firem /Číselníky pro adresář /Státy).

4) V hlášení vystupuje nesprávné DIČ.

Příklad: DIČ je DE115235681, KódZ je DE. V souhrnném přiznání vystoupí 115235681, což odpovídá pokynům k vyplnění tiskopisu. V adresáři firem zkontrolujte, zda písmena v DIČ odpovídají údaji KódZ v číselníku států.

5) Řádek Kontrolní součet řádků 1-20 neodpovídá ř20/ř21 přiznání.

Bývá správci daně neoprávněně vytýkáno. Příčinou je rozdílný způsob zaokrouhlování na přiznání a souhrnném hlášení. Zatímco řádek 20 přiznání k DPH se zaokrouhluje matematicky, ve sloupci Celková hodnota plnění souhrnného hlášení má být podle pokynů k vyplnění zaokrouhlena na Kč nahoru.

Příklad: Dodání zboží do EU v ceně 125.600.40 Kč. V řádku 20 bude hodnota 125.600, v souhrnném hlášení bude 125.601. V obou případech jde o správná čísla.

6) Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení.

Poslední vydané pokyny jsou z roku 2009 a najdete je v /Přiznání k DPH /Souhrnné hlášení k DPH /PDF pokyny. Nedočtěte se zde sice nic o povinnosti vykazovat služby poskytnuté do EU (platí od roku 2010), ale mohou být pomůckou například pro zjištění struktury DIČ v jednotlivých zemích EU, zaokrouhlení celkové hodnoty plnění či postupu při následném souhrnném hlášení včetně příkladu.